Run, rabbit. Run! — deel 2

Klik hier voor deel 1.

De muur is te hoog. Daar kom ik nooit overheen.
Kan ik naar links? Maar ook hier het­zelf­de resul­taat. Mee­do­gen­loos zijn de bak­ste­nen strak in gelid tegen het hui­zen­blok aan gemet­seld. Geen kier­tje te bekennen.
Vol frus­tra­tie begin ik uit alle macht met mijn vuis­ten tegen de muur te slaan. Het kan me niet sche­len dat mijn ach­ter­vol­gers horen hoe de angst vat op mij heeft gekre­gen. Ik weet dat alles ver­lo­ren is. Mij en mijn gezin wacht een ver­schrik­ke­lijk lot. Schreeu­wend schop en sla ik om me heen. Een pijn­scheut in mijn scheen­been snijdt als een mes door mijn lijf. Bij­na ver­lies ik het even­wicht omdat één van mijn voe­ten vast blijft zit­ten in de muur.

Enke­le ste­nen zijn van hun plaats ver­scho­ven waar ik heb staan trap­pen. Ik laat me op mijn knie­ën val­len en begin aan de ste­nen te trek­ken. Ze komen mak­ke­lijk los. Bin­nen de kort­ste keren heb ik er vol­doen­de los­ge­wrikt voor een door­gang waar ik mezelf door­heen kan wur­men. Nog een­maal kijk ik ach­ter­om. De man­nen zijn ergens hal­ver­we­ge. Ze maken geen haast. Blijk­baar weten ze dat er geen ont­ko­men voor mij is.
Was het soms een valstrik?

Ik druk me plat op de grond en begin mezelf door de nau­we ope­ning te wrin­gen. Armen als eer­ste. In tij­ger­sluip­gang schuif ik beet­je bij beet­je naar voren. Met mijn wang schaaf ik over de klin­kers. Als ik een­maal mijn schou­ders er door heb, gaat het beter. Te snel richt ik me op en stoot mijn rug aan een afge­bro­ken steen. Vloe­kend kom ik moei­zaam ver­der overeind.
Aan deze kant van de muur is het vol­op licht. Bij de ingang van één van de hui­zen zie ik een afval­con­tai­ner staan. Die plaats ik voor de ope­ning. Dat zal ze even bezig hou­den. Dan begin ik opnieuw te rennen.

Zon­der me te beden­ken sla ik af naar rechts wan­neer ik de straat bereik. Ter­wijl ik blijf ren­nen kijk ik om me heen. Ver­trouw­de gevels vor­men een bekend decor. De bak­ker aan de over­kant. Een kle­ding­zaak. In de ver­te torent het gerechts­ge­bouw. Ook de bios­coop zie ik nu. En ik stop abrupt.
Het aan­ge­na­me gevoel van her­ken­ning blijft slui­me­rend aan­we­zig wan­neer ik me met een schok rea­li­seer dat dit wel­is­waar bekend ter­rein is, maar wel een­tje uit mijn dro­men. Hier spe­len al mijn nacht­mer­ries zich af. In de loop der jaren heeft dit gebied zich lang­zaam ont­wik­keld tot een com­ple­te stads­wijk waar ik op elke hoek nieuw gevaar kan verwachten.

Uit erva­ring weet ik dat er slechts één uit­weg is.

Behoed­zaam ver­volg ik mijn weg. Onder­wijl razen aller­lei gedach­ten door mijn hoofd. Ben ik toch aan het dro­men? Hoe kan het dat het dit­maal veel ech­ter lijkt? Dat alles vre­se­lijk pijn doet? Heb ik een nieuw niveau in mijn nacht­mer­ries bereikt?

Ik meng me tus­sen de vele wan­de­laars. Blijf af en toe stil staan om een eta­la­ge te bewon­de­ren. Pro­beer me zoveel moge­lijk aan te pas­sen aan de omge­ving. Van mijn ach­ter­vol­gers is geen spoor te beken­nen. Ook de onaan­ge­na­me ver­ras­sin­gen die me nor­maal gespro­ken tij­dens eer­de­re nacht­mer­ries over­val­len is nu geen spra­ke. Toch bevind ik me in een wereld die ik alleen uit mijn dro­men ken. Het kan niet zijn dat dit echt is.
Het bewijs daar­voor wordt gele­verd als ik het ver­los­sen­de straat­naam­bord­je zie. Aan het eind daar­van is de deur. De uit­gang naar de realiteit.

Ver­baasd blijf ik staan als ik om me heen men­sen zich gil­lend zie ver­wij­de­ren. Som­mi­gen sta­ren me aan. Pas dan hoor ik het schot. En voel de steek in mijn zij. Met een zucht zak ik op de grond.

Bang! Bang! Bang! Bang!
Goes the farmer’s gun.
Vol onge­loof kijk ik op naar de hemel. Ben ik neer­ge­scho­ten? Dit is hele­maal verkeerd.
De pijn ver­bij­tend pro­beer ik over­eind te komen. In de ver­te zie ik mijn bela­gers weer. Ik kan ze horen lachen. Hun prooi is aan­ge­scho­ten en kan niet meer voor een twee­de keer ont­snap­pen. Ik draai me om en schat de afstand tot de deur. Die uit­no­di­gend open­staat. Nog slechts een tien­tal meters.
Het moet te doen zijn.

Strom­pe­lend ver­volg ik mijn weg. Een­maal door de deur zal ik zwe­tend ont­wa­ken. Alle won­den zul­len ver­dwe­nen zijn. Gul­zig zal ik de eer­ste kof­fie in de och­tend ach­ter­over slaan om de laat­ste vrees weg te spoe­len. Vei­lig zolang het dag is. Opnieuw klinkt een schot. Ik buk maar ben allang geraakt in mijn boven­been. Buk­ken gaat over in val­len. Ik bijt een stuk­je van mijn tong als mijn kin de grond raakt.
Op mijn buik lig­gend kan ik door de open deur naar bin­nen (bui­ten?) kijken.

Het is mijn vrouw die ik als eer­ste zie. Vast­ge­bon­den op een stoel. Haar blik gericht op een bed tegen­over haar. Daar­op ligt een man. Er ste­ken mage­re been­tjes onder hem uit. Ik her­ken de roze schoentjes.

“Laat hen met rust”, breng ik met moei­te uit. “Ik heb de opdracht volbracht.”
Mijn uit­ge­sto­ken hand is naar hen gericht.
Een ande­re man ver­schijnt in de deur­ope­ning. Hij kijkt me mee­wa­rig aan voor­dat hij de deur zacht­jes dicht doet.

“Nee!”, schreeuw ik als ik tot mijn ver­bijs­te­ring zie dat het geen enve­lop­pe is maar het knuf­fel­ko­nijn­tje van mijn doch­ter, wat ik in mijn hand heb.
Een vol­gend schot valt samen met het op slot draai­en van de deur.

“Run, rab­bit. Run! Run! Run!“ pre­vel ik.

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor de bun­del Adre­na­li­ne.

vijf­tien auteurs, zes­tien verhalen.
ISBN 978–90-484‑1521‑2

Het boek­je kost 10,00 Euro (excl. ver­zend­kos­ten) en is bij mij te bestellen.

~ ~ ~