Een volle lege schijf

Gis­ter­avond waren wij voor de tv gezeten in afwacht­ing van een opgenomen film. Al de hele decem­ber­maand en de eerste week van jan­u­ari had­den we weinig tot geen tv gekeken. Alleen op zijn tijd een film­p­je of doc­u­men­taires uit het Film1.1 t/m 1.action en niet-com­mer­ciële zen­der aan­bod. Deze had ik vooraf zorgvuldig ges­e­lecteerd uit de gids en net­jes in gepro­gram­meerd op de UPC medi­a­box. Zo had­den we al enkele mem­o­ra­bele opnames voor­bij zien komen, waaron­der Japan­ese sto­ry en Into the wild er toch wel met kop en schoud­er bove­nu­it stak­en.

Ook March of the pen­guins liet een onu­itwis­bare indruk achter. Wat we pre­cies verwacht­ten is me ontschoten, maar zek­er geen minuten­lang zwart beeld. In eerste instantie had­den we het niet meteen door, gewend als we zijn aan een tv die meesten­ti­jds op uit staat. Doch dan zit­ten we meestal niet in bli­je afwacht­ing op de bank te staren naar datzelfde toes­tel. Na wat met de afs­tands­be­di­en­ing gespeeld te hebben was de con­clusie een­duidig: de opname was mis­lukt. Dus res­olu­ut op de delete-knop gedrukt en de vol­gende film op de lijst ges­tart. Helaas, het­zelfde euv­el. Veel zwart. Net zoveel gelu­id als beweg­ing. Geen. Ook meteen maar gewist. Toen de lijst naar bene­den gescrold en een opname gezocht die we al ooit gedeel­telijk gekeken had­den. Zelfs dat verder kijken was ons niet meer gegund. De com­plete lijst was niet meer beschik­baar voor bezichtig­ing. De onlangs aangeschafte cd’s van Ray La Mon­tagne, The Swell sea­son en Nick Cave gaven ver­licht­ing. Een goed glas wijn een aan­ge­naam ver­volg van de avond. Niets was ver­loren. Er lagen boeken genoeg bin­nen hand­bereik. De zater­da­gavond was alsnog ges­laagd.

Deze ocht­end heb ik de com­plete lijst in z’n total­iteit gewist. Daar­na een proe­fop­name gemaakt van een kerke­lijke samen­zang op hoogst­waarschi­jn­lijk Ned­er­land 2. In ons huis een zelden ver­toonde, laat staan opgenomen gebeurte­nis. Maar ik moest zek­er weten dat de medi­a­box echt defect was voor­dat ik de mon­teurs van UPC bij me zou ont­bieden. Je wil niet weten wat dat voor eigen kosten met zich mee­brengt wan­neer die voor niets naar Arn­hem afza­kken. De test bleek won­der­baar­lijk wel te werken. Fluks de harde schi­jf weer gewist en een nieuw opnameschema samengesteld. Helaas ben ik een aan­tal opnames kwi­jt die voor­lop­ig niet snel opnieuw voor­bij zullen komen. Daar­voor in de plaats echter heb ik een hoop vri­je ruimte gekre­gen die gevuld kan wor­den met programma’s die er anders niet meer bij gepast zouden hebben. Meteen deze zonda­gavond al is dat op d’n Bels de start (in de her­hal­ing) van een veeldelige serie over India => India voor begin­ners (alti­jd hand­ig nu ik in mijn dagelijkse werk steeds vak­er te mak­en kri­jg met Indiërs, die in de meeste gevallen meer over onze cul­tu­ur en geschiede­nis afweten, dan ik over die van hen), en wederom op Ned­er­land 2 een uitzend­ing door de filosofe Stine Jensen die onder­zoekt hoe mensen zichzelf definiëren in de heden­daagse cul­tu­ur. Ook een meerdelige serie. Prob­leem is alleen dat tegelijk­er­ti­jd door deze programma’s heen ook nog de Kore­aanse film Breath van Kim Ki-duk wordt uit­ge­zon­den op d’n andere Bels. Elk voordeel heb z’n nadeel, zullen we maar zeggen.