In de wachtstand

Zeven­en­twin­tig april. Het klinkt als licht­ja­ren gele­den. Het was de (zater)dag dat ik plots door een hef­ti­ge pijn in mijn lies nood­ge­dwon­gen rust moest nemen van de acti­vi­tei­ten waar ik op dat moment mee bezig was. Een paar dagen later bij de huis­arts werd de eer­ste voor­lo­pi­ge dia­gno­se al opge­steld, zo goed als zeker een lies­breuk. Haar advies was om voor­lo­pig rus­tig aan te doen want ondanks dat er geen urgen­tie was om onder het mes te gaan, er bestond een risi­co dat door een ver­keer­de bewe­ging of bij­zon­der inspan­ning daar­on­der iets bekneld zou kun­nen raken en dan was er wel spoed nodig om een en ander te ver­hel­pen.

Blijf lezen →

Zonnepark Lingewal

Jaren gele­den, althans voor mijn gevoel want zo lang wonen we hier nog niet, kre­gen we als een van de eer­ste post­stuk­ken gericht aan ons als bewo­ners van Lin­ge­wal een mede­de­ling dat er hier om de hoek een zon­ne­park aan­ge­legd zou gaan wor­den. Niet veel later viel er ook een bro­chu­re in de brie­ven­bus dat er een wind­mo­len geplaatst zou gaan wor­den. Alles om het duur­zaam ima­go van de gemeen­te Lin­ge­waard meer cachet te geven. (Zie ook de bio­gas instal­la­tie aan de over­kant van de Lin­ge.)

Blijf lezen →

Allemaal groentjes

In de mail een bericht­je of we op don­der­dag 6 juni groen uit­ge­dost op ons werk kon­den ver­schij­nen. In ver­band met Emer­son Safe­ty Day. Over­dui­de­lijk bleek dat groen iets met vei­lig­heid van doen had. Wat pre­cies daar had ik blijk­baar in eer­de­re com­mu­ni­ca­tie over dit belang­rij­ke onder­werp over­heen gele­zen.

Blijf lezen →

Nieuwe lichting

De zon­dag zou heet wor­den, heel heet. En dat werd het ook. Zo heet dat al bij voor­baat ons geplan­de uit­stap­je naar het ver­jaar­dags­feest­je van onze jong­ste klein­zoon niet door­ging. De orga­ni­sa­tor en coör­di­na­tor van het geheel (ook wel moe­der genoemd) vond het beter om het eve­ne­ment door te schui­ven naar een week later met hope­lijk iets aan­ge­na­me­re tem­pe­ra­tuur.

Blijf lezen →

Getuigen gezocht

Het werd wat later dan nor­maal deze avond op kan­toor voor­dat ik naar huis kon. Vaak krijg ik dan ook nog een tele­foon­tje of word ik bena­derd op Jab­ber omdat collega’s in de VS zien dat ik onli­ne ben. Ik had dus alvast mij­zelf uit­ge­logd uit het sys­teem toen ik met een laat­ste klus bezig was die ik per se af wil­de ron­den omdat ik er mor­gen geen tijd voor zou heb­ben. Tegen zeven uur was ik klaar en zocht mijn spul­len bij elkaar om te ver­trek­ken. Het was mooi geweest voor van­daag.

Blijf lezen →

Arendsoog

Van­uit het ter­ras heb­ben we vrij uit­zicht op onze tuin. De begren­zing wordt gevormd door een schut­ting die aan het oog is ont­trok­ken door enke­le hoge lau­rier­strui­ken. Ach­ter deze afschei­ding ligt een per­ceel dat eigen­dom is van de gemeen­te en dienst doet als opslag van mate­ri­aal wat ze bij­voor­beeld nodig heb­ben bij weg­werk­zaam­he­den. Maar ook de voor­raad strooit­zout kun je daar vin­den.

Blijf lezen →