Betty aka Pinguin

Het klonk zo grap­pig. Een meis­je met de bij­naam ‘Pin­guin’.
Ik moest aan een grap den­ken die ik ooit hoor­de over een meis­je van ple­zier waar­mee je onge­loof­lij­ke sex kon heb­ben. Haar spe­ci­a­li­teit: het Pin­guin-stand­je.
De voor­pret ver­dween gelei­de­lijk (om niet meer terug te keren) toen de vol­gen­de infor­ma­tie de kamer vul­de:

Bet­ty werk­te van 14.00 uur ’s mid­dags tot vaak wel 04.00 uur ’s nachts.
Zeven dagen in de week.
Ze was 19 jaar toen ze haar eer­ste kind kreeg.
Omdat ze door­werk­te tot kort op de beval­ling kreeg ze de bij­naam ‘Pin­guin’.
Eén week na de beval­ling was ze weer aan het werk.
Haar beroep: Pros­ti­tu­ee.

Ze kwam uit Hon­ga­rije en was een Roma zigeu­ne­rin.
In Hon­ga­rije kun je van­af de leef­tijd van 14 jaar het beroep van pros­ti­tu­ee uit­oe­fe­nen.
Mits je het vrij­wil­lig doet.

Bet­ty was een vro­lij­ke meid, zei­den haar col­le­ga’s.
De buurt was erg geschokt toen men haar dood­ge­sto­ken in haar pees­ka­mer­tje vond.

[Bron: Opspo­ring Ver­zocht, Ned 1]

Mis­schien heeft u ooit een keer naar haar gezwaaid.
Of haar bezocht.
Ze werk­te name­lijk op de Wal­len.

Een bedreig­de toe­ris­ti­sche attrac­tie in Amster­dam.

De gemeen­te Amster­dam heeft begin 2009 aan­ge­ge­ven dat het stre­ven is om de helft van de ramen te slui­ten.
Van mij mag de ande­re helft ook geslo­ten wor­den.

~ ~ ~