Kill your darlings

00.00 uur »

Het plan was dus om elke avond een kort stuk­je tekst neer te pen­nen. Een soort keek op de dag. En dan pas om 00.00 uur ’s avonds begin­nen. Niet eerder. Eventueel wel lat­er. Maar dan weer wel vóór 00.15 uur afron­den. Plus niet meer dan 250 woor­den. Dus lag de titel voor de hand:

Van 0 naar 15 in 250 woor­den.

Moest niet zo moeil­ijk zijn. Kwest­ie van dis­ci­pline. Ben ik goed in. En zeg nou zelf, wat zijn nou 250 woor­den. Zelfs mijn saaie burg­er­lijke lev­en­t­je zou vol­doende stof moeten lev­eren voor een per­soon­lijk micro blog­je bij het krieken van de nacht. Ik werd er warem­pel even opge­won­den van.

Dus afgelopen zondag een eigen web­site opge­tu­igd. Om maandag full speed van start te kun­nen gaan. De start­blokken lagen al klaar. Ik kon niet wacht­en tot het 00.00 uur zou zijn. Want ik had van alles meege­maakt. Een krant gelezen. Een beleve­nis op het werk gehad. Een voor­val onder­weg naar huis meege­maakt. Een tv-pro­gram­ma bekeken. Een inter­es­sante link aangek­likt. Een opinie gevor­md. Meer dan vol­doende. De kans bestond dat ik zou moeten kiezen. Iets moois zou moeten opof­fer­en.
Kill your dar­lings.

En aldus geschied­de…

« 00.15 uur

 

~ ~ ~

Diege­nen die geen flauw benul hebben waar dit over gaat kan ik gerust­stellen. Dat was pre­cies de bedoel­ing.

#geheim­taal

~ ~ ~

Kill your dar­lings
(Engels voor: Dood je lievelin­gen)
is een mot­to dat onder meer door dichters gebruikt wordt bij het schri­jven van gedicht­en.
De regel houdt in, dat het het gedicht ten goede komt als de eerste inval, die in eerste instantie als het beste onderdeel (de dar­ling) wordt gezien, uit het gedicht wordt gehaald.
De dar­lings zijn niet zelden de directe prikkels.
Door de prikkel zelf weg te halen, bli­jft dan het abstracte en daarmee alge­meen herken­bare over.
Zodat er meer ‘tussen de regels’ moet wor­den gelezen omdat het min­der expli­ci­et werd ver­wo­ord.

~ ~ ~

Tags

(all tags)

Tweets