20100526

Wel­kom zomer­zon: 
Ruim ander­half jaar gele­den alweer ver­huis­den we met de IT-afde­ling naar een nieuw kan­toor op dezelf­de ver­die­ping van ons gebouw in Ede. Gro­ter. Rui­mer. Met een eigen ver­ga­der­ka­mer annex trai­ningslo­ca­tie. Dich­ter bij de ser­ver­ruim­te. Genoeg plaats voor kas­ten. Vlak boven de IT-werkruimte.

Alle reden tot vreug­de, zou je den­ken. Helaas.

Dit nieu­we kan­toor lag mid­den in de pro­duc­tie­hal. Wel­is­waar op de 1ste ver­die­ping iet­wat ver­he­ven boven, maar edoch nog steeds uit­kij­kend over het machi­ne­park. Dit bracht best wel wat nade­len met zich mee.

Zo had­den we daar om te begin­nen alleen kunst­ma­tig licht. Geen licht van en/of zicht op bui­ten. Het leid­de ertoe dat wat vaker dan voor­heen de werk­plek werd ver­la­ten (elk excuus was wel­kom) om een col­le­ga van een ande­re afde­ling op te zoe­ken en daar­door gelijk­tij­dig de moge­lijk­heid te heb­ben een tijd­je naar bui­ten te kun­nen kij­ken. Ook bui­en­ra­dar en sites met web­cams op toe­ris­ti­sche plek­jes wer­den popu­lair. We wil­den toch weten hoe het er bui­ten voorstond.

Ver­der zaten we zowat tegen de groot­ste lawaai­ver­oor­za­ker in pro­duc­tie aan, de zoge­naam­de cali­bra­tie­stand. Ton­nen water wor­den hier door onze geas­sem­bleer­de cori­o­lis­me­ters gespoeld om ze te ijken. Met alle plas­op­wek­ken­de effec­ten die daar­mee gepaard gaan. Het toi­let­be­zoek van de IT-mede­wer­kers nam nave­nant toe. Niet dat dit de lage lucht­voch­tig­heid voor­de­lig kon beïn­vloe­den. Waar­bij we op het laat­ste nadeel zijn geko­men, dat van de cli­ma­te con­trol. Ondanks aller­lei pogin­gen (inclu­sief het door­le­zen van de hand­lei­ding) is het ons nooit gelukt een dus­da­nig werk­kli­maat af te rege­len waar­bij ieder­een zich pret­tig voel­de. Wat heet, op som­mi­ge momen­ten was het kli­maat af en toe te snij­den, zo koud.

Maar aan al deze ellen­de komt bin­nen­kort een ein­de. Want een nieu­we ver­hui­zing is aan­ge­kon­digd. Bin­nen­kort, nog vóór de zomer, ver­kas­sen we naar de bega­ne grond. Eigen kan­toor. Air­co. Buitenzicht.

We zijn voor­zich­tig blij. Ver­ken­ners zijn uit­ge­stuurd om een en ander te ver­ken­nen. Niet te vroeg jui­chen is het motto.