Hfst.1

Omdat een slui­tende verk­lar­ing niet voorhan­den was kon Jaap niet anders dan con­clud­eren dat het wel een heel toe­val­lige samen­loop van omstandighe­den was. Met een doffe klap was het lichaam voor hem op straat terecht­gekomen. Had hij niet zijn pas inge­houden om een zojuist bin­nengekomen sms-je te ope­nen dan zou hij hoogst­waarschi­jn­lijk er naast hebben gele­gen. Geschokt keek hij in de openges­perde ogen van zijn vrouw. Enkele minuten gele­den had hij gedacht haar auto te zien rij­den. Maar aan het stu­ur zat een voor hem onbek­ende man. In de achteruitk­ijk­spiegel zag hij de rode gezin­swa­gen uit zicht verd­wi­j­nen. Het was nooit in hem opgekomen het ken­teken te check­en.

Hij keek omhoog. Ze had alti­jd verteld ergens op de vierde verdieping haar kan­toor te hebben. Alle ramen zat­en dicht. Gelei­delijk liet hij zijn blik verder omhoog klim­men. Ron­dom hem heen ontstond meer en meer tumult. Voor­bi­j­gangers kwa­men aanges­neld en knield­en naast het lichaam. Inmid­dels was hij al boven de tiende verdieping en nog steeds waren de ven­sters ges­loten. Vast­ber­aden zette hij zijn zoek­tocht voor. Ein­delijk, de tel was hij inmid­dels kwi­jt­ger­aakt, zag hij op de boven­ste etage een open­staand raam waar de gordi­j­nen naar buiten waaiden. Er boog zich iemand naar buiten. Vanaf zijn plek bene­den kon hij moeil­ijk ont­waren of het een man of vrouw was. Niet veel lat­er verd­ween de figu­ur naar bin­nen.

Behendig werd er tussen twee uit de kluiten gewassen SUV’s gepar­keerd. De chauf­feur stapte uit. Op de achter­bank zat een blonde vrouw. Nadat ze uit­gestapt was maak­te ze enkele rek- en strekoe­fenin­gen. De onge­makke­lijke lighoud­ing gedurende het rit­je door de stad bezorgde haar nu al spier­pi­jn. Ze schrok niet toen de man een hand op haar billen legde. “Kom,” zei hij. “We moeten opschi­eten anders mis­sen we het vlieg­tu­ig.”

Op de vijfen­twintig­ste verdieping vroeg Anke zich ver­twi­jfeld af of ze inder­daad de echtgenoot van Ilse op het trot­toir had zien staan. Wat deed hij in god­snaam hier? Net nu. Ze durfde de gedachte niet af te mak­en. In het kan­toor was alles nor­maal. Enkele papieren waren op de grond gewaaid. Maar verder niets opmerke­lijks. Voorzichtig opende ze de deur naar de gang. Een hevige tochtvlaag deed haar bij­na de klink uit de han­den trekken. Nie­mand te zien. Snel sloot ze de deur achter zich en liep naar het trap­pen­huis.

Het innig ver­stren­gelde stel stond in de rij bij de incheck­balie. Een grote reiskof­fer voor zich uit duwend. Vanaf een plek verderop wer­den ze in de gat­en gehouden door een man. Zenuwachtig bleef hij con­trol­eren of de vrouw in de rij dezelfde was als op de foto in zijn hand. Daar was geen mis­ver­stand over mogelijk. Maar wie was dan die man die haar zo ste­vig vasthield? Dat kon niet haar echtgenoot zijn. De echtgenoot van Ilse de Klerk was in de stad. Dat had hij zojuist beves­tigd gekre­gen.

In het trap­pen­huis was Anke op weg naar bene­den. Haar hoofd liep over van de wild­ste spec­u­laties. Een­maal bij haar auto in de par­keer­garage aangekomen belde ze het num­mer terug dat als boven­ste in de lijst inkomende gesprekken staat. Er werd bij­na onmid­del­lijk opgenomen. Opnieuw her­haalde ze haar vraag maar het antwo­ord bleef het­zelfde, Ilse was niet alleen op het vliegveld gear­riveerd.

Jaap vroeg zich af waarom zijn vrouw hem ook alweer gebeld had. Op ver­schil­lende etages waren de ramen nu wel open. Mensen bogen zich naar buiten en naar bene­den om te zien waar al die con­ster­natie om te doen was. Som­mi­gen begonnen te gillen. Ruw werd hij plot­sel­ing terz­i­jde geduwd door het pub­liek dat zich op de plek des onheils aan het verza­me­len was. Het zou niet lang meer duren voor­dat de poli­tie zou arriv­eren en orde zou aan­bren­gen in de chaos. Voor­dat de rijen zich sloten wierp hij nog een blik op het lichaam. Nie­mand die had gemerkt dat in zijn uit­gestrek­te hand een foto ont­brak die hij tij­dens zijn val ste­vig had vast­gek­lemd. Die foto had Jaap nu in bez­it. Zijn vrouw keek hem met wijd openges­perde ogen aan. Ze hing volledig naakt en inge­nieus inges­no­erd opge­takeld door katrollen aan het pla­fond. Com­pleet weer­loos en beschik­baar voor de groep gen­odig­den om haar heen. Het was hem ook niet ont­gaan dat zijn vrouw leek te geni­eten. Hij herin­nerde zich dat ze hem had gevraagd haar lap­top­tas te bren­gen. Die was ze ver­geten. Een toe­val­lige samen­loop van omstandighe­den leek hem geen slui­tende verk­lar­ing.

~ ~ ~

Mijn niet serieus te nemen Hoofd­stuk 1 bij­drage voor Ned­er­land schri­jft een boek op Youzzle.nl

Een inter­ac­tief ver­vol­gver­haal.

~ ~ ~

Comments are closed.

Tags

(all tags)

Tweets