Opkomst van de Movel

Een Mov­el is een ver­haal op je mobiel, je down­load het ver­haal een­ma­lig, opent het en begint met lezen. Na het eerste hoofd­stuk wordt je gevraagd of je het ver­haal wilt kopen. Zo, ja dan klik op je op de koop knop en kun je het hele ver­haal op je gemak uitlezen, als het niet bevalt (het lezen op de mobiel of het ver­haal) dan lees je niet verder en koop je het ver­haal niet.
[bron]

Vaak sta ik voor mijn boekenkast en neem de boekruggen in ogen­schouw. De dikke romans waar de titel hor­i­zon­taal op past sprin­gen vaak als eerste in het oog. Ze vra­gen nadrukke­lijk om aan­dacht. Maar die gaat net zo makke­lijk naar de iets dun­nere broed­ers en zusters die ron­dom hen heen verza­meld staan. Allen zijn indi­vidu­ele bouw­ste­nen die ik door de jaren heen tot mij heb genomen om mijn ken­nis te ver­rijken.
Ik kijk naar mijn boekenkast maar zie geen boek en kast. Ontel­bare werelden waar ik (soms nog nooit) geweest ben zweven voor mijn geeste­soog en nodi­gen mij uit voor een (her)nieuw(d) bezoek. De boekenkast is geen doo­d­lopende muur in mijn kamer maar een raam naar buiten.

[…] the brain nev­er evolved to read. Rather, read­ing reveals how the brain “rearranges old­er struc­tures devot­ed to lin­guis­tic, per­cep­tu­al and cog­ni­tive regions to make some­thing new.”
[bron]

Op deze plek ga ik niet bew­eren dat ik alle boeken in mijn verza­mel­ing (al) heb gelezen. Wel meer dan de helft, en de rest gaat zek­er gelezen wor­den. Dat heb ik mezelf alti­jd voorge­houden. Of het nu gaat gebeuren tij­dens mijn werkzame lev­en of nadat ik gepen­sioneerd zal zijn. Dat is mij om het even. Alleen zal ik de komende jaren mezelf ver­plicht­en om vol­doende ‘train­ing­suren’ in te bouwen. Want vol­gens ontwik­kel­ingspsy­chologe Maryanne Wolf behoort lezen niet tot de basis­vaardighe­den van onze soort, zoals lopen en ade­men. We moeten het leren, dat wil zeggen we moeten er in onze herse­nen neu­rale cir­cuits voor aan­leggen. En als we die niet onder­houden door ze vaak genoeg te gebruiken, wor­den ze afge­bro­ken en ver­van­gen door andere.

Vol­gens het Tijdbeste­d­ing­son­der­zoek 2008 van SPOT (Sticht­ing Pro­motie Tele­visiereclame) best­e­den Ned­er­lan­ders gemid­deld 13 minuten per dag aan het lezen van boeken. Dit is 3 minuten meer dan in 2006. Het zijn vooral vrouwen, oud­eren en alleen­staande 40-plussers die boeken lezen; relatief weinig wordt er gelezen door full time werk­enden en door jon­geren tot 20 jaar.
[bron]

Als lezen dus te mak­en heeft met leren, en we tegelijk­er­ti­jd mogen con­clud­eren dat juist jon­geren min­der gaan lezen, dan zal hun leesvaardigheid ges­taag afne­men. En zullen zij in de toekomst vervreemd rak­en van in ieder geval het medi­um Boek in al z’n hoedanighe­den. Daar­voor in de plaats zullen zij meer uren door­bren­gen op inter­net en daar hun ontspan­ning vin­den en ken­nis opdoen. Sur­fend over de gol­ven van een als­maar uit­di­jend stuwmeer aan ongestruc­tureerde data, beperken zij zich tot het innemen van kleine por­ties ‘info­tain­ment’ (ken­nis in hap­klare brokken; het nieuws in 60 sec­on­den).

Dat ‘lot’ zal hoogst­waarschi­jn­lijk ook mijn aller­lief­ste dier­bare klein­zoon ten deel vallen. Hoeveel moeite ik mijzelf ook zal getroost­en om het niet zo (heel) ver te lat­en komen.
Er kan een dag komen dat hij voor mijn boekenkast zal staan en niet méér zal zien dan een blinde muur opge­bouwd uit kleur­rijke bouw­ste­nen. Ik ver­heug mij niet op die dag.

De stelling:
Het is een goede zaak dat boek en boek­drukkun­st langza­am maar zek­er zullen verd­wi­j­nen. Het zijn medi­a­vor­men die hun beste tijd hebben gehad.

~ ~ ~

His­to­ri­ans still unborn will appre­ci­ate your coop­er­a­tion in the future, Son­mi-451.
We archivists thank you in the present. […] Now, this sil­ver egg-shaped device is called an ori­son. It records both an image of your face and your words. Once we’re fin­ished, the ori­son will be archived at the Min­istry of Tes­ta­ments.

Cloud Atlas, David Mitchell (2003)

~ ~ ~

Om een beschav­ing te verni­eti­gen, moet je geen boeken ver­bran­den. Over­tu­ig gewoon de mensen om er geen meer te lezen.”
Ray Brad­bury; Amerikaans sci­ence-fic­tion schri­jver (1920-)

~ ~ ~

Het is beter een mijl te reizen dan om duizend boeken te lezen.”
Con­fu­cius; Chi­nees filosoof (551 v.C. — 479 v.C.)

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets