Harry Mulisch eventjes dood

Laten we even zijn wedu­we om com­men­taar vragen.

Wel­ke van die twee vrouwen?

Huh?

Hoe­zo Huh?

Nou gewoon. Ik zeg dat we z’n wedu­we moe­ten bel­len, en jij begint over wel­ke van de twee.

Oh dat bedoel je. Hij woont, ik cor­ri­geer, woon­de dan wel samen met Kit­ty Saal, maar offi­ci­eel was hij nog steeds getrouwd met een ande­re vrouw. Ene Sjoerd­je nogwat.

Hmm. Laten we maar niet te moei­lijk doen en naar z’n huis­adres bel­len. Dan mer­ken we wel wel­ke van de twee vrou­wen oppakt.

Goed idee.

Bel jij, of bel ik?

Bel jij maar.

OK.

Hal­lo?

Ja ook Hal­lo. Met Het Boe­ken­pro­gram­ma op de Radio. We zijn op zoek naar de wedu­we van Har­ry Mulisch.

Die woont hier niet.

Oh ja, ik weet wat u bedoeld. De wedu­we van de heer Mulisch was natuur­lijk zijn offi­ci­ë­le vrouw, en die woont hoogst­waar­schijn­lijk niet op dit adres. Geeft u mij dan maar even zijn, ja hoe noem je dat, ex-vriendin?

Die woont hier ook niet.

Waar woont die dan? Of laat maar. Geeft u maar het num­mer van zijn offi­ci­ë­le vrouw. Dan bel­len we die wel. Dat is ten­slot­te zijn ech­te weduwe.

Dat num­mer geef ik niet over de radio.

Logisch, dan zet­ten we nu even een muziek­je op en dan kunt u vei­lig het num­mer geven. Met wie heb­ben we trou­wens het genoe­gen te spreken?

Met Har­ry Mulisch.

Hal­lo?

Ja Hal­lo. Met Het Boe­ken­pro­gram­ma op de Radio. Hoe was het om even de wedu­we van Har­ry Mulisch te zijn?

Huh?

~ ~ ~

bron: boeken.blog.nl

Op de lite­rai­re tele­tekst­pa­gi­na stond de necro­lo­gie van Har­ry Mulisch te lezen.

Met ‘t heen­gaan van Har­ry Mulisch heeft de Neder­land­se lite­ra­tuur een van haar pro­mi­nent­se schrij­vers ver­lo­ren. Na het over­lij­den W.F. Her­mans in 1995 en van Gerard Reve in 2006 was hij als eni­ge over­ge­ble­ven van de ‘Gro­te Drie’.

Maar Mulisch is hele­maal niet dood.
Waar­schijn­lijk ver­wacht men bij de NOS dat Har­ry Mulisch snel komt te over­lij­den en staat daar­om zijn necro­lo­gie al klaar.

~ ~ ~