20110208 — dinsdag

My pre­cious…

Net als ieder­een tors ook ik een geheim met me mee. In mijn geval heb ik het op door­de­week­se dagen vei­lig opge­bor­gen in de leren tas die ik altijd bij me draag op weg naar kantoor.

Tij­dens werk­uren gluur ik soms vluch­tig in die tas om te zien of mijn geheim er nog is. Onge­dul­dig tel ik de uren af die mij schei­den van de mid­dag­pau­ze. Wan­neer mijn collega’s ein­de­lijk naar de bedrijfs­kan­ti­ne zijn ver­trok­ken sluit ik de deur en neem de tas op schoot. Ik sla de klep naar ach­ter zodat ik mijn geheim goed kan aan­schou­wen. Lief­ko­zend streel ik over het koe­le opper­vlak. Natuur­lijk haal ik het er niet uit. De kans is te groot dat iemand onver­wacht komt binnenlopen.

Maar ik kan het goed genoeg zien als ik een juis­te posi­tie kies zodat het licht van de tl-buis in de tas schijnt. Dat is vol­doen­de om mij door de lan­ge mid­dag te lood­sen. Klok­slag vier uur neem ik de tas ste­vig onder mijn arm en ver­trek naar huis. Nadat ik me ervan heb ver­ze­kerd dat alle deu­ren en ramen goed geslo­ten zijn trek ik me met een mag­ne­tron­maal­tijd terug op mijn stu­deer­ka­mer. Daar kan ik opge­lucht mijn geheim voor me op bureau leg­gen. Tevre­den ver­or­ber ik het bord eten ter­wijl ik mijn ogen niet af kan hou­den van dat­ge­ne wat mij zo dier­baar is gewor­den. Ik zie dat het nog niet hele­maal per­fect is en in gedach­ten expe­ri­men­teer ik met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den voor ver­de­re ver­be­te­ring. Enthou­si­ast gewor­den schuif ik mijn diner aan de kant.

Tot diep in de nacht werk ik door. Vroe­ge vogels wek­ken mij uit mijn onge­mak­ke­lij­ke hou­ding ach­ter het bureau. Ik moet in slaap geval­len zijn. Plots vol angst kijk ik om me heen. Mijn geheim is ner­gens meer te beken­nen. Dan schiet me te bin­nen dat ik van­nacht na vele uren hard wer­ken een goed gevoel had gekre­gen door mijn redi­geer­werk. Een nieu­we ver­sie ligt op de prin­ter. Voor­zich­tig pak ik de A4-tjes en berg ze vei­lig op in mijn leren tas. Ik weet het zeker. Mijn inzen­ding voor Geheim2011 gaat gega­ran­deerd door de toe­la­tings­com­mis­sie komen.

~ ~ ~

Zie hier voor een eer­de­re Geheim2011 vingeroefening