20100603

De jon­gen in de gestreep­te pyja­ma — John Boy­ne — The Movie: 
Alweer ruim een jaar gele­den las ik het boek De jon­gen in de gestreep­te pya­ma van John Boy­ne. Na lezing wor­stel­de ik met de vraag in hoe­ver­re je de strek­king van het ver­haal kunt begrij­pen indien je niet op de hoog­te bent van de gru­we­len begaan tegen de Joden in de Twee­de Wereld­oor­log. De gebeur­te­nis­sen wor­den name­lijk beschre­ven van­uit het per­spec­tief van de 9‑jarige Bruno.

Als zoon van de kamp­com­man­dant in Auschwitz leeft hij pal naast het ver­nie­ti­gings­kamp zon­der te besef­fen wat zich daar afspeelt. Ik schreef daar een blog over en nam me voor ook de film te bekij­ken om te zien of die (in mijn ogen) het­zelf­de euvel heeft.

Afge­lo­pen week was het zover. En het viel me tegen. Daar waar het boek er nog in slaag­de je als lezer in het ver­haal te trek­ken, was dat bij de film niet het geval. Het ver­tel­per­spec­tief van Bru­no komt min­der over­tui­gend over omdat je nu (let­ter­lijk) veel meer kunt zien dan in het boek. In de film kijk je samen met Bru­no naar de wereld, en is er geen beper­king (hoog­uit van de came­ra) van wat we zien. En deze came­ra kijkt ook nog eens niet (in tegen­stel­ling tot in het boek) van­uit de ogen van Bru­no, maar meer over de schou­der van Bru­no. Waar­door we veel min­der hoe­ven te gis­sen naar de plek waar Bru­no zich bevindt. Alle magie gaat verloren.

Kun­nen we ons tij­dens lezing van het boek nog afvra­gen tegen wat voor soort hek hij oploopt tij­dens een van zijn ont­dek­kings­toch­ten, in de film zie je met­een een meters­ho­ge afras­te­ring, dui­de­lijk her­ken­baar als onder­deel van een kamp. Ver­der zijn ook de per­so­nen rond­om Bru­no nog­al ste­reo­tiep neer­ge­zet, wat het geheel een iet­wat vlak­ke, voor­spel­ba­re indruk geeft. Kort­om, het kon me niet boei­en. Daar waar het boek de plank mist voor wat betreft de inten­tie om jon­ge­ren die niets van de Joden­ver­vol­ging afwe­ten, deze geschie­de­nis als­nog over te bren­gen, zo mist de film een bepaald soort subtiliteit.

Dan toch maar het boek (zoals zo vaak).


4 reacties op “20100603”

  1. Nou, vol­gens mij kan ik dus maar beter voor het boek gaan. Ziet er best wel de moei­te waard uit om te lezen. Bedankt voor het meedelen.

  2. Dank Peter! Voor het delen van een link naar deze blog op mijn #film­raam. Doet me deugd. Ik ben blijk­baar niet de eni­ge die moei­te had met deze film. Ik kan mij hele­maal vin­den in jouw recen­sie. Met de kant­te­ke­ning dat ik uiter­aard het boek niet ken.

Reacties zijn uitgeschakeld.