Nog lang geen duurloop op zondag

Na enke­le dagen (max drie natuur­lijk!) rust om wat te her­stel­len van mijn eer­ste rond­je boven de vijf kilo­me­ter van eer­der deze week, trok ik van­daag mijn hard­loop­schoe­nen weer aan. Er stond een ste­vig wind­je en daar­om hield ik me aan mijn oor­spron­ke­lij­ke plan om niet al te ver te gaan. Ik was gewend van uit het ver­le­den om vaak op de zon­dag een rond­je van tien of meer kilo­me­ter te doen, maar daar­voor is het nodig dat ik eerst weer vol­doen­de basis­con­di­tie opbouw. Dat is nog lang niet het geval, zo kon ik ook van­daag weer mer­ken. De har­de wind die er stond mocht daar­voor geen excuus zijn. Het zal nog wel een aan­tal weken duren voor­dat ik die zon­dag­se rond­jes weer in ere kan her­stel­len. In ieder geval wist ik er van­daag zeven kilo­me­ter uit te per­sen. Niet al te snel, van­we­ge die ste­vi­ge bries, maar wel zon­der te wan­de­len tus­sen­door. Er is progressie.

~ ~ ~

De vijf per ongeluk voorbij

Mijn voor­ne­men was om vijf kilo­me­ter te lopen. Maar ik ver­gat het eer­ste stuk op mijn hor­lo­ge te kij­ken en zag te laat dat ik al ruim over de 2,5 kilo­me­ter was en ik nog terug moest. Dus bij 3 kilo­me­ter gekeerd en dezelf­de weg weer naar huis anders zou het zeker meer dan de nu afge­leg­de zes kilo­me­ter gewor­den zijn. En of ik dat ook vol­ge­hou­den zou heb­ben in een tem­po van net iets boven de zes minu­ten per kilo­me­ter dat weet ik niet. Of eigen­lijk, dat weet ik wel, want toen ik de zes kilo­me­ter er op had zit­ten was ik echt wel op en blij thuis te zijn. Nu voor de zeker­heid een paar dagen rust om even te herstellen.

~ ~ ~

Bestendigen en er een gewoonte van maken

Van­daag besten­di­gen en niet over­moe­dig wor­den. Dus onge­veer dezelf­de afstand als de vori­ge keer maar nu pro­be­ren wat aan de snel­heid te doen en min­der wan­del­stuk­jes tus­sen­door in te las­sen. Ook dat ging rede­lijk nu. En ik krijg er ook weer zin in om gaan te lopen. Het voelt niet als een ver­plich­ting die ik mezelf heb opge­legd. Ik wil er gewoon even uit, een fris­se neus halen.

~ ~ ~

Geen voorkeursbehandeling meer

[Twit­ter 3:33 PM] Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses elec­ti­on — the guardian

Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is een geko­zen func­ti­o­na­ris in die posi­tie onwaar­dig hoe hij dit soci­a­le medi­um (en ver­ge­lijk­baar ande­re) heeft inge­zet voor het ver­sprei­den van kwaad­aar­di­ge en oprui­en­de berich­ten. De impact hier­van is enorm.

~ ~ ~

Richting de vijf

Het voel­de goed en het ging iets min­der lang­zaam, dus besloot ik het rond­je van­daag wat op te rek­ken. Mis­schien dat er toch nog ergens wat basis­con­di­tie ergens in mijn gestel aan­we­zig is dat lang­zaam wak­ker aan het wor­den is.

~ ~ ~

Schuiven naar boven