Dinsdag, 18 januari 2011

Book­cros­sing — BCID: 674–8573664

Mor­gen­vroeg ga ik mijn eer­ste boek ‘vrij­la­ten’, en wel Adre­na­li­ne. Dit in navol­ging van Carel de Mari, die van­daag ook een exem­plaar van Adre­na­li­ne de wij­de wereld in heeft gestuurd. Ik heb het boek gere­gi­streerd op de site www.BookCrossing.com waar alle toe­kom­sti­ge bele­ve­nis­sen van Adre­na­li­ne kun­nen wor­den vast­ge­legd en gevolgd. Voor wie niet bekend is met het con­cept van BookCrossing:

Labe­len. Door­ge­ven. Vol­gen. Blaas je boe­ken nieuw leven in, in plaats van je oude favo­rie­ten stof te laten ver­za­me­len… geef ze door aan een ande­re lezer. Ons onli­ne archief- en volg­sys­teem biedt leden de moge­lijk­heid in con­tact te komen met ande­re lezers, hun lees­er­va­ring en menin­gen vast te leg­gen, boe­ken te rui­len, en ze te vol­gen ter­wijl ze de wereld een stuk­je mooi­er maken door mid­del van “lezen en los­la­ten”. Leden kun­nen hun indi­vi­du­e­le boe­ken mar­ke­ren en vol­gen door deze te voor­zien van BCIDs (Book­Cros­sing iden­ti­fi­ca­tie­num­mers). Elk BCID is uniek voor elk boek — als het een­maal is inge­schre­ven op onze site, kan het boek voor altijd wor­den gevolgd en steeds weer gemeld. Je kunt gra­tis lid wor­den en ple­zier heb­ben van Book­Cros­sing. Dus laat boe­ken je hart ver­lich­ten, niet je kast ver­zwa­ren… lezen en loslaten!

Nu wil ik hier niet bewe­ren dat ik van­we­ge de komst van een iPad in huis het plan heb opge­vat om mijn boek­ver­za­me­ling de deur uit te doen. De geneug­ten van een eRea­der ervaar ik wel dege­lijk als posi­tief (wie had dat ooit gedacht) maar ben te zeer gehecht aan mijn eigen klei­ne pri­vé-bibli­o­theek. Wel vind ik het een leuk idee om de ver­ha­len­bun­del waar­in ik voor het eerst een eigen ver­haal gepu­bli­ceerd heb gekre­gen op deze manier te ver­sprei­den. Wie weet wat het ople­vert. En ver­der heb ik heel eer­lijk gezegd ook nog een paar exem­pla­ren in de kast staan waar ik niet aan gehecht ben geraakt. Het los­la­ten zal daar zeker geen emo­ti­o­ne­le gebeur­te­nis zijn, maar mis­schien kan ik er iemand anders blij mee maken.

Mocht mijn vrij­ge­ge­ven Adre­na­li­ne gevon­den en gele­zen wor­den, dan zal ik ook onder deze blog de weder­waar­dig­he­den ver­mel­den. Of anders check met behulp van code BCID: 674–8573664 de hui­di­ge status.

Nieuws­gie­rig gewor­den naar het boekje?

Ga er naar op zoek,

of bestel het bij mij.

Da’s net zo makkelijk!

~ ~ ~

upda­te woens­dag­avond 19 jan 2011:
Na van­och­tend het boek te heb­ben vrij­ge­la­ten, ben ik natuur­lijk van­avond met­een gaan kij­ken of het boek de benen geno­men had. En ja hoor, niets meer te zien. De aan­moe­di­ging “Run, rab­bit. Run!” was niet tegen dove­mans­oren gezegd.