CITO-toets 2012 (CitoLeaks deel 2)

Opnieuw is een con­cept-opgave voor de CITO-toets van 2012 uit­gelekt. Het betre­ft dit­maal een opgave op het deel­ge­bied ‘Soci­aal medi­aal com­mu­niceren’.

Place­hold­er voor opdracht 12 A
Moeil­ijkhei­ds­graad: Hoog
Tijds­du­ur: 5 sec (uit­latin­gen op soci­aal media plat­forms wor­den intuïtief gedaan, daarom mag voor deze opdracht zo min mogelijk bedenk­ti­jd wor­den uit­getrokken)

Con­text opdracht:
In de wereld van van­daag is het heel nor­maal gewor­den dat de leer­ling online ver­slag doet van zijn dagelijkse gedacht­es en han­delin­gen in de vorm van bijvoor­beeld tweets of face­book-updates. Dit is onder­tussen een alge­meen aan­vaard­baar soci­aal fenomeen gewor­den. Maar niet alti­jd is het ver­standig om in het open­baar te uiten dat men over­weegt fraud­uleus of ter­ror­is­tisch te gaan han­de­len, of dat men zich overgeeft aan laster.

Opdracht:
Per­soon A zit in de klas bij B, C en D. Verder zit­ten er nog min­i­maal 35 andere leer­lin­gen in de klas (bedenk dat dit een toetsvraag in 2012 gaat wor­den, wan­neer de desas­treuze plan­nen van het kabi­net VVD/CDA verder zijn inge­vuld). De per­so­n­en B, C en D hebben zich kan­di­daat gesteld voor de school­raad. De leer­lin­gen uit de klas van per­soon A mogen alle één stem uit­bren­gen op B, C en D. Wie de meeste stem­men kri­jgt neemt zit­ting in de school­raad. Per­soon A mag de ler­aar mee­helpen met het tellen van de stem­men in lokaal 43. Per­soon A is bevriend met B en C. Per­soon A heeft een hekel aan D. Per­soon A hoort op het school­plein dat veel klasgenoot­jes op D zullen gaan stem­men. Per­soon A zit één dag vooraf aan de verkiezin­gen op twit­ter.

Wat tweet per­soon A?

  1. Stem alsje­blieft op B of C, plz RT
  2. Mor­gen stem­men tellen op school; ik zal mijn best moeten doen om geen stem­men op D te lat­en verd­wi­j­nen
  3. Ik voel me niet zo lekker, miss­chien dat ik mor­gen thuis bli­jf
  4. Ik plan mor­gen een ter­reuraanslag in lokaal 43 van mijn school
  5. Ik ben blij dat ik mor­gen kan meew­erken aan een democ­ra­tisch pro­ces bij ons op school
  6. Over­mor­gen zal de school wakker wor­den met het besef wat voor fas­cist D eigen­lijk is

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets