Slow down…

Is er een manier om Information Overload tegen te gaan, alsook Continuous Partial Attention te vermijden zonder daarvoor alle Social Media op te offeren?

Je verwacht het niet in een gespon­sord tijd­schrift met als onder­ti­tel ‘Kwartaal­magazine over finan­ciële dien­stver­len­ing en de toekomst’, maar er stond toch echt een kort artikel in dat mijn aan­dacht trok.  Het ging over een ‘hot top­ic’ dat momenteel de IT’ers van Sil­i­con Val­ley bezighoudt. En mij ook. Al tij­den. Een onder­w­erp van frus­tratie is het. Omdat ik er elke dag opnieuw mee te mak­en heb. Maar er geen afdoende oploss­ing voor heb. Waar­door ik me gaan­deweg steeds schuldiger ga voe­len. Zow­el richt­ing diegene of dat­gene wat om aan­dacht vraagt, alsook richt­ing diegene of dat­gene waaraan ik aan­dacht wil geven.

Want ik lijd aan ‘con­tin­u­ous par­tial atten­tion’.
Althans dat is het etiket welke door schrijver/adviseur Lin­da Stone op mijn toe­s­tand van toepass­ing is. In plaats van na te denken, te dag­dromen of domweg iets bevredi­gen­ders te doen, zijn we voort­durend half afgeleid. We wor­den over­spoeld door teveel infor­matie, die con­tinu over ons wordt uit­ge­strooid. De zoge­naamde ‘Infor­ma­tion Over­load’.

Wat zek­er niet helpt, is het stopzetten van alle social media activiteit­en. En ik kan dat uit eigen ervar­ing (na enkele half­s­lachtige pogin­gen) beves­ti­gen.
Dat zou impliceren dat er slechts twee keuzes zijn. Of een afgescher­md plek­je IRL ver weg van elke ver­lei­d­ing tot de snelle wereld van het inter­net, of total expo­sure op diezelfde dig­i­tal high­way en op volle snel­heid mee­doen.
Maar er is, zoals alti­jd, een mid­den­weg. Ten­min­ste, vol­gens neu­roweten­schap­per Philippe Goldin van de Stan­ford Uni­ver­si­ty. Hij zoekt de oploss­ing in het bewust langza­mer omgaan met tech­nolo­gie. Een poging om mid­dels bewuster ademhalen con­t­role te kri­j­gen over onszelf en onze eerste reac­tie op nieuwe impulsen vanu­it de ons over­al omrin­gende elec­tro­n­is­che gad­gets. Een plei­dooi wat veel overeenkom­sten ver­toont met de mij toen al sym­pa­thiek in de oren klink­ende oproep tot onthaast­ing van enkele jaren gele­den.

Laat al die meldin­gen maar wacht­en of zelfs hele­maal achter­wege. Negeer jen­gel­toon­t­jes, pop­ups, push­bericht­en, etcetera en maak dat­gene af waarmee je bezig was. In je eigen tem­po. Spring niet meteen in de houd­ing voor de dic­tatu­ur van de aan­dachtvrager. Beter is het om jezelf te bescher­men tegen teveel prikkels.
Pas bijvoor­beeld de refresh tijd van je Tweet­deck appli­catie aan. Log alleen op vast­gezette tij­den in op Hyves, Face­book en dergelijke. En log op tijd weer uit.
Op deze manier bepaal je zelf de invulling van je tijd in plaats van alti­jd alert te willen zijn om een zo ad rem mogelijke snelle reac­tie te willen plaat­sen. Om alles te willen bijhouden. Dat houdt nie­mand vol. En geeft uitein­delijk ook geen vol­doen­ing meer. Alleen maar stress en schuldgevoel omdat je denkt iemand teko­rt te hebben gedaan.

Dus: voeg in op de dig­i­tale snel­weg, kies voor de rechter rijbaan en hou je aan de min­i­mum snel­heid voor je eigen en ander­mans vei­ligheid. Maar laat je niet opja­gen door de snel­hei­ds­duiv­els op de andere rijba­nen. Geni­et van het rit­je en het uitzicht. Ook hier geldt: de reis is het doel, niet de bestem­ming.
Want er is geen eindbestem­ming.
Wan­neer dat besef er is zul je gaan zien hoe mooi de omgev­ing is. Hoe ze con­tinu anders is. Stop eens bij een par­keergele­gen­heid. Stap uit, strek de benen en snuif de buiten­lucht met volle teu­gen in. Maak een ontspan­nen praat­je met andere reisgenoten die ook de moeite hebben genomen even te stop­pen. Geef alles de aan­dacht die het ver­di­ent.
Doe vol­doende energie op om op enig moment je reis weer te her­vat­ten.
Als je er klaar voor bent. Zin in hebt.

Veel plezi­er en take care!

~ ~ ~

P.S.: Het artikel heet ‘Out of office/Twitter/Facebook/RSS/Buzz/Reply’ en staat op pag­i­na 34 van de Novem­ber uit­gave van het mag­a­zine Q uit­gegeven door Delta Lloyd groep. Het the­ma is ‘Een betere wereld’.
Ik heb het blad deze mid­dag van begin tot eind gelezen omdat het the­ma me aansprak. Het lag al meer dan een week te wacht­en. Zon­der aan­dacht te trekken.
Om mezelf de rust te geven die ik nodig heb om iets goed te lezen, heb ik lap­top en iPad uit­geschakeld en een stuk­je klassieke muziek opgezet.
Dat is me goed bevallen, en smaakt naar meer…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets