Nagelbijten verboden

Vanaf 1 maart mag ik niet meer nagel­bi­jten. Nu deed ik dat al niet, maar vanaf die datum is het ten streng­ste ver­bo­den. Ook is mij afger­aden om dan nog van die plas­tic draad­jes, waarmee pri­js­la­belt­jes aan kled­ing wor­den vast­ge­hecht, met mijn tanden los te trekken. Opnieuw iets wat niet meteen door mij als eerste meth­ode gekozen wordt. Liev­er pak ik een schaar. Na 1 maart hoef ik me dus niet veel zor­gen te mak­en. Dat is fijn. Zek­er nu ik een nieuwe tan­darts heb. Een jonge meid nog. Ik schat haar eind twintig. Maar dat hoeft niet te klop­pen. Goed in schat­ten ben ik nooit geweest.

Na der­tig jaar trouwe dienst heb ik geruis­loos afscheid genomen van de tan­darts in mijn geboorte­dorp en heb er een­t­je gevon­den hier in Arn­hem. Wel zo makke­lijk. Een afspraak is toch beter in te plan­nen in com­bi­natie met mijn drukke werkschema als er geen drie uur reis­ti­jd heen en terug meer mee gemoeid is. Het was nog wel even zoeken voor­dat ik er een­t­je gevon­den had die plaats had voor nieuwe cliën­ten. Uitein­delijk kon ik terecht in een onlangs geopende prak­tijk aan de rand van Zuid. Hoogst­waarschi­jn­lijk had de stag­nerende economie een rem gezet op de toeloop van jonge gezin­nen naar de incom­plete nieuw­bouwwijk in de uiter­waar­den van de Rijn.

Vanocht­end had ik mijn eerste afspraak. Niet echt een con­t­role, maar meer een intake gesprek. Er werd een half uur voor uit­getrokken. Vorige week had ik mijn tot voor kort huidi­ge tan­darts gebeld met het ver­zoek mijn dossier over te sturen naar mijn bin­nenko­rt huidi­ge tan­darts. Ik bedank­te hem voor de bewezen dien­sten. Alles was op tijd aangekomen. Samen bekeken we de foto’s. Ik had het gevoel dat het vakantiekiek­jes waren van een peri­ode voor­dat ik een toe­val had gekre­gen. Mij zei­den ze niets, ter­wi­jl ze voor haar geen geheimen had­den. Vanon­der mijn wenkbrauwen keek ik haar aan. Gecon­cen­treerd bestudeerde ze de rest van het dossier. Af en toe maak­te ze een opge­won­den gelu­id­je. Alsof ze zich iets leuks herin­nerde. Ik realiseerde me dat ik hele­maal niets van haar wist.

Nadat ze klaar was met de de papieren door te nemen kwam ze met wat vra­gen. Daar­na mocht ik op de stoel plaat­sne­men en begon ze mijn gebit te con­trol­eren. Het viel me op dat ze regel­matig wat voor zich uit floot of neuriede gedurende de tijd dat ze bezig was mijn tanden grondig één voor één van nabij te bek­ijken. Er sprak vrolijkheid uit. Een plezi­er in het werk wat ze deed. Even lat­er zat ik weer rech­top en luis­ter­de aan­dachtig naar haar bevin­din­gen. Ik zag hoe ze haar hand­schoe­nen uit­deed. Haar mond­kap­je zat onder haar kin tegen haar adamsap­pel gek­lemd.

Toen we over de scheef­s­tand van mijn voor­tanden kwa­men te spreken opperde ze het voors­tel om daar met een redelijk sim­pele meth­ode ‘esthetisch gezien’ wat ver­be­ter­ing in aan te bren­gen. Slechts licht schu­ur­w­erk en enkele kleine schild­jes zouden al won­deren kun­nen doen. Ik hoefde er niet lang over na te denken en een afspraak was snel gemaakt. De eerste maart dus. Een ingreep van ander­half uur zou het gaan wor­den. Met die waarschuwing om de eerste weken daar­na geen nagels of plas­tic draad­jes door te bijten. Dan zou er een stuk­je van het gevel­w­erk kun­nen afbreken. Ze lachte er bij. Als laat­ste voegde ze er nog aan toe dat voorover vallen met mijn gezicht volop tegen de stoeprand ook haar kun­stig werk zou kun­nen verk­nallen. Hoewel dat nu ook al flinke schade met zich mee kon bren­gen. Dat begreep ik. Voorzichtig stak ik de straat over op zoek naar mijn auto.

~ ~ ~

3 Comments

Dit klinkt pre­cies als mijn tan­darts, haha. Miss­chien haar zus­je. Let op, straks begint ze tij­dens de behan­del­ing mee te zin­gen met de muziek die er ‘gerust­stel­lend’ op de achter­grond klinkt.
1 maart nadert met rasse schre­den, suc­ces! 🙂

🙂

Mijn tan­darts (ben er blij mee hoor) draagt bandana’s en heeft langer haar dan ik…zijn tanden zijn ook witter…maar dat zou ook kunne liggen aan het feit dat hij wat bru­in­er is..

enfin..ik ben dol op mijn tan­darts en gezien jouw nieuwe voortanden…jij ook met de jouwe! 🙂