20110216 — woensdag

Een site om je ver­ha­len te delen. Dat is wat Youzz­le is. Zelf omschrij­ven ze hun ini­ti­a­tief als volgt:

“De cre­a­tors van Youzz­le zagen een gemis op Inter­net, voor een ver­trouw­de plek waar men­sen van alle soor­ten hun ver­ha­len kun­nen opschrij­ven en delen, zon­der beper­king van het aan­tal karak­ters. [lees hier de gehe­le tekst]”

Omdat ik mezelf een mens van alle soor­ten vind heb ik in mijn enthou­si­as­me enke­le ver­ha­len gepost. Voor­al dat het aan­tal karak­ters onbe­perkt mag zijn is een fij­ne uit­da­ging. Zo is mijn laat­ste bij­dra­ge een kort ver­haal van 750 woor­den met toch al vijf karakters.

Ik had niet het idee dat ik dit op een ‘ver­trouw­de plek’ deed, maar dat komt natuur­lijk omdat alles nog nieuw is. Zo luk­te het me slechts af en toe een plaat­je te uplo­a­den en aan film­pjes of muziek heb ik me nog niet dur­ven te wagen. Ter­wijl dit toch basis­func­ti­o­na­li­teit is. De zin­sne­de “YOUZZLE gebruikt ook de nieuw­ste Media moge­lijk­he­den en kun jij jouw ver­haal ook delen via alle beken­de gro­te Soci­a­le Net­wer­ken” klinkt dan ook erg ambitieus.

Deze avond ging ik eens kij­ken of de geplaatste ver­ha­len goed gele­zen wor­den. Met­een op de home­pa­ge staat een Top‑5 tabel van zowel ver­ha­len als schrij­vers. In bei­de over­zich­ten bezet ik een 3de plaats. Als schrij­ver op basis van het feit dat ik negen ver­ha­len heb gepost. Bij de ver­ha­len van­we­ge 108x beke­ken. Echt spec­ta­cu­lair is het nog niet. En ik heb het idee dat slechts enke­le dagen na de lan­ce­ring er wei­nig leven in de site zit. Een twit­ter feed op de home­pa­ge naast twee geda­teer­de you­tu­be film­pjes moet de site wat opleu­ken. Iets als een sim­pel maar han­dig over­zicht op wel­ke ver­ha­len recent of vaak gere­a­geerd wordt ont­breekt. Wan­neer ik door de nieuw gepos­te ver­ha­len scroll dan valt op dat het er nog niet echt veel zijn (tus­sen de tien en vijf­tien per dag), en dat het soms lijkt dat men wat oude ver­ha­len gezocht heeft om te plaat­sen (wat ik zelf ook met een aan­tal gedaan heb).

Ik ben bang dat zon­der wat meer inter­ac­tie of het snel inzet­ten van de ‘nieuw­ste Media moge­lijk­he­den’ de site snel in de inter­net­ver­ge­tel­heid zal geraken.
Is hier spra­ke van een gemizz­te kans of kanzz­loos initiatief?
Of ben ik te voor­ba­rig met mijn concluzzie?


Reacties

 1. Ellen

  Ben het met je eens, het leeft wei­nig, dat kan lig­gen aan de (nog) onbe­kend­heid, dus ik geef het nog een kans.

  Ik moet eer­lijk beken­nen dat mijn oude blogs er staan, lees­voer is goed dacht ik, van­af nu beloof ik beter­schap en plaats nieuwe 😉

  1. Peter

   We zijn gewoon te aar­dig voor deze wereld. (of zou het toch een klein beet­je eigen­be­lang zijn?)

 2. Jolka

  .. het valt me al met al ook een beet­je tegen. Voor­al het feit dat ik nog ner­gens anders — behal­ve dan op Twit­ter — de naam Youzz­le ben tegen geko­men. Den­ken ze dat ze het zon­der recla­me kunnen?
  Ook ik heb oude­re blogs geplaatst, denk dat veel pos­ters dat gedaan heb­ben; je wilt een bre­der publiek en wat kun je dan beter doen dan ze ken­nis te laten maken met jouw stijl van schijven?
  Ik hoop dat er snel iets gebeurt, al kan ik zo niet even opsom­men wát. Anders sterft Youzz­le een vroe­ge dood..

  1. Peter

   Zoals in hun nieuws­brief wordt beschre­ven, wor­den ze komen­de maan­dag op een druk­be­zoch­te web­si­te bespro­ken. Mis­schien dat dat een boost geeft. Zelf zijn ze best wel trots op hun bezoe­kers­aan­tal­len, maar ik vind het nog niet over­hou­den. Maar we blij­ven (nog een tijd­je) gedul­dig. Ten­slot­te moe­ten we elke kans aan­grij­pen om beroemd te worden.

 3. Carel

  Net als Jol­ka heb ik wat oud­jes geplaatst met het idee een ander publiek te trek­ken. Je wilt immers gele­zen wor­den. Dat lukt ook wel maar de res­pons is matig. Dat geldt ove­ri­gens ook voor web-log.nl . Hyves is echt een uit­zon­de­ring. Youzz­le wil ken­ne­lijk door­bre­ken met een feuil­le­ton van ver­schil­len­de schrij­vers maar kiest daar­voor een traag tem­po. Ik heb eer­der wat idee­ën aan­ge­dra­gen maar daar ie nog niets mee gedaan. Mis­schien wil­len we ook wel te snel, ik kijk het nog wel even aan.

  1. Peter

   Ik blijf gewoon stug blogjes plaat­sen tot­dat de site bewijst wel of niet levens­vat­baar te zijn. Zo niet, haal ik m’n blogs er weer af. Zo wel, dan ga ik lek­ker full-time blog­ger wor­den en eer­der met pensioen 😉

 4. Merel

  Door jou heb ik Youzz­le nu dus ook gevon­den, en om te begin­nen twee oud­jes geplaatst. Ben inder­daad benieuwd of het wat wordt!

  1. Peter

   En ik zie dat je nader­hand al weer wat meer blogjes hebt geplaatst. Als het goed is heb je ook hun nieuws­brief ont­van­gen dat ze komen­de maan­dag op een druk­be­zoch­te site bespro­ken gaan worden.