20200703 — Microblogging

[RT] @nytimes: “The Wild Wild Web — the tech industry’s deca­de-long expe­ri­ment in unre­gu­la­ted growth and lais­sez-fai­re plat­form gover­nan­ce — is coming to an end,” wri­tes our tech colum­nist @kevinroose. In its pla­ce, a new cul­tu­re is taking sha­pe. => Good­bye to the Wild Wild Web — new york times

[RT] @carolecadwalla:

Insightful arti­cle on repor­ting on Facebook by @SilvermanJacob — esp noxi­ous ‘on back­ground’ brie­fings. Not inclu­ded but impor­tant: SEC found Facebook lied to jour­na­lists about Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca (inc me) in 2017. And: we still don’t know the truth => Spies, Lies, and Sto­ne­wal­ling: What It’s Like to Report on Facebook — colum­bia jour­na­lism review

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200701 — Microblogging

[1:35 PM]
“Racis­me
Het is er
Erken het
Bestrijd het”
@nielsmathijssen: Zo moei­lijk is dat debat niet, @MinPres#Fix­DieS­hit

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200630 — Microblogging

[8:36 PM] “We leven samen met soft­wa­re die onze voor­oor­de­len vol­ko­men onbe­voor­oor­deeld opzuigt en auto­ma­ti­seert. Zul­ke soft­wa­re neemt steeds vaker ingrij­pen­de beslis­sin­gen over ons leven.” => Ver­schil tus­sen goed en fout uni­ver­si­tair geschmier — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

20200629 — Microblogging

Illu­stra­tie: Mor­ning Brew / Uns­plash

[RT] @FrankPasquale: “We don’t expect citi­zens to be aer­o­nau­ti­cal engi­neers, to ensu­re they under­stand all risks of fly­ing, & then sign a form giving away their right to sue if the pla­ne cras­hes. And we can’t expect eve­ry­o­ne to be a pri­va­cy expert” regar­ding terms of ser­vi­ce. => Pri­va­cy Isn’t a Right You Can Click Away — wired

[RT] @femkekok: Mijn col­le­ga Jeroen Van­hes­te doet als­of hij een column schrijft… #filo­so­fie #waar­heid #fic­tie => @Cultuur_OU: Hoe­zo waar­heid? Jeroen Van­hes­te, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland, schreef een column over de kracht van fic­ties. #maand­van­de­fi­lo­so­fie => Over de kracht van fic­ties — OU

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~