20210121 — ‘de plicht goed te schrijven’

Lie­ke Mars­man is de nieu­we Dich­ter des Vader­lands. Op twit­ter deel­de ze haar mis­si­on statement:

Opnieuw moet ik beken­nen dat ik veel te wei­nig poë­zie lees. Hoe goed die ook geschre­ven is. Om te voor­ko­men dat dit aan­toon­ba­re gebrek van mijn kant mij tot prooi maakt voor een dema­goog of een tiran ga ik zeker­heids­hal­ve toch wat vaker een gedicht lezen. Mits goed geschre­ven natuurlijk.

20210120 — “We seek harm to none and harmony for all”

[Twit­ter] “We clo­se the divi­de becau­se we know to put our futu­re first, we must first put our dif­fe­ren­ces asi­de. We lay down our arms so we can reach out our arms to one ano­ther. We seek harm to none and har­mo­ny for all.” => Aman­da Gor­man Inau­gu­ra­ti­on Poem Trans­cript, ‘The Hill We Climb’ — rev

Ein-de-lijk ver­lost van Trump als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Het puin­rui­men in een tot op het bot ver­deeld land kan begin­nen. De jeugd heeft de toe­komst en als er dan dit soort krach­ti­ge stem­men opklin­ken biedt het een sprank­je hoop. Aman­da Gor­man heeft de juis­te woor­den op het juis­te moment en haar voor­dracht is overweldigend.

Bij alle aan­dacht die Aman­da Gor­man gene­reer­de was het natuur­lijk super­slim om een tweet de wereld in te slin­ge­ren voor meer bud­get voor de cultuurwetenschappen.

[RT Twit­ter] @karamorillo: I’m glad we all agree that poe­try was the best part of Inau­gu­ra­ti­on, now plea­se fund the humanities.

20210118 — De ‘oprechtheid’ van Wilders

[RT Twit­ter] @Natascharosa: Ik word zo moe van ‘Jew was­hing’. Dus nieu­we column die me bij velen niet popu­lair zal maken, maar ik laat me niet gebrui­ken of mond­dood maken. Laat mij erbui­ten, meneer Wil­ders — parool

Natuur­lijk stond ook Geert Wil­ders voor­aan in de rij om Rut­te en con­sor­ten de maat te nemen naar aan­lei­ding van de mis­stan­den rond­om de toe­sla­gen­af­fai­re. Par­le­men­tair ver­slag­ge­ver Nata­scha van Wee­zel heeft daar zo haar beden­kin­gen bij en schreef er een scher­pe column over waar­in ze vraag­te­kens zet bij de oprecht­heid van Wil­ders. Ener­zijds gooit hij het kabi­net voor de voe­ten dat onschul­di­ge men­sen stel­sel­ma­tig zijn gecri­mi­na­li­seerd, ter­wijl in het onlangs gepu­bli­ceer­de PVV-par­tij­pro­gram­ma maat­re­ge­len zijn opge­no­men die het stem­recht zul­len ont­ne­men aan het over­gro­te deel van die­zelf­de slacht­of­fers van de toeslagenaffaire. 

20210117 — Geen sneeuw, geen American way of life, geen NOS en geen talkshows

[Twit­ter] De sneeuw kwam en ging als een dief in de nacht…

Bij het opstaan dacht ik nog wat sneeuw te zien lig­gen maar het het wrij­ven in mijn ogen om de slaap te doen ver­dwij­nen deed iets soort­ge­lijks met de laat­ste sneeuwresten. 

[Twit­ter] “De ‘Ame­ri­can way of life’ heeft zijn aan­trek­kings­kracht ver­lo­ren, nu tien­tal­len mil­joe­nen Ame­ri­ka­nen in armoe­de leven of niet ver­ze­kerd zijn tegen ziek­te­kos­ten, het poli­tiek sys­teem van de VS hope­loos ver­ou­derd lijkt […], het levens­ni­veau behal­ve voor de extreem-rij­ken daalt.” => De 21ste eeuw zal niet Ame­ri­kaans zijn — we’ll always have Paris

In een blog­post naar aan­lei­ding van het boek Amé­ri­ca­ni­sa­ti­on. Une his­toi­re mon­di­a­le (XVI­I­Ie-XXIe siè­cle) door Lud­o­vic Tour­nès, hoog­le­raar geschie­de­nis in Genè­ve, gaat Ray­mond van den Boog­aard die­per in op de voor­beeld­rol van de Ver­e­nig­de Sta­ten en hoe daar al rond de jaren 60 van de vori­ge eeuw rot in valt te ontwaren.

Lud­o­vic Tour­nès beschrijft gede­tail­leerd de vele fron­ten waar­op de Ame­ri­kaan­se invloed zich na 1945 deed gel­den. […] Maar leidt dat alles ook tot ‘Ame­ri­ka­ni­sa­tie’ in die zin dat Euro­pe­a­nen en ande­re wereld­bur­gers zich gaan ver­een­zel­vi­gen met de Ame­ri­kaan­se nor­men en waar­den? Dat is, meent Tour­nès, niet evi­dent. Zelfs in Euro­pa, waar de Ame­ri­kaan­se invloed het groot­ste is, wor­den de Ver­e­nig­de Sta­ten als ‘pro­ject’ en ‘idee’ van­af de jaren 1960 steeds min­der popu­lair. Voor een deel hangt dat samen met de bui­ten­land­se- en dan voor­al mili­tai­re poli­tiek van de VS, om te begin­nen met de Viet­nam-oor­log. Sedert­dien is de balans in de bui­ten­land­se poli­tiek van de VS steeds ver­der ver­scho­ven van de ‘soft power’ van ‘the Ame­ri­can way of life’ naar puur mili­tai­re machtsmiddelen.

[RT Twit­ter] @fgeerdink: wat een clus­ter­fuck, @NOS. par­tij­en becon­cur­re­ren elkaar op islam­haat en dús noe­men jul­lie ‘islam’ als iets om je zor­gen om te maken, ‘om zo ons publiek de kans te geven zich erin te her­ken­nen’? zo is de cir­kel mooi rond he? waar zit jul­lie ver­stand?! => een draad­je door Fre­de­ri­ke Geer­dink waar ze met nau­we­lijks onder­druk­te woe­de de NOS te ver­ant­woor­ding roept voor hun ver­re van objec­tie­ve publieks­on­der­zoek in aan­loop naar de ver­kie­zin­gen in maart. 

[RT Twit­ter] @Borisham: Demon­stran­ten had­den legaal kun­nen demon­stre­ren op ande­re plek, maar zoch­ten dus bewust con­fron­ta­tie. En lie­ve Talk­shows: nodig ze nou eens niet uit van­avond. Het lijkt heel wat, een paar 100 schreeu­wen­de types, maar ver­te­gen­woor­di­gen nau­we­lijks iemand. => 143 arres­ta­ties bij rel­len in Amster­dam: ‘Som­mi­ge beto­gers droe­gen vecht­hand­schoe­nen’ — ad

Zelf sla ik alle talk­shows stel­sel­ma­tig over maar zie wel iede­re keer de begrij­pe­lij­ke ophef voor­bij komen over hoe vaak gas­ten uit­ge­no­digd wor­den met nog­al extre­mis­ti­sche en onge­fun­deer­de menin­gen die vrij­uit gedeeld mogen wor­den zon­der ech­te weer­leg­ging van de pre­sen­ta­to­ren. Het is een ver­dien­mo­del, dus ik denk dat ook deze oproep van Boris van der Ham niet veel effect zal sorteren.

Lezen — Non-fic­tie:
Ik weet je wacht­woord — Dani­ël Ver­laan (uit­ge­le­zen): De twee laat­ste hoofd­stuk­ken gaan over DDoS-aan­val­len en The Inter­net of Things, waar­na nog een kort over­zicht volgt van de voor­naams­te tips die al eer­der voor­bij zijn geko­men. Al met al een goed lees­baar boek met aan­spreek­ba­re voor­beel­den die je aan het den­ken zet­ten over de digi­ta­le risico’s die je con­ti­nu loopt en waar je je maar beter bewust van kunt zijn zodat je de juis­te maat­re­ge­len kunt treffen. 

Wereld­ge­schie­de­nis van Neder­land onder redac­tie van Lex Heer­ma van Voss, Mar­jo­lein ’t Hart, Karel Davids, Kar­wan Fatah-Black, Leo Lucas­sen en Jeroen Tou­wen (blz. 131–136): Het hoofd­stuk ‘1302 — Zui­der­zee­ste­den aan de Oost­zee’ beschrijft de kolo­nies die in de late mid­del­eeu­wen aan de Oost­zee ont­ston­den. Iets wat bij veel men­sen waar­schijn­lijk niet bekend zal zijn.

Stu­de­ren:
Manie­ren van kij­ken — samen­stel­ling en redac­tie: Mie­ke Rijn­ders & Patri­cia van Ulzen: Ver­der in hoofd­stuk 2 — ‘Rubri­ce­ring’, door Jan de Jong, en daar­na hoofd­stuk 7 — ‘Het pro­bleem van de wand. Fres­co­schil­der­kunst in Ita­lië’, ook door Jan de Jong. Grap­pig genoeg bleef ik even bij dezelf­de pas­sa­ge han­gen die voor een mede-stu­dent op twit­ter aan­lei­ding was om op haar blog te ver­mel­den. Het betreft de tech­ni­sche beper­king bij fresco’s dat je geen cor­rec­ties kunt aan­bren­gen, maar hoog­uit toe­voe­gin­gen ach­ter­af. Dit kan ech­ter niet in de frescotechniek. 

Schil­ders moe­ten daar­voor hun toe­vlucht nemen tot de zoge­naam­de sec­co-tech­niek (sec­co = droog), waar­bij verf op de dro­ge muur wordt aan­ge­bracht. De verf ver­bindt zich dus niet met de muur, maar zit erop gekleefd. Na ver­loop van jaren valt hij er dik­wijls weer af. Het gebruik van de sec­co­tech­niek werd daar­om beperkt tot de toe­voe­ging van details of het gebruik van kleu­ren als blauw, die in fres­co niet goed uit te voe­ren waren. Het gewaad van Maria, de moe­der van Chris­tus, was tra­di­ti­o­neel blauw van kleur. In wand­schil­de­rin­gen werd het dan ook veel­al in sec­co uit­ge­voerd. Dik­wijls is het sec­co­blauw na ver­loop van tijd van de muur geval­len. In de oor­spron­ke­lij­ke kleur, met alle nuan­ce­rin­gen van plooi­en en zomen, moet Maria zich onder­schei­den heb­ben door de pracht van haar gewaad. Nu lijkt het als­of zij gewoon­lijk in een vale soep­jurk werd geschilderd.

blz. 182

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Gis­ter een rond­je van vijf kilo­me­ter, dus moest ik er van­daag nog een­tje van mini­maal vijf kilo­me­ter doen om in ieder geval mijn stre­ven van mini­maal tien kilo­me­ter per week af te kun­nen vin­ken. Het wer­den er zes. Ook goed.

20210116 — Theezakdilemma, weg met whatsapp en wat De stille kracht ons kan leren

[Twit­ter] Wat denk je zelf, theezak!?

[Twit­ter] “De stil­le kracht ademt dat een land, een plek, een mens niet te bezit­ten is, niet te door­gron­den is. Ze zijn slechts en hoe­ven niet te wor­den ver­klaard en kun­nen juist daar­in wor­den begre­pen.” => De stil­le kracht voor Mark Rut­te — neerlandistiek

[RT Twit­ter] @mirias: Afscheid nemen van Whats­app is echt niet onmo­ge­lijk. Laat weten hoe je bereik­baar bent aan wie dat weten moet, ver­za­mel num­mers om ook te kun­nen sms’en en… tot kijk op Signal/Telegram. Is er een alter­na­tief voor Whats­App? — nrc

Naar aan­lei­ding van de gewij­zig­de gebruiks- en pri­va­cy­voor­waar­den van Whats­app (en de gebro­ken belof­te van Zuc­ker­berg om Whats­app-data niet te ver­bin­den met facebook) een zoveel­ste oproep om deze chat app te ver­la­ten en over te stap­pen naar alter­na­tie­ven die er echt wel zijn. En mis­schien zou de voor­keur wel uit moe­ten gaan naar Three­ma omdat het op Zwit­ser­se ser­vers draait en daar­door net iets betrouw­baar­der is dan Sig­nal (op ame­ri­kaan­se ser­vers) en Tele­gram (in han­den van een Rus­si­sche rijkaard).

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (uit­ge­le­zen): Ik had zoals geschre­ven dit boek al eens eer­der gele­zen. Niet zo heel lang gele­den zelfs, en omdat ik er zo van onder de indruk was had ik met­een het ver­volg besteld dat nie­mand meer ver­wacht had. Eind vorig jaar wil­de ik daar in begin­nen te lezen, maar dacht dat het wel slim zou zijn om dan eerst The handmaid’s tale opnieuw te lezen. Veel kwam me nog heel bekend voor zon­der dat dit het lees­ple­zier wist te beder­ven. Inte­gen­deel, het kwam nog meer bin­nen dan de eer­ste keer. Wat ik vreemd genoeg niet meer wist is dat het boek ein­digt met een ver­slag van een lezing tij­dens het twaalf­de sym­po­si­um ‘on Gilea­dean Stu­dies, held as part of the Inter­na­ti­o­nal His­to­ri­cal Asso­ci­a­tioin Con­ven­ti­on, which took pla­ce at the Uni­ver­si­ty of Denay, Nuna­vit, on June 25, 2195’. De key­no­te spre­ker is Pro­fes­sor James Dar­cy Pieixo­to, Direc­tor, Twen­tieth and Twen­ty-First Cen­tu­ry Archi­ves, Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty, Eng­land die ver­telt over het his­to­risch onder­zoek naar de cas­set­te­band­jes met het relaas van Offred:

We held out no hope of tra­cing the nar­ra­tor herself direct­ly. It was clear from inter­nal evi­den­ce that she was among the first wave of women recrui­ted for repro­duc­ti­ve pur­po­ses and allot­ted to tho­se who both requi­red such ser­vi­ces and could lay claim to them through their posi­ti­on in the elite.

blz. 466

Fijn­tjes wijst Mar­ga­ret Atwood in een naschrift erop dat ze voor haar dysto­pi­sche beschrij­ving van een samen­le­ving waar vrou­wen alle rech­ten zijn ont­no­men hele­maal niet zover terug hoef­de te gaan in het verleden:

The dysto­pi­an soci­e­ty I pro­po­sed would con­tain no fea­tu­re that human beings had not alrea­dy put into prac­ti­ce, some­whe­re, some­ti­me, or that they lack­ed the tech­no­lo­gy for. All tota­li­ta­ri­an regimes have had an inte­rest in con­trol­ling women — espe­ci­al­ly their sexu­al acti­vi­ty and repro­duc­ti­ve capa­ci­ty — but they also con­trol men, alt­hough in other ways. The struc­tu­re is like a pyramid: power con­cen­tra­ted at the apex con­trol­ling a lar­ge base of the power­less, with repro­duc­ti­ve and other advan­ta­ges hoar­ded by tho­se at the top.

Lezen — Non-fic­tie:
Ik weet je wacht­woord — Dani­ël Ver­laan (blz. 235–266): Voor het sla­pen gaan nog even een hoofd­stuk gele­zen in Ik weet je wacht­woord, dit­maal over spy­wa­re en stal­ker­wa­re. Natuur­lijk vol­gen er aan het eind van het hoofd­stuk weer de nodi­ge tips hoe je jezelf kunt bescher­men tegen deze vorm van digi­taal voy­eu­ris­me. Iets gerus­ter ga ik naar bed.

Bij spy­wa­re den­ken we altijd aan een onbe­kend per­soon die mee­g­luurt met onze came­ra. Maar het pro­bleem ligt vaak veel dich­ter bij huis. Een van de gevaar­lijk­ste vor­men van spy­wa­re wordt vaak ver­ge­ten: stal­ker­wa­re. Net als nor­ma­le spy­wa­re kun je met stal­ker­wa­re een tele­foon bespi­o­ne­ren. Maar bij stal­ker­wa­re is de dader een (ex-)partner of beken­de in plaats van een onbe­ken­de hacker. 

blz. 255

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Het zou gaan sneeu­wen deze namid­dag. Daar­om trok ik kort voor het mid­dag­uur al mijn hard­loop­schoe­nen aan voor een rond­je ren­nen. Nu ik dit schrijf (laat in de avond) dalen de eer­ste sneeuw­vlok­jes ein­de­lijk neer. Benieuwd of ze er mor­gen nog lig­gen want echt koud gaat het niet worden.

Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 24 + 5 = 29 km.

20210113 — Steun je boekhandel

[RT Twit­ter] @IrisVerhulsdonk: Voor de men­sen die dit nog niet wis­ten: je kunt via http://Libris.nl héél veel boe­ken bestel­len en dan ook nog aan­ge­ven naar wel­ke loka­le boek­win­kel jouw geld gaat. Vast al genoeg gedeeld, maar ik ben erg tevre­den (gis­te­ren besteld en van­mor­gen al binnen!)

[RT Twit­ter] @Fixditnu: Koop van­daag een boek bij de loka­le boek­han­del, bij­voor­beeld van een vrouw. #steun­je­boek­han­del #fix­dit­nu #lees­een­vrouw

[RT Twit­ter] @ILFUtrecht: Dit zou niet nodig hoe­ven zijn, men­sen; koop nu als­je­blieft even niet bij de blau­we gigant, maar bij je loka­le boek­win­kel. Koop gewoon van­daag nog een boek! #steun­je­boek­han­del => Een op de drie boek­han­dels in Neder­land dreigt fail­liet te gaan — nu.nl

Boek­han­dels heb­ben meer per­so­neel in dienst dan ande­re retai­lers, wat te maken heeft met de advies­func­tie van de boek­han­de­laar. Intus­sen mogen de klan­ten die nog wél komen een boek niet oppak­ken of erdoor­heen bla­de­ren, ter­wijl dat erg belang­rijk is.

Flink wat steun­be­tui­gin­gen de afge­lo­pen dagen voor­bij zien komen voor de loka­le boek­han­del. Van­we­ge de lock­down en de gedwon­gen win­kel­slui­ting gaan veel lezers toch eer­der hun ‘essen­ti­ë­le’ boe­ken bestel­len bij bol of ama­zon dan via de web­shop van de boek­han­del. Ter­wijl dit eigen­lijk niet zo heel veel extra moei­te kost maar voor de boek­han­del wel essen­ti­eel is voor hun voort­be­staan. Dus bij deze, pro­beer het eens.

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (blz. 344–388): Offred wordt mee­ge­no­men naar een voor haar onbe­ken­de bestemming.

‘Tonight I’m taking you out.
‘Out?’ It’s an archaic phra­se. Sure­ly the­re is now­he­re, any more, whe­re a man can take a woman, out.
‘Out of here,’ he says.

blz. 357

20210111 — Go and fund die actie!

[RT Twit­ter] @locuta: De GoFund­me actie staat per nu LIVE! Mor­gen pers­be­richt, maar dona­ties per nu wel­kom: Vac­cins red­den levens => Wat kies jij?

Een groep Neder­land­se Twit­te­raars zamelt geld in voor een onli­ne cam­pag­ne vóór corona­vac­ci­na­ties. Aan­lei­ding hier­voor zijn de vlieg­tuig­jes die eer­der deze week over Amster­dam en ande­re plaat­sen vlo­gen met mis­lei­den­de tek­sten over vac­ci­ne­ren. Hier­bij wordt zon­der enig weten­schap­pe­lijk bewijs gesug­geereerd dat vac­ci­ne­ren gevaar­lijk zou zijn voor de volks­ge­zond­heid.
De Twit­te­raars wil­len niet zelf ook een vlieg­tuig met ban­ner de lucht in stu­ren van­we­ge de mili­eu­scha­de die dat ople­vert en heb­ben daar­om geko­zen voor een onli­ne cam­pag­ne vóór coronavaccinaties. 

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (blz. 326–344):

We’­re off to the Pray­va­gan­za, to demon­stra­te how obe­dient and pious we are.

blz. 327

20210110 — Trump, Baudet, Napoleon en Anne Frank; ze kwamen allemaal voorbij in mijn twitter tijdlijn vandaag

[Twit­ter] Food for thought: “Mr. Trump would rather lose his pre­si­d­en­cy than his pos­ting pri­vi­le­ges…” => In Pul­ling Trump’s Megap­ho­ne, Twit­ter Shows Whe­re Power Now Lies => In Pul­ling Trump’s Megap­ho­ne, Twit­ter Shows Whe­re Power Now Lies — nytimes

[RT Twit­ter] @JafariPeyman: This is why we need his­to­ri­ans, the assault on the Capi­tol is not as uni­que as some like to think and the oppo­si­ti­on to demo­cra­cy is dee­ply root­ed in the US, par­ti­cu­lar­ly on raci­al grounds => Was the assault on the Capi­tol real­ly ‘unpre­ce­den­ted’? His­to­ri­ans weigh in — nationalgeographic

[Twit­ter] Tho­mas Mann: “de demo­cra­tie steunt als staats- en bescha­vings­vorm op de onver­bre­ke­lij­ke trits ‘vrij­heid, waar­heid en recht’.” => In een demo­cra­tie kun­nen niet twee elkaar uit­slui­ten­de wer­ke­lijk­he­den naast elkaar bestaan — trouw

[RT Twit­ter] @LRoorda: Ik kan echt de woor­den niet meer vin­den voor het ein­de­lo­ze wit­was­sen van FvD in lan­de­lij­ke media, de NPO voor­op. Geen grap, geen cyni­sche opmer­king. Alleen maar verbijstering.

[RT Twit­ter] @rvdb51: Napo­le­on­ti­sche erfe­nis aan de Sarp­ha­ti­straat — We’ll always have Paris

[Twit­ter] “Von Ben­da-Beck­mann dook diep in alle his­to­ri­sche bron­nen en komt tot een gede­tail­leer­de raam­ver­tel­ling van alle ver­schrik­kin­gen waar­aan deze onder­dui­kers zijn bezwe­ken…” => Dit ondraag­lij­ke moet toch gele­zen wor­den — trouw

Stu­de­ren:
Manie­ren van kij­ken — samen­stel­ling en redac­tie: Mie­ke Rijn­ders & Patri­cia van Ulzen (blz. 36–55): Begon­nen in hoofd­stuk 2 — Rubri­ce­ring, door Jan de Jong.

Wie een kunst­werk wil begrij­pen, zoekt naar een kader waar­bin­nen het bestu­deerd kan wor­den. […] In dit hoofd­stuk dient De offer­ga­ve van Joa­chim in de tem­pel gewei­gerd van Ghir­landaio als uit­gangs­punt voor diver­se manie­ren van rubri­ce­ring en de uit­een­lo­pen­de inzich­ten waar­toe die lei­den. Daar­bij zal dui­de­lijk wor­den dat het ene inzicht het ande­re niet hoeft uit te sluiten.

blz. 37
De offer­ga­ve van Joa­chim in de tem­pel gewei­gerd (1486–1490) | Dome­ni­co Ghirlandaio

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
Mor­gen moet mijn auto naar de gara­ge voor de APK keu­ring. Alleen heb­ben we die al een tijd­je uit­ge­leend aan onze doch­ter. Dus deze namid­dag maar beslo­ten om er even naar toe te ren­nen zodat ik met­een m’n spor­tie­ve plicht gedaan heb. Ter hoog­te van de Rij­kers­woerd­se plas­sen even blij­ven han­gen bij het gym­plaats­je om wat oefe­nin­gen te doen. 

Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 24 km.

~ ~ ~

20210109 — studeren, twitteren en beetje sporten

[RT Twit­ter] @cjbjcjbj: Dui­zen­den, mis­schien wel mil­joe­nen gebrui­kers zijn van Twit­ter gegooid wegens drei­gen met geweld etc. Net als zij kan Donald Trump gewoon een nieuw account aan­ma­ken als hij zich ver­vol­gens net­jes gedraagt. Dus kom bij mij niet aan met “mond­dood gemaakt”. Dat is fake news.

[RT Twit­ter] @roxanevaniperen: Stra­te­gi­sche non­sens. #Trump ‘s account ver­wij­de­ren, de agres­sie­ve mil­joe­nen­lob­by, het opstel­len van ethi­cal gui­de­li­nes, etc, alles om de belang­rijk­ste pij­ler onder het ver­dien­mo­del te bescher­men: zelf­re­gu­le­ring. => @TwitterSafety: After clo­se review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the con­text around them we have per­ma­nent­ly sus­pen­ded the account due to the risk of fur­ther inci­te­ment of vio­len­ce. => Per­ma­nent sus­pen­si­on of @realDonaldTrump — twitterblog

Het twit­ter­ac­count van Donald Trump is ver­wij­derd. Hoe bevre­di­gend ik het ook vind dat hij nu ein­de­lijk zijn oprui­en­de spreek­buis niet meer kan gebrui­ken, er kleeft toch een nare nasmaak aan deze mos­terd na de maal­tijd actie van twit­ter (en ande­re soci­al media plat­forms). Waar­om al die jaren geen enke­le actie onder­ne­men en nu plots wel? Zijn ze bang dat er bin­nen­kort van over­heids­we­ge aan hun abso­lu­te macht getornd gaat worden?

[RT Twit­ter] @Fixditnu: “Cano­ni­se­ren begint met noe­men en opnieuw noe­men. Dus wie een stuk schrijft; noem schrijf­sters.” => Neder­land­se romans zit­ten vol kari­ka­tu­ra­le rok­jes-kont­jes-tie­tjes: tijd voor meer vrou­wen in de lite­rai­re canon — trouw

Ik werd getrig­ge­red door het aan­ge­haal­de citaat uit het arti­kel in trouw over het noe­men en opnieuw noe­men. Zo vormt zich een canon. Een canon van wit­te man­ne­lij­ke schrij­vers. Hoe te door­bre­ken? Want dat de canon erg een­zij­dig is hoeft geen ver­ba­zing op te wekken.

Cano­ni­se­ren begint met noe­men en opnieuw noe­men. Dus wie een stuk schrijft; noem schrijf­sters. Schep er eer in om vrou­wen van wel­ke kom­af dan ook te noe­men in de lite­ra­tuur. Licht hen uit, zoals docent Marij­ke Vos onlangs in de krant deed met de 18e eeuw­se dich­te­res Juli­a­na de Lan­noy. Weef hen de geschie­de­nis in, ont­doe ze van hun eenzaamheid.

Veel te wei­nig horen we schrij­vers, man of vrouw, ver­tel­len door wel­ke vrou­we­lij­ke auteurs ze zijn beïn­vloed of wel­ke niet-wes­ter­se auteurs ze bewon­de­ren. Deze namen noe­men, er een sport van maken op ze te let­ten, legt de lij­nen bloot die nu ver­bor­gen blij­ven. Het hoeft niet met schel trom­pet­ge­schal, als je maar bei­de ogen openhoudt.

Een mooi en nood­za­ke­lijk streven.

Stu­de­ren:
Lite­rair mecha­niek — Inlei­ding tot de ana­ly­se van ver­ha­len en gedich­ten, door Eri­ca van Boven en Gil­lis Dor­leijn (blz. 303–321). Het hoofd­stuk had ik vorig week­end al goed bestu­deerd. Deze och­tend heb ik me bezig­ge­hou­den met het maken van een samen­vat­ting. Dat heb ik nu gedaan voor alle rele­van­te stu­die­stof. Alleen de opdrach­ten uit de rea­der die bij dit hoofd­stuk horen moet ik nog doen. Voor­lo­pig gepland voor morgenochtend.

Hard­lo­pen en fiet­sen: 
De hele dag twij­fel­de of ik zou gaan hard­lo­pen. Genoeg ande­re din­gen te doen die waren blij­ven lig­gen nadat de eer­ste werk­week van 2021 het mees­te van mijn vrije tijd rede­lijk onver­wacht geclaimd had. Plus dat ik weer moest wen­nen en ’s avonds niet veel meer puf over had. Maar om een uur of drie in de namid­dag kon ik het toch niet laten en ben er als­nog voor een rond­je opuit gegaan. En het was lek­ker. Mor­gen weer?

Totaal kilo­me­ters hard­lo­pen in 2021: 17 km.

~ ~ ~

20210106 — Totale anarchie

Na een vol­le en lan­ge werk­dag besloot ik na de avond­maal­tijd eerst even op twit­ter te chec­ken hoe het cere­mo­ni­ë­le tel­len van de stem­men voor de pre­si­dents­ver­kie­zing ver­liep in de VS. Ik wist dat er flink wat bezwa­ren zou­den wor­den inge­bracht door Trump-repu­bli­kei­nen die zo bang zijn voor hun baas dat ze niet anders dur­ven dan volg­zaam zijn beve­len te vol­gen, en zo gebeur­de. Bij de uit­slag van Ari­zo­na was het al raak. Het totaal zin­lo­ze tijd­rek­ken voor de büh­ne kon beginnen.

Wat ik ook wist was dat Trump zijn die-hard fans had opge­roe­pen naar Was­hing­ton DC te komen om eens flink tekeer te gaan en hun onvre­de dui­de­lijk te maken in woord en voor­al gebaar. Om het vuur­tje nog eens goed op te sto­ken hield de Trump-kliek enke­le ophit­sen­de toe­spra­ken die hun uit­wer­king niet mis­ten. De meu­te trok op rich­ting het Capi­tool waar veel min­der poli­tie op de been was dan eer­der dit jaar rond de Black Lives Mat­ter pro­tes­ten en wist zon­der niet al te veel slag en stoot mak­ke­lijk bin­nen te drin­gen. Als een hor­de op hol gesla­gen hoo­li­gans dron­gen ze ver­vol­gens door tot in de ver­ga­der­ruim­te waar het tel­len van de stem­men al was gestaakt en de sena­to­ren in vei­lig­heid waren gebracht. 

Het was tota­le anar­chie. En Trump zag toe dat het goed was.

~ ~ ~