Kill your darlings

00.00 uur »

Het plan was dus om elke avond een kort stuk­je tekst neer te pen­nen. Een soort keek op de dag. En dan pas om 00.00 uur ’s avonds begin­nen. Niet eer­der. Even­tu­eel wel later. Maar dan weer wel vóór 00.15 uur afron­den. Plus niet meer dan 250 woor­den. Dus lag de titel voor de hand:

Van 0 naar 15 in 250 woorden.

Moest niet zo moei­lijk zijn. Kwes­tie van dis­ci­pli­ne. Ben ik goed in. En zeg nou zelf, wat zijn nou 250 woor­den. Zelfs mijn saaie bur­ger­lij­ke leven­tje zou vol­doen­de stof moe­ten leve­ren voor een per­soon­lijk micro blogje bij het krie­ken van de nacht. Ik werd er warem­pel even opge­won­den van.

Dus afge­lo­pen zon­dag een eigen web­si­te opge­tuigd. Om maan­dag full speed van start te kun­nen gaan. De start­blok­ken lagen al klaar. Ik kon niet wach­ten tot het 00.00 uur zou zijn. Want ik had van alles mee­ge­maakt. Een krant gele­zen. Een bele­ve­nis op het werk gehad. Een voor­val onder­weg naar huis mee­ge­maakt. Een tv-pro­gram­ma beke­ken. Een inte­res­san­te link aan­ge­klikt. Een opi­nie gevormd. Meer dan vol­doen­de. De kans bestond dat ik zou moe­ten kie­zen. Iets moois zou moe­ten opofferen.
Kill your darlings.

En aldus geschiedde…

« 00.15 uur

 ~ ~ ~

Die­ge­nen die geen flauw benul heb­ben waar dit over gaat kan ik gerust­stel­len. Dat was pre­cies de bedoeling.

#geheim­taal

~ ~ ~

Kill your darlings
(Engels voor: Dood je lievelingen)
is een mot­to dat onder meer door dich­ters gebruikt wordt bij het schrij­ven van gedichten.
De regel houdt in, dat het het gedicht ten goe­de komt als de eer­ste inval, die in eer­ste instan­tie als het bes­te onder­deel (de dar­ling) wordt gezien, uit het gedicht wordt gehaald.
De dar­lings zijn niet zel­den de direc­te prikkels.
Door de prik­kel zelf weg te halen, blijft dan het abstrac­te en daar­mee alge­meen her­ken­ba­re over.
Zodat er meer ’tus­sen de regels’ moet wor­den gele­zen omdat het min­der expli­ciet werd verwoord.