Echte vrouwen eten chocola

Goe­de­navond beste kijk­ers.
Welkom bij ‘De aarde tolt voort’. Met vanavond Karel Cor­nelis­sen, auteur van ‘Echte vrouwen eten choco­la’, het suc­cesvolle debu­ut over een 42-jarige man gevan­gen in het web van een lover­girl.
Karel, welkom! Fijn dat je hier kunt zijn om je ontluis­terende ervarin­gen met ons te delen.

Goe­de­navond.

Lat­en we bij het begin begin­nen. Hoe ben je in con­tact gekomen met deze lover­girl, oftewel Miss Con­té zoals je haar in het boek noemt?

Dat was ergens in april, nu zo’n vier jaar gele­den. De erg­ste win­terk­ou was over, en je kon weer zon­der kans op lon­gon­stek­ing iets luchtiger gek­leed de straat op. Zo heb ik …

Sor­ry Karel, maar ik onder­breek je even om de mensen die je boek nog niet gelezen hebben te vertellen dat je de straat op ging om onver­hoeds je ges­lachts­deel aan onver­moede voor­bi­j­gang­sters te lat­en zien. Je bent, zoals dat in de volksmond heet, een pot­lood­ven­ter.

Ja, dat klopt.

Ben je dat nog steeds trouwens?

Uh, ik weet niet …

Maar terug naar het begin. Je kwam dus die ele­gante, beet­je mys­terieuze hoogge­hak­te vrouw tegen (ik citeer hier uit je boek) waar­voor je je etui opende. En voor je het wist had ze je bij je leuter (excusez le mot) meegenomen. En toen?

… ? Nou, uh, zek­er die eerste dagen was het geweldig moet ik beken­nen. Ze nam me in haar cabrio over­al mee naar toe en vroeg me op de vreemd­ste plekken om m’n euh pot­lood te ont­bloten. Dat was erg wen­nen voor mij want nor­maal gespro­ken doe ik dat bij ver­rass­ing en …

Dan maak je je ver­vol­gens uit de voeten. En dat was iets dat Miss Con­té rad­i­caal anders wilde. Ik begri­jp uit je boek dat zij je langza­am klaarstoomde om je teken­tal­ent met meer vrouwen te delen. Wan­neer moest je voor de eerste keer uit de jas voor meer dan haar alleen?

Dat was toen ze een Tup­per­ware par­ty organ­iseerde. Ze had me vooraf gechanteerd door te dreigen m’n moed­er alles te vertellen.

Ook hier onder­breek ik je weer even. Want dit zullen veel man­nen niet weten. Dat die par­ties geen oerverve­lende bijeenkom­sten zijn, maar dek­man­tels voor uiterst sex­ueel get­inte feestjes. Daar werd je in de hal gepos­teerd en mocht­en de dames hun hand­schrift ver­beteren telkens wan­neer ze ‘naar het toi­let moesten’. Werd je hier al ged­won­gen om ook seks met hen te hebben?

Nee, dat was pas enkele dagen lat­er bij de Huishoud­beurs.

Ja, ook zo’n hilar­ische episode in je boek. Al die hit­sige huisvrouwt­jes die tegen betal­ing je teken­gereed­schap scherp tra­cht­en te houden. Zou je een stuk­je willen voor­lezen?

Sor­ry, ik zie dat het je nogal aan­gri­jpt. Wat erg begri­jpelijk is. In onze redac­tiev­er­gader­ing hebben we dit item dan ook goed doorge­spro­ken om het niet te ordi­nair te bren­gen. Daar­voor is het alle­maal veel te inte­ger geschreven. Trouwens is het boek via het betere handw­erk tot stand gekomen? Of heb je het pot­lood vaar­wel gezegd en de tek­stverw … Waarom loop je nu weg? Karel?

~ ~ ~

Een tweede bij­drage voor de meiop­dracht van Het Fan­tasier­ijk
Schri­jf een ver­haal van max­i­maal 500 woor­den vanu­it het per­spec­tief van één van de onder­staande ‘per­son­ages’: kakker­lak met smetvrees; schaak­stuk; glas­bak; kapotte harde schi­jf; koningin; pot­lood­ven­ter; ver­mist knuffel­beest; per­soon op het schilder­ij ‘de Nachtwacht’ van Rem­brandt van Rijn; Prof. dr. Dor­lach­er; straatkrantverkop­er

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets