20030725

Voor de ver­an­de­ring kwam het zo maar eens uit dat we bei­den tege­lij­ker­tijd een paar daag­jes vrij had­den en dus ver­trok­ken I en ik naar Rijs­sen om gebruik te maken van een Bil­der­berg-bon die we nog kon­den ver­zil­ve­ren voor­dat de uiter­ste houd­baar­heids­da­tum over­schre­den zou zijn.

De omge­ving was er schit­te­rend. Heel wat kilo­me­ters heb­ben we al fiet­sends afge­legd door een wel­haast onein­dig natuurgebied.

Maar zelfs het prach­tig­ste uit­zicht kan niet voor­ko­men dat je soms nood­ge­dwon­gen een sani­tai­re stop moet inlas­sen wan­neer de rust­plaat­sen te ver uit elkaar lig­gen (of wan­neer je iets vaker dan nood­za­ke­lijk de ver­keer­de afslag neemt).

Geluk­kig is er altijd wel iemand te vin­den die dan een oog­je in het zeil houdt.