Echte vrouwen eten chocolade

Goe­den­avond bes­te kijkers.
Wel­kom bij ‘De aar­de tolt voort’. Met van­avond Karel Cor­ne­lis­sen, auteur van ‘Ech­te vrou­wen eten cho­co­la’, het suc­ces­vol­le debuut over een 42-jari­ge man gevan­gen in het web van een lovergirl.
Karel, wel­kom! Fijn dat je hier kunt zijn om je ont­luis­te­ren­de erva­rin­gen met ons te delen.

Goe­den­avond.

Laten we bij het begin begin­nen. Hoe ben je in con­tact geko­men met deze lover­girl, ofte­wel Miss Con­té zoals je haar in het boek noemt?

Dat was ergens in april, nu zo’n vier jaar gele­den. De erg­ste win­ter­kou was over, en je kon weer zon­der kans op long­on­ste­king iets luch­ti­ger gekleed de straat op. Zo heb ik …

Sor­ry Karel, maar ik onder­breek je even om de men­sen die je boek nog niet gele­zen heb­ben te ver­tel­len dat je de straat op ging om onver­hoeds je geslachts­deel aan onver­moe­de voor­bij­gang­sters te laten zien. Je bent, zoals dat in de volks­mond heet, een potloodventer.

Ja, dat klopt.

Ben je dat nog steeds trouwens?

Uh, ik weet niet …

Maar terug naar het begin. Je kwam dus die ele­gan­te, beet­je mys­te­ri­eu­ze hoog­ge­hak­te vrouw tegen (ik citeer hier uit je boek) waar­voor je je etui open­de. En voor je het wist had ze je bij je leu­ter (excusez le mot) mee­ge­no­men. En toen?

… ? Nou, uh, zeker die eer­ste dagen was het gewel­dig moet ik beken­nen. Ze nam me in haar cabrio over­al mee naar toe en vroeg me op de vreemd­ste plek­ken om m’n euh pot­lood te ont­blo­ten. Dat was erg wen­nen voor mij want nor­maal gespro­ken doe ik dat bij ver­ras­sing en …

Dan maak je je ver­vol­gens uit de voe­ten. En dat was iets dat Miss Con­té radi­caal anders wil­de. Ik begrijp uit je boek dat zij je lang­zaam klaar­stoom­de om je teken­ta­lent met meer vrou­wen te delen. Wan­neer moest je voor de eer­ste keer uit de jas voor meer dan haar alleen?

Dat was toen ze een Tup­per­wa­re par­ty orga­ni­seer­de. Ze had me voor­af gechan­teerd door te drei­gen m’n moe­der alles te vertellen.

Ook hier onder­breek ik je weer even. Want dit zul­len veel man­nen niet weten. Dat die par­ties geen oer­ver­ve­len­de bij­een­kom­sten zijn, maar dek­man­tels voor uiterst sexu­eel getin­te feest­jes. Daar werd je in de hal gepos­teerd en moch­ten de dames hun hand­schrift ver­be­te­ren tel­kens wan­neer ze ‘naar het toi­let moesten’. Werd je hier al gedwon­gen om ook seks met hen te hebben?

Nee, dat was pas enke­le dagen later bij de Huishoudbeurs.

Ja, ook zo’n hila­ri­sche epi­so­de in je boek. Al die hit­si­ge huis­vrouw­tjes die tegen beta­ling je teken­ge­reed­schap scherp trach­ten te hou­den. Zou je een stuk­je wil­len voorlezen?

Sor­ry, ik zie dat het je nog­al aan­grijpt. Wat erg begrij­pe­lijk is. In onze redac­tie­ver­ga­de­ring heb­ben we dit item dan ook goed door­ge­spro­ken om het niet te ordi­nair te bren­gen. Daar­voor is het alle­maal veel te inte­ger geschre­ven. Trou­wens is het boek via het bete­re hand­werk tot stand geko­men? Of heb je het pot­lood vaar­wel gezegd en de tekst­verw … Waar­om loop je nu weg? Karel?


Een twee­de bij­dra­ge voor de mei­op­dracht van Het Fantasierijk.
Schrijf een ver­haal van maxi­maal 500 woor­den van­uit het per­spec­tief van één van de onder­staan­de ‘per­so­na­ges’: kak­ker­lak met smet­vrees; schaak­stuk; glas­bak; kapot­te har­de schijf; konin­gin; pot­lood­ven­ter; ver­mist knuf­fel­beest; per­soon op het schil­de­rij ‘de Nacht­wacht’ van Rem­brandt van Rijn; Prof. dr. Dor­la­cher; straatkrantverkoper.