De jongen in de gestreepte pyjama — John Boyne — The Movie

Alweer ruim een jaar gele­den las ik het boek De jon­gen in de gestreepte pya­ma van John Boyne. Na lez­ing worstelde ik met de vraag in hoev­erre je de strekking van het ver­haal kunt begri­jpen indi­en je niet op de hoogte bent van de gruwe­len begaan tegen de Joden in de Tweede Werel­door­log. De gebeurtenis­sen wor­den namelijk beschreven vanu­it het per­spec­tief van de 9-jarige Bruno.

Als zoon van de kam­p­com­man­dant in Auschwitz leeft hij pal naast het verni­etig­ingskamp zon­der te besef­fen wat zich daar afspeelt. Ik schreef daar een blog over en nam me voor ook de film te bek­ijken om te zien of die (in mijn ogen) het­zelfde euv­el heeft.

Afgelopen week was het zover. En het viel me tegen. Daar waar het boek er nog in slaagde je als lez­er in het ver­haal te trekken, was dat bij de film niet het geval. Het vertelper­spec­tief van Bruno komt min­der over­tu­igend over omdat je nu (let­ter­lijk) veel meer kunt zien dan in het boek. In de film kijk je samen met Bruno naar de wereld, en is er geen beperk­ing (hoo­gu­it van de cam­era) van wat we zien. En deze cam­era kijkt ook nog eens niet (in tegen­stelling tot in het boek) vanu­it de ogen van Bruno, maar meer over de schoud­er van Bruno. Waar­door we veel min­der hoeven te gis­sen naar de plek waar Bruno zich bevin­dt. Alle magie gaat ver­loren.

Kun­nen we ons tij­dens lez­ing van het boek nog afvra­gen tegen wat voor soort hek hij oploopt tij­dens een van zijn ont­dekkingstocht­en, in de film zie je meteen een meter­shoge afras­ter­ing, duidelijk herken­baar als onderdeel van een kamp. Verder zijn ook de per­so­n­en ron­dom Bruno nogal stereotiep neergezet, wat het geheel een iet­wat vlakke, voor­spel­bare indruk geeft. Kor­tom, het kon me niet boeien. Daar waar het boek de plank mist voor wat betre­ft de inten­tie om jon­geren die niets van de Joden­ver­vol­ging afweten, deze geschiede­nis alsnog over te bren­gen, zo mist de film een bepaald soort sub­tiliteit.

Dan toch maar het boek (zoals zo vaak).

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets