Run Rabbit Run

Run Rab­bit Run is a song writ­ten by Noel Gay and Ralph But­ler:
On the farm, eve­ry Fri­day
On the farm, it’s rab­bit pie day.
So, eve­ry Fri­day that ever comes along,
I get up ear­ly and sing this litt­le song
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Bang! Bang! Bang! Bang!
Goes the farmer’s gun.
Run, rab­bit, run, rab­bit, run.
Run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!
Don’t give the far­mer his fun! Fun! Fun!
He’ll get by
Wit­hout his rab­bit pie
So run rab­bit — run rab­bit — Run! Run! Run!

The lyrics were used as a defi­ant dig at the alle­gedly inef­fec­tu­al Luft­waf­fe. On 13 Novem­ber 1939, soon after the out­break of the Second World War and also soon after the song was pre­mie­red, Ger­ma­ny laun­ched its first air raid on Bri­tain, on fly­ing boats that were shel­te­ring in Sul­lom Voe, Shet­land. Two rab­bits were sup­po­sed­ly kil­led by a bomb drop, alt­hough it is sug­ge­sted that they were in fact pro­cu­red from a but­chers’ shop and used for publi­ci­ty pur­po­ses. Until recent­ly, the song was a popu­lar nur­sery rhy­me still sung by child­ren in many parts of Bri­tain, alt­hough its popu­la­ri­ty has decli­ned sub­stan­ti­al­ly over the past few deca­des. The song later influ­en­ced one by the popu­lar band Pink Floyd. The first track on the album The Dark Side of the Moon, “Speak to Me/Breathe”, inclu­ded the lyrics “Run, rab­bit. Run”. [bron: wiki­pe­dia]

En in 2010 is het de titel van mijn inzen­ding voor Bundel2010.
De opdracht was om een span­nend ver­haal van maxi­maal 1500 woor­den te schrij­ven, en het heeft de jury behaagd mijn inzen­ding goed te keuren.

In de ver­ha­len­bun­del met de titel ‘Adre­na­li­ne’ zul­len bij­dra­gen van zes­tien schrij­vers staan. Hier­on­der vol­gen ze op een rij­tje en waar dat moge­lijk is zijn ze aan te klik­ken en kom je op de weblog dan wel de Hyves van de auteur terecht:

Adri­aan Bon­te­bal
Har­ry Zeven­ber­gen
Nor­ma de Jong
Peter Pel­le­naars
Hans­je Har­den­berg
Nils Schrij­vers
Karel Kani­ts
Jim Keu­le­mans
Arin­ka Lin­ders
Roe­lan­de van Wage­nin­gen
Luna
Carel de Mari
Ellen Kiel
Jol­ka de Jong
Hel­een van der Kemp
Theo van Rijn

De ver­ha­len gaan nu naar de redac­teur en dan ont­staat er een ping­pong­wed­strijd­je tus­sen hem en de auteur. Uit­ein­de­lijk blijft er een (bij­na) per­fect ver­haal over. De vor­de­rin­gen zijn te vol­gen via de Bundel2010 en daar kan je natuur­lijk gewoon lid van worden.

Bin­nen­kort zal ik mijn inzen­ding hier plaatsen.