De vrije wil bestaat niet

HP/DeTijd heeft een inter­view met Vic­tor Lamme n.a.v. zijn nieuwe boek De vri­je wil bestaat niet. Zijn doel­stelling:

Ik heb geprobeerd om aan de hand van prak­tis­che voor­beelden de lez­er ervan te door­drin­gen dat wat hij denkt dat de oorza­ak is van wat hij doet hele­maal niet de werke­lijke oorza­ak is. Basale emoties spe­len bijvoor­beeld een veel grotere rol dan wat wij ration­eel denken noe­men.

Ver­vol­gens komen in het inter­view ver­schil­lende voor­beelden voor­bij aan de hand waar­van dit ont­breken van de vri­je wil wordt aange­toond (o.a. afvallen en stemge­drag).

wordt inge­gaan op de con­se­quen­ties in het strafrecht, als de stelling van Lamme als waar wordt aangenomen. Het ver­schil tussen moord en doo­d­slag zou wat hem betre­ft omge­draaid moeten wor­den:

Doo­d­slag zou zijn dat je iemand in een opwelling de hersens inslaat. Moord plan je van tevoren, en dat laat­ste wordt je zwaarder aan­gerek­end. Maar juist bij doo­d­slag, waar sprake is van een impuls, blijkt pas goed of iemand een naar karak­ter heeft. Dat zijn reac­ties die iemand ver­toont door struc­turen in het brein die heel moeil­ijk te veran­deren zijn. Zo iemand er met weinig straf van af lat­en komen, is vra­gen om prob­le­men; die zal het weer doen, omdat het ver­ankerd zit in het brein. Ter­wi­jl bij een moord die iemand pleegt uit economis­che motieven er maar een kleine imbal­ans in het brein is tussen sociale en finan­ciële prikkels. Dat is makke­lijk­er te her­stellen.

Dat zou beteke­nen dat onze sym­pa­thieke seriemo­or­de­naar Eric, hoewel hij zijn moor­den niet echt vanu­it een economisch motief pleegt, slechts last heeft van een ‘kleine imbal­ans in het brein’. Niets om ons zor­gen over te mak­en.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets