Lost and found

Met het stil­val­len van de woor­den­stroom kwa­men ande­re gelui­den naar boven. Hij werd ze niet met­een gewaar. Eerst ervoer hij een leeg­te. Een gat gesla­gen door het aan­hou­den­de gebeuk van har­de kor­te zin­nen. Als sper­vuur gericht op één plek. Gedul­dig en vast­be­ra­den tot­dat het ver­zet gebro­ken was. Hij ging zich niet…

Een prima foon

Het woord van van­daag is tele­foon. Zoals zo vaak ging er weer eens een hoop tijd ver­lo­ren bij het in gebruik nemen van een nieu­we tele­foon. Dit keer betrof het een Black­ber­ry die ik van­daag over­han­digd kreeg op het werk. Ging het de afge­lo­pen jaren regel­ma­tig fout met het over­zet­ten van…

Dislocated

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schrij­ven? Niet nu. Sneeuw­vlok­ken dwar­re­len naar bene­den. Op mijn uit­ge­sto­ken tong pro­beer ik ze te van­gen. In de vij­ver hap­pen de vis­sen naar de vlok­jes net voor­dat ze het water raken. Ze sto­ten wolk­jes uit die weer omhoog stij­gen. Tegen de sneeuwstroom…

Social Saturday

Deze och­tend eens kri­tisch mijn ‘web pre­sen­ce’ onder de loep geno­men en tot de con­clu­sie geko­men dat die inter­net aan­we­zig­heid rede­lijk ver­snip­perd is. Op aller­lei ‘soci­al media’ plat­for­men heb ik ooit een pro­fiel aan­ge­maakt om mee te gaan in de vaart der vir­tu­e­le vol­ke­ren. Na aan­van­ke­lijk op elk nieuw pro­fiel enthousiast…

Plugin top‑5

Als leer­gie­rig begin­nend Word­Press gebrui­ker heb ik me van­zelf­spre­kend met­een gea­bon­neerd op diver­se rele­van­te nieuws­brie­ven met tips & trucs. Het gro­te voor­deel van een Word­Press instal­la­tie bij je eigen pro­vi­der (in mijn geval www.one.com) is dat je aller­lei han­di­ge plu­gins kunt instal­le­ren. En daar­van zijn er onein­dig veel. Geluk­kig staan er…

Sunrise

Zal ik ooit over mijn erg­ste nacht­mer­ries dur­ven schrij­ven? Niet nu. Nee! Niet nu ik er bij­na ben! Krach­tig duw ik me omhoog. Mijn han­den glib­be­ren weg op de lauw­war­me zach­te brij. Strui­ke­lend pro­beer ik over­eind te komen. Weg uit de klau­wen van mijn ach­ter­vol­gers. Ik weet dat het nog slechts…

Er zijn

 Er zijn maar wei­nig boe­ken die ik heb moe­ten dicht­slaan omdat me de moed ont­brak ver­der te lezen. In bij­na alle geval­len was het een boek geschre­ven door Bret Eas­ton Ellis. Ter­wijl ik dit schrijf ligt zijn laat­ste boek ‘Impe­ri­al Bedrooms’ pon­ti­fi­caal naast mijn lap­top. De cover toont een totaal…