Laagopgeleide orgasmes

Als man van hout spreek ik natu­urlijk mijn tal­en. Dus ook Duits. Van­daar dat ik in staat was het artikel ‘Je gebilde­ter die Frau, desto schwieriger der Orgas­mus’ tot mij te nemen (op de web­site van het typ­isch Duitse beQueen…, waar­bij het mij niet meer duidelijk is hoe ik daar terecht was gekomen). Na lez­ing zat ik een tijd­lang vol ongelooflijke herken­ning voor mij uit te staren. Ter­wi­jl tegelijk­er­ti­jd er een stem­met­je in mijn achter­hoofd begon te fluis­teren “zie je wel, zie je wel, zie je wel.”
Want wat las ik in de eerste alin­ea (als per­fecte bin­nenkomer):

Sie haben Abitur oder sog­ar studiert? Glück­wun­sch! Und wie sieht’s mit Ihren Höhep­unk­ten im Bett aus? Die Sta­tis­tik sagt: Nicht so toll.’

Ik besloot de proef op de som te nemen of dit mij geheel geloofwaardi­ge onder­zoek ook op de Ned­er­landse doel­groep van toepass­ing was.
Natu­urlijk kon ik niet ‘2005 Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren’ aan een onder­zoek onder­w­er­pen, maar het ging mij om het idee.

Allereerst besloot ik mijzelf richt­ing het kan­toor­park in mijn stad te begeven. Aldaar sprak ik enkele hoogge­hak­te, strak­be­knotte en van duur uitziende tas­jes voorziene ambitieuze vrouwelijke man­agers in hoogst­waarschi­jn­lijk top­func­ties aan. Hen deed ik het vanu­it onder­zoek­tech­nisch oog­punt volledig valide ver­zoek om ter plekke (dat wil zeggen, in een daar­voor uiter­mate geschik­te par­keer­garage) sex te hebben.
Wel­nu, slechts 38 pro­cent van deze dames (‘bis 49’) ging op het ver­zoek in en heb ik ver­vol­gens glan­srijk tot een orgasme weten te bren­gen. Geheel in overeen­stem­ming met het Duitse onder­zoek­sre­sul­taat:

’62 Prozent der Frauen mit Hochschul­reife und mehr tun sich schw­er beim Kom­men.’

Nog dezelfde dag ben ik in de namid­dag bij de uit­gang van een VMBO gaan staan, alwaar ik willekeurige platvlo­erse, strak­staande en van goed­koop uitziende tattoo’s voorziene gedesin­ter­esseerde slet­terige leer­lin­gen het­zelfde voors­tel deed als hun hoger opgelei­de soortgenoten. Ook hier bood de daar­toe reeds veelvuldig gebruik­te fiet­sen­stalling een juiste lab­o­ra­to­ri­um opstelling.
En wat schet­ste mijn ver­baz­ing allang niet meer, 62 pro­cent van de jonge meis­jes (‘von 18’) ging gewil­lig met me mee om (soms voor de eerste keer) een orgasme te beleven. Geen enkel prob­leem, oftewel:

bei den Frauen mit Mit­tlerer Reife, Hauptschu­la­b­schluss und weniger sind es dage­gen nur 38 Prozent, die Prob­leme haben, zum Höhep­unkt zu kom­men.’

Het is een van de weinige keren dat ik moet toegeven dat de kwal­i­fi­catie ‘onder­zoek toont aan’ hard gemaakt kon wor­den.

En voor de vrouwelijke lez­er­essen (‘von 18 bis 49 Jahren’) van dit blog die de Duitse taal niet machtig zijn (zo’n 62 pro­cent schat ik) ben ik te allen tijde beschik­baar om de rep­re­sen­ta­tiviteit van het hier­boven aange­haalde onder­zoek verder te ver­hogen.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets