Categorieën
Blogpost

Oskar en Eli

Oskar is een terug­ge­trok­ken jon­gen van bij­na der­tien jaar. Hij woont samen met zijn geschei­den moe­der in een flat­je, ergens in Scan­di­na­vië. Vaak is hij te vin­den op de bin­nen­plaats. In zijn een­tje. Oskar is een schich­tig, in zich­zelf terug­ge­trok­ken kind. Op school wordt hij gepest. Thuis mist hij zijn vader. Vriend­jes heeft hij niet. Dan, op een avond, stopt er een taxi voor hun flat.

Nieu­we bewo­ners trek­ken in het appar­te­ment naast hen. Dagen later ont­moet Oskar één van de nieu­we buren: het meis­je Eli. Lang­zaam ont­staat er een band tus­sen Oskar en Eli. En voor­al Oskar onder­neemt aan­doen­lij­ke pogin­gen om Eli zijn gene­gen­heid te tonen. Hij leert haar bij­voor­beeld mor­se, zodat ze via de muur die hun kamers scheidt, toch met elkaar kun­nen communiceren.

Zijn eer­ste let­ters die avond zijn L I E F .

Eli leert hem om van zich af te bij­ten wan­neer hij weer eens gepest wordt. Van een breek­ba­re schoon­heid is het moment dat Oskar in een opwel­ling zijn armen om haar heen slaat. Impul­sief. Zoals hij mis­schien op tv of in een film heeft gezien. Onwen­nig staan ze daar in de vries­kou. Wat maakt het uit dat Eli een vam­pier is? Wat doet het ertoe dat er men­sen ster­ven om Eli van brood­no­dig bloed te voorzien?

Voor mij is de lief­des­ge­schie­de­nis tus­sen Oskar en Eli er een­tje die ik lang bij me zal blij­ven mee­dra­gen. Let the right one in van Tomas Alfred­son is een gewel­di­ge film. En dan ook nog die beto­ve­ren­de muziek gecom­po­neerd door Johan Söder­q­vist erbij.

~ ~ ~

Meer info over deze film is te vin­den op wiki­pe­dia.

~ ~ ~