Laagopgeleide orgasmes

Als man van hout spreek ik natuur­lijk mijn talen. Dus ook Duits. Van­daar dat ik in staat was het arti­kel ‘Je gebil­de­ter die Frau, des­to schwie­ri­ger der Orgas­mus’ tot mij te nemen (op de web­si­te van het typisch Duit­se beQueen…, waar­bij het mij niet meer dui­de­lijk is hoe ik daar terecht was geko­men). Na lezing zat ik een tijd­lang vol onge­loof­lij­ke her­ken­ning voor mij uit te sta­ren. Ter­wijl tege­lij­ker­tijd er een stem­me­tje in mijn ach­ter­hoofd begon te fluis­te­ren “zie je wel, zie je wel, zie je wel.”
Want wat las ik in de eer­ste ali­nea (als per­fec­te binnenkomer):

‘Sie haben Abi­tur oder sogar stu­diert? Glückwunsch! Und wie sieht’s mit Ihren Höhe­punk­ten im Bett aus? Die Sta­tis­tik sagt: Nicht so toll.’

Ik besloot de proef op de som te nemen of dit mij geheel geloof­waar­di­ge onder­zoek ook op de Neder­land­se doel­groep van toe­pas­sing was.
Natuur­lijk kon ik niet ‘2005 Frauen im Alter von 18 bis 49 Jah­ren’ aan een onder­zoek onder­wer­pen, maar het ging mij om het idee.

Aller­eerst besloot ik mij­zelf rich­ting het kan­toor­park in mijn stad te bege­ven. Aldaar sprak ik enke­le hoog­ge­hak­te, strak­be­knot­te en van duur uit­zien­de tas­jes voor­zie­ne ambi­ti­eu­ze vrou­we­lij­ke mana­gers in hoogst­waar­schijn­lijk top­func­ties aan. Hen deed ik het van­uit onder­zoek­tech­nisch oog­punt vol­le­dig vali­de ver­zoek om ter plek­ke (dat wil zeg­gen, in een daar­voor uiter­ma­te geschik­te par­keer­ga­ra­ge) seks te hebben.

Wel­nu, slechts 38 pro­cent van deze dames (‘bis 49’) ging op het ver­zoek in en heb ik ver­vol­gens glans­rijk tot een orgas­me weten te bren­gen. Geheel in over­een­stem­ming met het Duit­se onderzoeksresultaat:

’62 Pro­zent der Frauen mit Hoch­schul­rei­fe und mehr tun sich schwer beim Kommen.’

Nog dezelf­de dag ben ik in de namid­dag bij de uit­gang van een VMBO gaan staan, alwaar ik wil­le­keu­ri­ge plat­vloer­se, strak­staan­de en van goed­koop uit­zien­de tattoo’s voor­zie­ne gedes­in­te­res­seer­de slet­te­ri­ge leer­lin­gen het­zelf­de voor­stel deed als hun hoger opge­lei­de soort­ge­no­ten. Ook hier bood de daar­toe reeds veel­vul­dig gebruik­te fiet­sen­stal­ling een juis­te labo­ra­to­ri­um opstelling.

En wat schets­te mijn ver­ba­zing allang niet meer, 62 pro­cent van de jon­ge meis­jes (‘von 18’) ging gewil­lig met me mee om (soms voor de eer­ste keer) een orgas­me te bele­ven. Geen enkel pro­bleem, oftewel:

‘bei den Frauen mit Mitt­le­rer Rei­fe, Haupt­schu­lab­schluss und weni­ger sind es dage­gen nur 38 Pro­zent, die Pro­ble­me haben, zum Höhe­punkt zu kommen.’

Het is een van de wei­ni­ge keren dat ik moet toe­ge­ven dat de kwa­li­fi­ca­tie ‘onder­zoek toont aan’ hard gemaakt kon worden.

En voor de vrou­we­lij­ke leze­res­sen (‘von 18 bis 49 Jah­ren’) van dit blog die de Duit­se taal niet mach­tig zijn (zo’n 62 pro­cent schat ik) ben ik te allen tij­de beschik­baar om de repre­sen­ta­ti­vi­teit van het hier­bo­ven aan­ge­haal­de onder­zoek ver­der te verhogen.