Een Prima Foon (deel 1)

De Man van Hout kreeg opdracht van de Vrouw vol Vuur om een nieuw mobiel­tje te gaan kopen voor haar. Dat was op een zater­dag. Dus toog de Man van Hout om 13.00 uur naar de dichtst­bij­zijn­de Pri­ma­foon win­kel. 13.15 uur [MvH] Goe­de­mid­dag, ik ben op zoek naar een mobiele…

Klaar in

Mijn gezicht diep in haar haren begra­ven. Het hare drukt in het kus­sen. Ik adem haar geur. Van onschuld. Van len­te. Een nieuw begin. Terug bij af. Voor­dat de weg uit­waai­ert in ver­schil­len­de rich­tin­gen. De hoofd­weg ligt nog open. De split­sin­gen slechts alter­na­tie­ven. Deze keer elkaars hand blij­ven vast­hou­den en niet…

Harry Mulisch eventjes dood

Laten we even zijn wedu­we om com­men­taar vra­gen. Wel­ke van die twee vrou­wen? Huh? Hoe­zo Huh? Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n wedu­we moe­ten bel­len, en jij begint over wel­ke van de twee. Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­ri­geer, woon­de dan wel samen met Kit­ty Saal, maar offi­ci­eel was…

Phyllis is haer puysje quyt

Pim en Door­tje waren onaf­schei­de­lijk. Door­tje rood en bru­taal, Pim grijs en schuch­ter. Res­pec­tie­ve­lijk num­mer zes en acht uit een nest van negen. We had­den ze uit­ge­ko­zen toen ze onge­veer drie weken oud waren. Ze waren gebo­ren in de bij­keu­ken van een oude boer­de­rij. Daar lag de moe­der­poes als een koningin…

Kill & Rush!

Het moei­lijkst is om zon­der te spet­te­ren dode­lij­ke mes­ste­ken toe te bren­gen. De gege­ven tijd is ook een uit­da­ging. Slechts enke­le minu­ten heb je de tijd. Dat is dan ook met­een de kick. ‘Kill & Rush!’ Groot con­trast met zijn zorg­vul­dig geplan­de moord­par­tij­en ‘aan huis’. Hij kijkt de vrouw recht in haar ogen.…

Sorry

De deur duw ik ach­ter je in het slot. Door het raam­pje volg ik je ten­ge­re pos­tuur ter­wijl je naar de auto loopt. Je wil­de geen hulp met het dra­gen van de zwa­re kof­fers. Met veel moei­te lukt het je om ze in de ach­ter­bak te krij­gen. Dan stap je in.…

Routinebezoek

Ik schraap­te mijn keel voor­dat ik het tuin­hek­je open­de. Het had het gewens­te effect. De man die ach­ter in de tuin bezig was om een klim­plant op te bin­den, keek ver­stoord op. De don­ke­re blik in zijn ogen ver­dween toen hij zijn bezoe­ker her­ken­de. Iet­wat moei­zaam schui­fe­lend kwam hij op…

Neiges d’antan

Goe­den­avond lie­ve luis­te­raars, wel­kom bij de eer­ste afle­ve­ring van ons nieu­we weke­lijk­se pro­gram­ma ‘Nei­ges d’antan’, ofte­wel ‘de sneeuw van eer­jaars’. Een pro­gram­ma hele­maal gewijd aan de vraag ‘wat zou er toch gewor­den zijn van die vroe­ge­re lief­de, die eer­ste jeugd­lief­de’. Mis­schien wel die per­soon waar jij hei­me­lijk ver­liefd op was zonder…