Social Saturday

Deze och­tend eens kri­tisch mijn ‘web pre­sen­ce’ onder de loep geno­men en tot de con­clu­sie geko­men dat die inter­net aan­we­zig­heid rede­lijk ver­snip­perd is.

Op aller­lei ‘soci­al media’ plat­for­men heb ik ooit een pro­fiel aan­ge­maakt om mee te gaan in de vaart der vir­tu­e­le vol­ke­ren. Na aan­van­ke­lijk op elk nieuw pro­fiel enthou­si­ast up-to-date infor­ma­tie te heb­ben toe­ge­voegd en naar vrien­den te heb­ben gezocht, is bij de mees­ten er toch de klad in geko­men. Het is gewoon­weg te veel om bij te hou­den. Van som­mi­ge sites weet ik zelfs niet eens meer of ik ooit een account heb aan­ge­maakt, laat staan wat mijn inlog gege­vens zijn.

Daar­om van­daag met­een een aan­vang geno­men met het ver­wij­de­ren van een aan­tal wei­nig tot totaal niet meer gebruik­te accounts:

- Facebook => lees hier hoe je een facebook account verwijderd
— MySpace
— GetGlue
— Tumblr
— Dizzie

De komen­de tijd ga ik ver­der gras­dui­nen om te zien waar ik me ooit eer­der heb aan­ge­meld, en ook deze accounts ver­wij­de­ren. Het zou han­dig zijn wan­neer daar een tool voor zou zijn die je met­een het over­zicht kan laten zien bij wel­ke sites je nog steeds gere­gi­streerd staat. Nu is het voor­al een kwes­tie van goed naden­ken en rond­neu­zen of je nog iets te bin­nen schiet.

Voor­als­nog hou ik mijn Hyves account tot nader order aan. Maar mijn acti­vi­tei­ten staan ook daar al tij­den op een laag pitje.

De mees­te tijd breng ik tegen­woor­dig door op Twit­ter. Daar ben ik door­gaans wel dage­lijks vin­den. Het is een laag­drem­pe­li­ge manier om snel te zien wie er wat te mel­den heeft of waar je zelf iets (on)zinnigs de wereld in kunt gooi­en. Past op dit moment pri­ma bij mij. Maar het geeft natuur­lijk geen garan­ties voor mijn vir­tu­e­le toekomst.

~ ~ ~

Nage­ko­men bericht:
Natuur­lijk heeft het ver­wij­de­ren van de vele accounts ook ten dele te maken met de over­kill aan soci­al media sites en de tijds­be­ste­ding die hier onge­merkt mee is gemoeid. Alleen maar accounts ver­wij­de­ren is daar­om niet vol­doen­de wan­neer men leidt aan een vorm van ‘soci­al media fatigue’. Geluk­kig kreeg ik van­daag de vol­gen­de vijf tips onder ogen die u kun­nen hel­pen bij het tijds­ge­wijs ver­ant­woord omgaan met al uw con­tac­ten in de vir­tu­e­le wereld:
5 Keys to Avoi­ding Soci­al Media Fatigue

~ ~ ~

1 reactie op “Social Saturday”

  1. wel op hyves blij­ven hoor, dan blijf je ook o de hoog­te van de vol­gen­de geplan­de Gathering 😀

    en oke, ik zal niet nog meer pro­fie­len op SNW openen 😉

Reacties zijn uitgeschakeld.