Zondag, 9 januari 2011

Een vol­le lege schijf.

Gis­ter­avond waren wij voor de tv geze­ten in afwach­ting van een opge­no­men film. Al de hele decem­ber­maand en de eer­ste week van janu­a­ri had­den we wei­nig tot geen tv geke­ken. Alleen op zijn tijd een film­pje of docu­men­tai­res uit het Film1.1 t/m 1.action en niet-com­mer­ci­ë­le zen­der aan­bod. Deze had ik voor­af zorg­vul­dig gese­lec­teerd uit de gids en net­jes in gepro­gram­meerd op de UPC media­box. Zo had­den we al enke­le memo­ra­be­le opna­mes voor­bij zien komen, waar­on­der Japa­ne­se sto­ry en Into the wild er toch wel met kop en schou­der boven­uit staken.

Ook March of the pen­guins liet een onuit­wis­ba­re indruk ach­ter. Wat we pre­cies ver­wacht­ten is me ont­scho­ten, maar zeker geen minu­ten­lang zwart beeld. In eer­ste instan­tie had­den we het niet met­een door, gewend als we zijn aan een tv die mees­ten­tijds op uit staat. Doch dan zit­ten we meest­al niet in blije afwach­ting op de bank te sta­ren naar dat­zelf­de toe­stel. Na wat met de afstands­be­die­ning gespeeld te heb­ben was de con­clu­sie een­dui­dig: de opna­me was mis­lukt. Dus reso­luut op de dele­te-knop gedrukt en de vol­gen­de film op de lijst gestart. Helaas, het­zelf­de euvel. Veel zwart. Net zoveel geluid als bewe­ging. Geen. Ook met­een maar gewist. Toen de lijst naar bene­den gescrold en een opna­me gezocht die we al ooit gedeel­te­lijk geke­ken had­den. Zelfs dat ver­der kij­ken was ons niet meer gegund. De com­ple­te lijst was niet meer beschik­baar voor bezich­ti­ging. De onlangs aan­ge­schaf­te cd’s van Ray La Mon­tag­ne, The Swell sea­son en Nick Cave gaven ver­lich­ting. Een goed glas wijn een aan­ge­naam ver­volg van de avond. Niets was ver­lo­ren. Er lagen boe­ken genoeg bin­nen hand­be­reik. De zater­dag­avond was als­nog geslaagd.

Deze och­tend heb ik de com­ple­te lijst in z’n tota­li­teit gewist. Daar­na een proef­op­na­me gemaakt van een ker­ke­lij­ke samen­zang op hoogst­waar­schijn­lijk Neder­land 2. In ons huis een zel­den ver­toon­de, laat staan opge­no­men gebeur­te­nis. Maar ik moest zeker weten dat de media­box echt defect was voor­dat ik de mon­teurs van UPC bij me zou ont­bie­den. Je wil niet weten wat dat voor eigen kos­ten met zich mee­brengt wan­neer die voor niets naar Arn­hem afzak­ken. De test bleek won­der­baar­lijk wel te wer­ken. Fluks de har­de schijf weer gewist en een nieuw opna­me­sche­ma samen­ge­steld. Helaas ben ik een aan­tal opna­mes kwijt die voor­lo­pig niet snel opnieuw voor­bij zul­len komen. Daar­voor in de plaats ech­ter heb ik een hoop vrije ruim­te gekre­gen die gevuld kan wor­den met programma’s die er anders niet meer bij gepast zou­den heb­ben. Met­een deze zon­dag­avond al is dat op d’n Bels de start (in de her­ha­ling) van een veel­de­li­ge serie over India => India voor begin­ners (altijd han­dig nu ik in mijn dage­lijk­se werk steeds vaker te maken krijg met Indi­ërs, die in de mees­te geval­len meer over onze cul­tuur en geschie­de­nis afwe­ten, dan ik over die van hen), en weder­om op Neder­land 2 een uit­zen­ding door de filo­so­fe Sti­ne Jen­sen die onder­zoekt hoe men­sen zich­zelf defi­ni­ë­ren in de heden­daag­se cul­tuur. Ook een meer­de­li­ge serie. Pro­bleem is alleen dat tege­lij­ker­tijd door deze programma’s heen ook nog de Kore­aan­se film Bre­ath van Kim Ki-duk wordt uit­ge­zon­den op d’n ande­re Bels. Elk voor­deel heb z’n nadeel, zul­len we maar zeggen.