Categorieën
Blogpost

20110213 — zondag

CITO-toets 2012

Uit­ge­lek­te opzet voor een gecom­bi­neer­de opga­ve in de leer­ge­bie­den ‘Kun je reke­nen op je vrien­den’, ‘Begrij­pen ande­ren wat ze vluch­tig lezen’ en ‘Wel­ke school­plein pes­te­rij­en kan ik later verwachten’.

Pla­ce­hol­der voor opdracht 10 A
Moei­lijk­heids­graad: Gemiddeld
Tijds­duur: 1 minuut (gezien de snel­le res­pons­tijd die heden­ten­da­ge gehan­teerd wordt op het inter­net kan/mag men niet ver­wach­ten dat de leer­ling hier te lang over nadenkt)

Uit­slag mee­ne­men in weging voor: Pri­mair => loy­a­li­teits­ge­voel; Secun­dair: over­le­vings­stra­te­gie; (opmer­king: dit staat nog ter dis­cus­sie; volg­or­de kan ver­an­de­ren; is ook afhan­ke­lijk van het karak­ter­pro­fiel van de leerling)

Con­text opdracht:
In de wereld van van­daag ver­schui­ven de vriend­schaps­ban­den die de leer­ling onder­houdt zich steeds meer van de rea­li­teit (gebruik ook de term IRL als de leer­ling niet bekend is met het feno­meen ‘rea­li­teit’) naar de vele vrien­den­krin­gen op de soci­a­le media plat­forms (check kort vóór publi­ca­tie of merk­na­men als Hyves, Twit­ter, Facebook nog steeds bestaan, of ‘hot’ zijn; het is belang­rijk aan­slui­ting te hou­den met de bele­vings­we­reld van de leer­ling). In de opdracht wordt gepoogd een veel­voor­ko­men­de con­flict­si­tu­a­tie op deze plat­for­men samen te vat­ten in een abstrac­te for­mu­le (ook hier geldt dat de for­mu­le en gebo­den oplos­sings­rich­tin­gen voor­af getoetst moe­ten wor­den op de dan beschik­ba­re moge­lijk­he­den op een soci­aal plat­form). De leer­ling wordt getest op het snel door­zien van de situ­a­tie en een pas­sen­de actie te kie­zen die past bij zijn/haar karakterprofiel.

Opdracht:
Stel je bent zelf per­soon A.
De genoem­de per­so­nen B t/m E zijn ‘vir­tu­e­le’ vrien­den op je favo­rie­te soci­a­le media plat­form (bv Hyves, Twit­ter of Facebook).

Op een bepaald moment log je in en begin je de laat­ste berich­ten door te lezen. Die zijn als volgt samen te vatten:
A is vriend met B. A is ook vriend met C. B is ook vriend met C. C is vriend met D. B is ook vriend met D. D maakt ruzie met B. B zegt vriend­schap met D op. C blijft vrien­den met D. B vraagt C om vriend­schap met D op te zeg­gen. C wei­gert. B dreigt C om dan de vriend­schap met C op te zeg­gen. C wei­gert. B zegt vriend­schap met C op. B vraagt aan A om vriend­schap met C op te zeg­gen. C vraagt aan A om vriend­schap met B op te zeg­gen. D heeft vriend­schaps­ver­zoek aan A gestuurd. E heeft A een pri­vé­be­richt gestuurd waar­in staat dat B niet te ver­trou­wen is. E is vrien­den met C en D.

Wat doet A?

Er mag slechts één moge­lijk­heid geko­zen worden:

  1. Logt in paniek uit
  2. Zegt de vriend­schap­pen met B en C op. Wei­gert vriend­schaps­ver­zoek D. Stuurt vriend­schaps­ver­zoek naar E
  3. Laat alles zoals het is en schrijft blog over de heden­daag­se uit­was­sen op het soci­al media platform
  4. Heft account soci­al media plat­form op
  5. (pro­beer in de aan­loop naar de toets­da­tum meer moge­lijk­he­den samen te stel­len om dui­de­lij­ker weer­ga­ve te krij­gen van de onmo­ge­lijk­heid tot juis­te keu­zes; ver­geet niet het aspect van kin­der­ach­tig­heid wat hier­mee vaak gepaard gaat te bena­druk­ken in mini­maal één van de keuzemogelijkheden)

~ ~ ~

Nu ook op Nurks!

* BREKEND * NIEUWE CITOLEAKS OPGEDOKEN * BREKEND *

5 reacties op “20110213 — zondag”

Gewel­dig idee!!
Ant­woord 5 zou kun­nen zijn: “Schenkt een bor­rel in/rookt een join­tje en gaat er eens goed voor zitten”
Hoe­wel ik toch waar­schijn­lijk ant­woord 1 al had gekozen!