Welkom zomerzon

Ruim ander­half jaar gele­den alweer ver­huis­den we met de IT-afdel­ing naar een nieuw kan­toor op dezelfde verdieping van ons gebouw in Ede. Grot­er. Ruimer. Met een eigen ver­gaderkamer annex train­ingslo­catie. Dichter bij de server­ruimte. Genoeg plaats voor kas­ten. Vlak boven de IT-werkruimte.

Alle reden tot vreugde, zou je denken. Helaas.

Dit nieuwe kan­toor lag mid­den in de pro­duc­tiehal. Weliswaar op de 1ste verdieping iet­wat ver­heven boven, maar edoch nog steeds uitk­ijk­end over het machinepark. Dit bracht best wel wat nade­len met zich mee.

Zo had­den we daar om te begin­nen alleen kun­st­matig licht. Geen licht van en/of zicht op buiten. Het lei­d­de ertoe dat wat vak­er dan voorheen de werk­plek werd ver­lat­en (elk excu­us was welkom) om een col­le­ga van een andere afdel­ing op te zoeken en daar­door gelijk­ti­jdig de mogelijkheid te hebben een tijd­je naar buiten te kun­nen kijken. Ook buien­radar en sites met web­cams op toeris­tis­che plek­jes wer­den pop­u­lair. We wilden toch weten hoe het er buiten voorstond.

Verder zat­en we zowat tegen de groot­ste lawaaiveroorza­k­er in pro­duc­tie aan, de zoge­naamde cal­i­brati­e­s­tand. Ton­nen water wor­den hier door onze geassem­bleerde cori­olis­me­ters gespoeld om ze te ijken. Met alle pla­sop­wekkende effecten die daarmee gepaard gaan. Het toi­let­be­zoek van de IT-medew­erk­ers nam navenant toe. Niet dat dit de lage luchtvochtigheid voordelig kon beïn­vloe­den. Waar­bij we op het laat­ste nadeel zijn gekomen, dat van de cli­mate con­trol. Ondanks aller­lei pogin­gen (inclusief het door­lezen van de han­dlei­d­ing) is het ons nooit gelukt een dus­danig werkkli­maat af te rege­len waar­bij iedereen zich pret­tig voelde. Wat heet, op som­mige momenten was het kli­maat af en toe te sni­j­den, zo koud.

Maar aan al deze ellende komt bin­nenko­rt een einde. Want een nieuwe ver­huiz­ing is aangekondigd. Bin­nenko­rt, nog vóór de zomer, verkassen we naar de begane grond. Eigen kan­toor. Air­co. Buiten­zicht.

We zijn voorzichtig blij. Verken­ners zijn uit­ges­tu­urd om een en ander te verken­nen. Niet te vroeg juichen is het mot­to.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets