Plugin top-5

Als leergierig begin­nend Word­Press gebruik­er heb ik me vanzelf­sprek­end meteen geabon­neerd op diverse rel­e­vante nieuws­brieven met tips & trucs.
Het grote voordeel van een Word­Press instal­latie bij je eigen provider (in mijn geval www.one.com) is dat je aller­lei hand­i­ge plu­g­ins kunt installeren. En daar­van zijn er oneindig veel. Gelukkig staan er in het hand­boek Kick­start Word­Press (inmid­dels al stukgelezen; zie ook mijn vorige blog) van Rob­bert Ravens­ber­gen al enkele belan­grijke opge­somd. En gis­ter kwam ik op deze blog­post terecht, waar gevraagd werd een per­soon­lijk lijst­je te plaat­sen van je eigen top-5 van meest gebruik­te en/of hoogst gewaardeerde plu­g­ins. Daar ben ik dus weer een tijd­je mee zoet geweest.

Natu­urlijk wil ik mijn eigen top-5 hier ook graag ver­melden (voor wat het waard is na slechts lut­tele dagen met Word­Press te hebben gew­erkt):

1. Akismet (door Automat­tic): checkt of er bij de geplaat­ste reac­ties geen spam gebruikt wordt;
2. Google Ana­lyt­ics for Word­Press (door Joost de Valk): want je wilt tenslotte zien hoe vaak en wan­neer je web­site bezocht wordt;
3. WP Secu­ri­ty Scan (door Michael Tor­bert): met deze plu­g­in kun je zien of je Word­Press instal­latie geen vei­lighei­d­slekken ver­toont; geen over­bod­i­ge luxe;
4. TinyM­CE Advanced (door Andrew Ozz): geeft wat extra mogelijkhe­den in de stan­daard edi­tor sec­tie van het Word­Press dash­board;
5. AddToAny Share/Bookmark/Email But­ton (door AddToAny): biedt de mogelijkheid aan bezoek­ers van je site om bericht­en te kun­nen delen op andere social media plat­forms.

De komende tijd bli­jf ik driftig sleute­len aan mijn site. Voor­namelijk om gevoel te kri­j­gen hoe een en ander werkt. Kijk dus niet vreemd op wan­neer je bij een vol­gend bezoek iets totaal anders te zien kri­jgt. Wan­neer ik het gevoel heb dat het een defin­i­tieve vorm kri­jgt dan laat ik het hier wel weten. Tenslotte wil ik eerst nog wat stap­pen gaan zetten op het vlak van bestaande Word­Press thema’s verder zien aan te passen. Of zelfs mijn eigen the­ma zien te bouwen.
Wordt ver­bouwd!

~ ~ ~