Wij verzorgen brand wereldwijd

Stel, je leest dat een 23-jarige vrouw in brand is gesto­ken.
Stel, je bent geschokt door dit bericht en je wil een reac­tie achter­lat­en.
Stel, je kri­jgt de vol­gende uiterst smaakvolle adver­ten­tie voorgeschoteld door Google Ads:

Brand Actie
Brand pro­ducten te koop. Wij ver­zor­gen Brand wereld­wi­jd!

Is dit dan omdat de fir­ma RealDutchFood.com/brand trots is op het feit dat deze 23-jarige vrouw met behulp van haar pro­ducten op een bij­zon­der gruwelijke en pijn­volle manier om het lev­en is gebracht? En ons daar­van kond wil doen?
Of denkt deze fir­ma dat we door het lezen van het bericht op het idee zouden komen dat deze wijze van lev­ens­beïndig­ing navol­ging ver­di­ent en dat ze hopen dat we dat gaan doen met hun pro­ducten. Zodat ze over het nog nas­meu­lende zwart­ge­blak­erde lijk heen wat geld hopen te ver­di­enen.

Wie het weet mag het zeggen.

Trouwens, het feit dat er ook een aan­bod voor bloed­mooie Azi­atis­che vrouwen bij staat, maakt het voor de kers­verse weduw­naar natu­urlijk wel makke­lijk­er om over zijn ver­dri­et heen te komen…

Uit respect voor het slachtof­fer hier­bij het volledi­ge bericht

[Nu.nl — 9 decem­ber 2009]
In Zeist is maandag een 23-jarige vrouw omgekomen nadat ze in brand was gesto­ken. Dat gebeurde vol­gens de poli­tie rond 17.30 uur aan de Laan van Vol­len­hove.
Na een meld­ing trof­fen agen­ten de vrouw ern­stig ver­brand aan. Ze is met een trauma­he­likopter naar een zieken­huis gebracht, waar ze lat­er op de avond over­leed.
De poli­tie onder­zoekt de zaak en is nog op zoek naar getu­igen.
Waarom en door wie de vrouw in brand werd gesto­ken, is niet bek­end. De poli­tie houdt met alles reken­ing, ook met eerwraak. Vol­gens het AD kwam het slachtof­fer uit Afghanistan en stond ze op het punt te gaan trouwen.
Het huwelijk was al eerder vol­gens de islami­tis­che wet­ten voltrokken, daarom zou de vrouw al samen­wo­nen met haar man.

~ ~ ~