Youzzle

Een site om je ver­ha­len te delen. Dat is wat Youzz­le is. Zelf omschrij­ven ze hun ini­ti­a­tief als volgt:

“De cre­a­tors van Youzz­le zagen een gemis op Inter­net, voor een ver­trouw­de plek waar men­sen van alle soor­ten hun ver­ha­len kun­nen opschrij­ven en delen, zon­der beper­king van het aan­tal karak­ters. [lees hier de gehe­le tekst]”

Omdat ik mezelf een mens van alle soor­ten vind heb ik in mijn enthou­si­as­me enke­le ver­ha­len gepost. Voor­al dat het aan­tal karak­ters onbe­perkt mag zijn is een fij­ne uit­da­ging. Zo is mijn laat­ste bij­dra­ge een kort ver­haal van 750 woor­den met toch al vijf karakters.

Ik had niet het idee dat ik dit op een ‘ver­trouw­de plek’ deed, maar dat komt natuur­lijk omdat alles nog nieuw is. Zo luk­te het me slechts af en toe een plaat­je te uplo­a­den en aan film­pjes of muziek heb ik me nog niet dur­ven te wagen. Ter­wijl dit toch basis­func­ti­o­na­li­teit is. De zin­sne­de “YOUZZLE gebruikt ook de nieuw­ste Media moge­lijk­he­den en kun jij jouw ver­haal ook delen via alle beken­de gro­te Soci­a­le Net­wer­ken” klinkt dan ook erg ambitieus.

Deze avond ging ik eens kij­ken of de geplaatste ver­ha­len goed gele­zen wor­den. Met­een op de home­pa­ge staat een Top‑5 tabel van zowel ver­ha­len als schrij­vers. In bei­de over­zich­ten bezet ik een 3de plaats. Als schrij­ver op basis van het feit dat ik negen ver­ha­len heb gepost. Bij de ver­ha­len van­we­ge 108x beke­ken. Echt spec­ta­cu­lair is het nog niet. En ik heb het idee dat slechts enke­le dagen na de lan­ce­ring er wei­nig leven in de site zit. Een twit­ter feed op de home­pa­ge naast twee geda­teer­de you­tu­be film­pjes moet de site wat opleu­ken. Iets als een sim­pel maar han­dig over­zicht op wel­ke ver­ha­len recent of vaak gere­a­geerd wordt ont­breekt. Wan­neer ik door de nieuw gepos­te ver­ha­len scroll dan valt op dat het er nog niet echt veel zijn (tus­sen de tien en vijf­tien per dag), en dat het soms lijkt dat men wat oude ver­ha­len gezocht heeft om te plaat­sen (wat ik zelf ook met een aan­tal gedaan heb).

Ik ben bang dat zon­der wat meer inter­ac­tie of het snel inzet­ten van de ‘nieuw­ste Media moge­lijk­he­den’ de site snel in de inter­net­ver­ge­tel­heid zal geraken.
Is hier spra­ke van een gemizz­te kans of kanzz­loos initiatief?
Of ben ik te voor­ba­rig met mijn concluzzie?

~ ~ ~