Een prima foon

Het woord van van­daag is tele­foon.

Zoals zo vaak ging er weer eens een hoop tijd ver­loren bij het in gebruik nemen van een nieuwe tele­foon. Dit keer betrof het een Black­ber­ry die ik van­daag over­handigd kreeg op het werk. Ging het de afgelopen jaren regel­matig fout met het overzetten van con­tact­gegevens van de ene naar de andere Nokia, nu moest de uitdag­ing gezocht wor­den in het con­tact zien te leggen tussen de nieuwe gad­get en de pc. Fysiek luk­te dit aardig. Een dikke USB kabel liep over­duidelijk van de tele­foon naar de com­put­er. Maar de bijgeleverde soft­ware bleef hard­nekkig aangeven dat het aanges­loten appa­raat toch echt niet gevon­den werd.

Uitein­delijk, na het down­load­en van de laat­ste dri­vers en hogere ver­sies van de ben­odigde desk­top soft­ware (plus de daarmee samen­hangende aan­schaf van Vir­tu­al C++ en Microsoft .Net Frame­work programma’s (zon­der goed­keur van de gelukkig tijdelijke afwezige IT medew­erk­er)) werd beves­tigd dat er verbind­ing was.
Vanzelf­sprek­end liep de vol­gende stap in het instal­latiepro­ces (de syn­chro­nisatie van de agen­da items) hopeloos vast.
Mor­gen zal ik weer een flinke dosis geduld moeten opbren­gen om op het eind van de dag een volledig werk­ende tele­foon mee naar huis te kun­nen  nemen.

Het deed me denken aan een klein jaar gele­den toen ook mijn geduld flink op de proef werd gesteld. Deze keer in ver­band met de aan­schaf van een nieuw toes­tel voor mijn vriendin. Ik heb naar aan­lei­d­ing van de ervarin­gen met een min­der ervaren verkop­er een blog­je (eigen­lijk dialoog) onder alter ego Man van Hout geschreven. Hier nog­maals gepost. Omdat het ook wel weer leuk was.

~ ~ ~

1 dec 2009
De Man van Hout kreeg opdracht van de Vrouw vol Vuur om een nieuw mobielt­je te gaan kopen voor haar. Dat was op een zater­dag. Dus toog de Man van Hout om 13.00 uur naar de dicht­st­bi­jz­i­jnde Pri­mafoon winkel.

13.15 uur
[MvH] Goedemid­dag, ik ben op zoek naar een mobiele tele­foon voor mijn vrouw.
[Verk] Ook goedemid­dag! Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
[MvH] Fijn.
[Verk] Voor par­ti­c­uli­er of voor zake­lijk gebruik?
[MvH] Zake­lijk.

13.30 uur
[Verk] Zo, nu we de voor­naam­ste wensen doorgenomen hebben, zullen we eens een passend abon­nemen­t­je erbij gaan zoeken.
[MvH] Doet u dat maar eens.
[Verk] Daar­voor gaan we even naar deze balie waar ik ga inloggen op het com­put­er­sys­teem om samen met u nog wat vra­gen door te nemen zodat we het prod­uct hele­maal op maat kun­nen lev­eren.
[MvH] Nog meer vra­gen?

13.45 uur
[Verk] Waarom het sys­teem nu bli­jft hangen snap ik ook niet. Het is pas nieuw geïn­stalleerd, dus daar kan het niet aan liggen.
[MvH] Zo te zien haalt het nu gegevens op van de serv­er en is de verbind­ing traag. Miss­chien is het druk.
[Verk] Miss­chien heb ik wel iets ver­keerd inge­toetst bij de vorige pag­i­na. Even kijken of ik terug kan met Back­space.
[MvH] Dat lijkt me ge…
[Verk] Ver­rek, wat gebeurt er nu?
[MvH] …en goed idee.

14.00 uur
[Verk] Nou, dat viel nog niet mee om weer verder te komen.
[MvH] Daar zegt u zowat.
[Verk] Maar goed werk heeft tijd nodig, zeggen ze toch alti­jd?
[MvH] First time right, zeg ik alti­jd.
[Verk] Wablief?
[MvH] Laat maar.

14.15 uur
[Verk] Toch maar goed dat die col­le­ga even kon helpen, anders waren we nu nog niet klaar.
[MvH] Zijn we klaar dan?
[Verk] Bij­na.

14.30 uur
[Verk] Wat? Zoveel belminuten! Is dat geen ver­giss­ing? Dat wordt een dure bedoen­ing. Je zou bij­na zeggen dat uw vrouw beter een zake­lijk abon­nement kan nemen.
[MvH] Dat had ik ook gevraagd!?
[Verk] Natu­urlijk!
[MvH] …
[Verk] Wat gaat uw vrouw doen, als ik vra­gen mag.
[MvH] Bellen.

14.45 uur
[Verk] Ik vind het echt raar dat alle gegevens die je tot nu toe hebt ingetypt hele­maal verd­we­nen zijn als je slechts één keer een ver­keerde toets indrukt. Een nieuw sys­teem is niet alti­jd beter, zo blijkt maar.
[MvH] …
[Verk] Niet getreurd, dan begin­nen we gewoon weer van voor af aan. Het is nog vroeg! Wat was u naam ook al weer?
[MvH] Is. Nog steeds.
[Verk] Wablief?
[MvH] Laat maar.

15.00 uur
[Verk] Wacht, ik roep nog even mijn col­le­ga erbij.

15.15 uur
[Verk] Kijk eens! Hier is uw volledig op maat gemaak­te con­trac­t­je. Deze keer wel lees­baar uit­geprint. Veel suc­ces ermee!
[MvH] En de tele­foon zelf?
[Verk] Had ik die nog niet gepakt?
[MvH] Nee.

15.45 uur
[Verk] Slim van u om nog even in de doos te kijken. Wacht, ik pak even de goede tele­foon. U was toch nog niet al thuis hoop ik?

16.00 uur
[Verk] Ik weet toch zek­er dat we dit nieuwe exem­plaar op voor­raad zouden moeten hebben. Miss­chien is het al uitverkocht. Ze gaan namelijk als warme brood­jes over de toon­bank. Kan ik u een ander exem­plaar aan­bieden?
[MvH] Uw col­le­ga had het apart gelegd, zei hij zonet nog.
[Verk] Wacht, ik zal het ‘m even vra­gen.
[MvH] Neemt u gerust de tijd.
[Verk] Dank je! ’t Is een gekken­huis van­daag.

16.15 uur
[Verk] Nou, nog­maals veel plezi­er ermee. En, zoals gezegd, over enkele uren wordt het num­mer geac­tiveerd.
[MvH] En zo niet?
[Verk] Dan kunt u ons alti­jd even bellen.
[MvH] Jul­lie zijn toch zodadelijk ges­loten?
[Verk] Oja.
[MvH] En tele­foon­num­mers van Pri­mafoon winkels wor­den toch niet bek­endge­maakt? Ik wilde namelijk van­mid­dag hier naar toe bellen, maar dat gaat niet. Die num­mers zijn onvin­d­baar.
[Verk] Dat klopt. Maar geen paniek, dat num­mer wordt vanzelf geac­tiveerd.
[MvH] Ik ben niet in paniek.
[Verk] Nou, dan ben ik blij dat ik u gerust­gesteld heb. Ik hoop dat alles naar wens was. Pret­tig week­end.

16.30 uur
[VvV] Dag schat. Wat ben je lang wegge­bleven.

~ ~ ~

Vanzelf­sprek­end werd de tele­foon niet geac­tiveerd, en werd dit pas mid­den van de week erna in orde gebracht. De beloofde kort­ing werd niet doorg­erek­end, want bij KPN niet bek­end. En toen ik daar­voor belde, werd mij ver­weten dat ik toch wel kon begri­jpen dat zo’n toegek­ende kort­ing logis­cher­wi­js niet real­is­tisch was. Afi­jn, de stan­daard strubbelin­gen die schi­jn­baar alti­jd meekomen met de aan­schaf van een nieuwe tele­foon.

~ ~ ~

  • MvH heeft een hele hoop geduld. En ik ben aan een nieuwe tele­foon toe. Waar is hier de dichts­bi­jz­i­jnde Pri­mafoon?

  • Oh haha dit is echt hilar­isch ver­haal, maar ook wel erg tragisch. Meer dan 4 uur in de Pri­mafoon-winkel, dat wens je je erg­ste vijand nog niet toe!

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets