Survival of the ARBO fittest

Afge­lo­pen week bracht Emiel mij een bericht­je met als onder­werp ‘Fit­test’.
Emiel? Ja, Emiel. De naam die ik af en toe nog wel eens gebruik voor e‑mail. Niet door mij­zelf ver­zon­nen, maar door een oud-col­le­ga (in de peri­o­de waar­aan ik refe­reer was ze al dicht de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd gena­derd, dus eigen­lijk eer­der een oude oud-col­le­ga). In haar laat­ste Phi­lips­ja­ren moest ze nog aan de e‑mail, en regel­ma­tig bel­de ze de help­desk dat ze weer eens pro­ble­men had met Emiel.

Emiel dus con­fron­teer­de me met ‘Fit­test’. Wat me deed afvra­gen waar­voor ik bena­derd zou moe­ten wor­den in het kader van ‘Sur­vi­val of the fit­test’. Een niet vreem­de asso­ci­a­tie in dit Dar­win­jaar. Zeker omdat het een dub­bel Dar­win­jaar is: 200 jaar gele­den gebo­ren en 50 jaar later zijn belang­rijk­ste boek, On the ori­gin of spe­cies by means of natu­ral selec­ti­on, or the pre­ser­va­ti­on of favou­red races in the strug­gle for life, gepu­bli­ceerd.

Zou ik ‘natuur­lijk gese­lec­teerd’ zijn voor:

  • het natuur­lij­ke eind­punt van de men­se­lij­ke soort?
  • het natuur­lij­ke eind­punt van de ide­a­le part­ner voor de Rela­tie­pla­net vrouw?
  • het natuur­lij­ke eind­punt van de lezen­de mens?

Aldus droom­de ik mezelf een geva­ri­eer­de reeks van uit­ge­ë­vo­lu­eer­de types toe, wel­ke mij op het natuur­lij­ke lijf geschre­ven waren. Want, had ik deze week gele­zen, in de natuur werkt slechts het toe­val van blin­de natuurkrachten.

Dar­win wil­de zijn evo­lu­tie­ge­dach­te los­kop­pe­len van de meta­fy­si­sche en spe­cu­la­tie­ve idee­ën van eer­de­re filo­so­fen. Het ori­gi­ne­le van zijn bij­dra­ge is dat hij laat zien dat de ont­wik­ke­ling van een bepaal­de dier- of plan­ten­soort in een bepaal­de rich­ting wordt gestuurd, zon­der dat daar meta­fy­si­sche rede­nen voor zijn. Dar­win noem­de dit mecha­nis­me aan­van­ke­lijk ‘natu­ral selec­ti­on’. Deze term staat pro­mi­nent in de titel van zijn boek. Ach­ter­af was hij er onte­vre­den over. ‘Selec­tie’ was te pas­sief. De term liet onvol­doen­de door­klin­ken dat via dit mecha­nis­me ook gecom­pli­ceer­de orga­nis­men kun­nen ont­staan uit een­vou­di­ge levens­vor­men. Later gebruik­te hij bij voor­keur de uit­druk­king ‘sur­vi­val of the fit­test’, een term die hij ont­leen­de aan de filo­soof Her­bert Spencer.

En natuur­lijk zie ik mij­zelf (niet alleen in m’n dro­men) als een gecom­pli­ceerd orga­nis­me wel­ke is ont­staan uit een een­vou­di­ge levens­vorm. Maar in wel­ke hoe­da­nig­heid was men op zoek naar mij? Waar­voor zou ik een Dar­win Award uit­ge­reikt gaan krijgen?

De wer­ke­lijk­heid was (zoals zo vaak) ontnuchterend.

Emiel liet weten dat ik uit­ge­no­digd was voor de Arbo Unie Fittest:

Uw werk­ge­ver stelt u van­uit ‘goed werk­ge­ver­schap’ in de gele­gen­heid om deze gezond­heids­check te onder­gaan. De deel­na­me aan dit onder­zoek is vrij­wil­lig. De indi­vi­du­e­le uit­kom­sten van het onder­zoek zijn strikt ver­trou­we­lijk, val­len onder het medisch geheim en wor­den alleen aan u terug­ge­kop­peld en zijn niet toe­gan­ke­lijk voor uw werkgever.

De fit­test bestaat uit het volgende:

Bio­me­trie door de dok­ters­as­sis­ten­te
- Lengte/gewicht
- Bloed­druk
- Visus­test
- Gehoor­test
- Bloed­af­na­me voor cho­les­te­rol en glucose

Fit­test door de bedrijfs­fy­si­o­the­ra­peut
- Body­Mass Index
- Vet­per­cen­ta­ge­me­ting
- Knijp­kracht­me­ting
- Lenig­heids­test:
- Zit- en reik­test
- Schou­der­le­nig­heid­test
- Long­func­tie­test (peak­flow­me­ting)
- Con­di­tie­test (Sub­maxi­ma­le fiets­test van 6 minu­ten)
- Scan fysie­ke klachten

Pas nu schoot mij te bin­nen dat ik een week eer­der via Emiel te horen had gekre­gen dat ik een vra­gen­lijst dien­de in te vul­len. De ant­woor­den zou­den gebruikt wor­den in de nog te vol­gen gezond­heids­check. In het kort had ik de vra­gen­lijst min of meer waar­heids­ge­trouw als volgt ingevuld:

Ik voel me gezond
want, des­on­danks, mits, maar (door­ha­len wat niet van toe­pas­sing is),
Ik sport niet
Ik rook niet (meer)
Ik drink niet te min niettemin

De uit­no­di­ging is voor over twee weken. Een kor­te peri­o­de die ik hoogst­waar­schijn­lijk ga gebrui­ken om m’n real-life con­di­tie iets meer rich­ting gesug­ge­reer­de con­di­tie te bren­gen. Het zal toch niet zo ver komen dat ik m’n fit­test niet survive?

[upda­te woens­dag­avond 25 febru­a­ri 21:15 uur]
BMI 21,6 (kg/m2)
bloed­druk OK
gehoor OK
zien OK
lenig­heid OK
knijp­kracht OK
long­in­houd OK
con­di­tie.…. Bij­na OK

Advies: meer bewegen!