20210529

Cul­tuur­we­ten­schap­pen: Karel de Gro­te zag Aken als een twee­de Rome. Tij­dens zijn regeer­pe­ri­o­de liet hij een groot com­plex aan­leg­gen met zowel ker­ke­lij­ke, eco­no­mi­sche en repre­sen­ta­tie­ve gebou­wen. Alleen de palts­ka­pel is hier­van over­ge­ble­ven plus enke­le onder­de­len van ande­re gebou­wen die opge­no­men zijn in de hui­di­ge bebou­wing. Deze palts­ka­pel is geïn­spi­reerd op de San Vita­le in Ravenna […]