20100923

Beter ten halve gekeerd…

Waar­over schrij­ven als je de gehe­le dag eigen­lijk alleen maar met je neus in een boek hebt geze­ten? Meest voor de hand lig­gend is dan te schrij­ven over het boek zelf. In dit geval een hand­boek voor de begin­nen­de Word­Press-gebrui­ker: Kick­start Word­Press door Rob­bert Ravensbergen.

Gis­ter aan­ge­schaft in Utrecht en met­een maar begon­nen met de eer­ste blad­zij­den te lezen op een niet al te warm ter­ras ter­wijl ik in afwach­ting was van. ’s Avonds in de trein naar huis weer ver­der gegaan en van­daag zowat de gehe­le och­tend doorgelezen.

Toen tijd voor reflec­tie en zelf­ver­vloe­king. Niet omdat het boek tegen is geval­len. Maar omdat ik het enke­le dagen te laat heb aan­ge­schaft. Want afge­lo­pen week­end heb ik in al mijn enthou­si­as­me reeds een Word­Press instal­la­tie los­ge­la­ten op mijn eer­ste eigen domein­naam (d’n dezen­ste dus, waar u dit zelf­be­klag nu op zit te lezen). En hoe bij­na-vlek­ke­loos dit alle­maal is ver­lo­pen, toch moet ik nu tot mijn spijt con­sta­te­ren dat er enke­le basis-weef­fou­ten zijn inge­slo­pen waar­van ik later alleen maar last ga krijgen.

Dat bete­kent hoogst­waar­schijn­lijk enke­le stap­pen terug of mis­schien zelfs een nieu­we scho­ne instal­la­tie. Eén ding is zeker, de uiter­ma­te hel­de­re beschrij­ving en alle tips & trucs in het boek van Rob­bert Ravens­ber­gen heb­ben me over­tuigd dat het beter is om even pas op de plaats te maken en een goed fun­da­ment te leg­gen voor mijn web­si­te. Beter ten hal­ve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Kick­start Word­Press
Rob­bert Ravens­ber­gen
ISBN 9789043021401