Plugin top‑5

Als leer­gie­rig begin­nend Word­Press gebrui­ker heb ik me van­zelf­spre­kend met­een gea­bon­neerd op diver­se rele­van­te nieuws­brie­ven met tips & trucs.

Het gro­te voor­deel van een Word­Press instal­la­tie bij je eigen pro­vi­der (in mijn geval www.one.com) is dat je aller­lei han­di­ge plu­gins kunt instal­le­ren. En daar­van zijn er onein­dig veel. Geluk­kig staan er in het hand­boek Kick­start Word­Press (inmid­dels al stuk­ge­le­zen; zie ook mijn vori­ge blog) van Rob­bert Ravens­ber­gen al enke­le belang­rij­ke opgesomd.

En gis­ter kwam ik op deze blog­post terecht, waar gevraagd werd een per­soon­lijk lijst­je te plaat­sen van je eigen top‑5 van meest gebruik­te en/of hoogst gewaar­deer­de plu­gins. Daar ben ik dus weer een tijd­je mee zoet geweest.

Natuur­lijk wil ik mijn eigen top‑5 hier ook graag ver­mel­den (voor wat het waard is na slechts lut­te­le dagen met Word­Press te heb­ben gewerkt):

  1. Akis­met (door Auto­mat­tic): checkt of er bij de geplaatste reac­ties geen spam gebruikt wordt;
  2. Goog­le Ana­ly­tics for Word­Press (door Joost de Valk): want je wilt ten­slot­te zien hoe vaak en wan­neer je web­si­te bezocht wordt;
  3. WP Secu­ri­ty Scan (door Michael Tor­bert): met deze plu­gin kun je zien of je Word­Press instal­la­tie geen vei­lig­heids­lek­ken ver­toont; geen over­bo­di­ge luxe;
  4. TinyM­CE Advan­ced (door Andrew Ozz): geeft wat extra moge­lijk­he­den in de stan­daard edi­tor sec­tie van het Word­Press dashboard;
  5. AddTo­Any Share/Bookmark/Email But­ton (door AddTo­Any): biedt de moge­lijk­heid aan bezoe­kers van je site om berich­ten te kun­nen delen op ande­re soci­al media platforms.

De komen­de tijd blijf ik drif­tig sleu­te­len aan mijn site. Voor­na­me­lijk om gevoel te krij­gen hoe een en ander werkt. Kijk dus niet vreemd op wan­neer je bij een vol­gend bezoek iets totaal anders te zien krijgt.

Wan­neer ik het gevoel heb dat het een defi­ni­tie­ve vorm krijgt dan laat ik het hier wel weten. Ten­slot­te wil ik eerst nog wat stap­pen gaan zet­ten op het vlak van bestaan­de Word­Press thema’s ver­der zien aan te pas­sen. Of zelfs mijn eigen the­ma zien te bouwen.

Wordt ver­bouwd!