Parking Lot

Zon­der richt­ing aan te geven stu­urt ze abrupt de afrit op. Bij­na ver­li­est ze daar­door de con­t­role over haar auto, maar bijti­jds weet ze vol­doende vaart te min­deren.
Met inge­houden adem rijdt ze het ben­zines­ta­tion tege­moet. Bij de pomp staat nie­mand te tanken. Wel is er een bezoek­er bin­nen in het winkelt­je te zien. Ze par­keert naast het kleine gebouw en doet motor en licht­en uit. In de nu doo­d­stille auto bli­jft ze zit­ten. Wan­neer haar ogen gewend zijn ger­aakt aan de duis­ter­n­is van de inval­lende avond ziet ze door de voor­ruit uit over de wei­lan­den. Er hangt een zweem van mist. Al die tijd houdt ze het stu­ur strak omk­lemd.

Het gelu­id van voet­stap­pen doet haar opkijken. Er loopt een man met een mobielt­je in de hand. Af en toe staat hij stil om wat te zeggen. Een bran­dende sigaret hangt uit zijn mond­hoek.

De mist is wat verder de par­keer­plaats opgetrokken. Het wordt klam in de auto. Ergens in de verte blaft een hond. Met haar voeten zet ze zich af en licht haar billen op. Moeiza­am lukt het om haar slip­je over haar boven­be­nen naar bene­den te stropen. Het laat­ste stuk­je gaat makke­lijk­er. De man staat nog steeds te bellen als ze de auto uit­stapt. Haastig loopt ze hem voor­bij richt­ing het open­bare toi­let aan de achterkant. De bui­ten­deur klemt en ze moet kracht zetten om hem open te kri­j­gen. Zorgvuldig waakt ze ervoor dat hij niet achter haar in het slot valt. Het deurt­je van de kleine cab­ine laat ze wagen­wi­jd open. Met omhoog geschoven rok zakt ze op de koude wc-bril. Iet­wat achterover gele­und zoekt ze ste­un tegen de spoel­bak. Met haar hoofd in de nek gebo­gen staart ze naar het pla­fond. Ook hier weer bran­den niet alle tl-buizen. Buiten knerpt grind. Een kille bries strijkt langs haar benen omhoog. Ze sluit de ogen en begint haar blouse open te knopen. Kort vraagt ze zich af of ze de auto heeft afges­loten.

~ ~ ~

 • haha, vooral die reclame­bood­schap­pen die je er dan ongevraagd bij kri­jgt van Google:
  Leren zweep­jes
  Echt led­eren zweep­jes Snel uit eigen voor­raad lever­baar
  Klaar met ongewenst Haar?
  Nieuw: Over­be­har­ing defin­i­tief weg met IPL. Veilig, Pijn­loos VA €25,-!

 • Carel, ik kan er natu­urlijk van uit gaan dat je doorgek­likt hebt op die adver­ten­ties. Het lijkt me een over­duidelijk voor­beeld van een win-win sit­u­atie.

  • Nou, ik weet niet of ze daar nu echt op zit te wacht­en… Wordt ook wel erg krap in die kleine cab­ine.

  • En schi­jn­baar heeft Ellen de uitdag­ing al aangenomen en zit op een ver­volg te broe­den.

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets