Het Beloofde Land

Iemand zei: “Wees ervan door­dron­gen dat je nako­me­lin­gen als vreem­de­ling zul­len wonen in een land dat niet van hen is en dat ze daar slaaf zul­len zijn en onder­drukt zul­len wor­den, vier­hon­derd jaar lang. Maar ik zal hun onder­druk­kers ter ver­ant­woor­ding roe­pen, en dan zul­len ze weg­trek­ken, met gro­te rijk­dom­men.”

Na vele jaren van onder­druk­king trok­ken ze uit­ein­de­lijk weg. Ze had­den gezien dat hun onder­druk­kers, ondanks belof­tes van hoger­hand, niet ter ver­ant­woor­ding wer­den geroe­pen. De situ­a­tie bleef uitzichtloos. 

Geen gro­te rijk­dom­men droe­gen ze met zich mee. Slechts hoop als baga­ge. Het wei­ni­ge mate­ri­ë­le had­den ze moe­ten inle­ve­ren. Aan bemid­de­laars die hen nieu­we belof­tes deden. Die hen deden den­ken aan hun onder­druk­kers. Maar soms moet men gelo­ven. Uit­gaan van het goe­de in de mens. 

Dus maak­ten ze zich op voor de reis. 
En haal­den nog eens diep adem voor­dat ze in het voer­tuig stap­ten. Een laat­ste straal­tje zon kier­de naar bin­nen voor­dat de deur in het slot viel. De reis kon beginnen. 
Bestem­ming: Het beloof­de land. 

Iemand zei: “Niet het doel is belang­rijk, maar de reis er naar toe.”

Men zegt zoveel.

Pro­mi­sed Land is een num­mer van de cd The sim­ple life, van Bart de Win.
Meer info is te vin­den op: 
http://www.bartdewin.nl/

~ ~ ~