CITO-toets 2012 (CitoLeaks deel 2)

Opnieuw is een con­cept-opga­ve voor de CITO-toets van 2012 uit­ge­lekt. Het betreft dit­maal een opga­ve op het deel­ge­bied ‘Soci­aal medi­aal communiceren’.

Pla­ce­hol­der voor opdracht 12 A
Moei­lijk­heids­graad: Hoog
Tijds­duur: 5 sec (uit­la­tin­gen op soci­aal media plat­forms wor­den intu­ï­tief gedaan, daar­om mag voor deze opdracht zo min moge­lijk bedenk­tijd wor­den uitgetrokken)

Con­text opdracht:
In de wereld van van­daag is het heel nor­maal gewor­den dat de leer­ling onli­ne ver­slag doet van zijn dage­lijk­se gedach­tes en han­de­lin­gen in de vorm van bij­voor­beeld tweets of facebook-upda­tes. Dit is onder­tus­sen een alge­meen aan­vaard­baar soci­aal feno­meen gewor­den. Maar niet altijd is het ver­stan­dig om in het open­baar te uiten dat men over­weegt frau­du­leus of ter­ro­ris­tisch te gaan han­de­len, of dat men zich over­geeft aan laster.

Opdracht:
Per­soon A zit in de klas bij B, C en D. Ver­der zit­ten er nog mini­maal 35 ande­re leer­lin­gen in de klas (bedenk dat dit een toets­vraag in 2012 gaat wor­den, wan­neer de desa­streu­ze plan­nen van het kabi­net VVD/CDA ver­der zijn inge­vuld). De per­so­nen B, C en D heb­ben zich kan­di­daat gesteld voor de school­raad. De leer­lin­gen uit de klas van per­soon A mogen alle één stem uit­bren­gen op B, C en D. Wie de mees­te stem­men krijgt neemt zit­ting in de school­raad. Per­soon A mag de leraar mee­hel­pen met het tel­len van de stem­men in lokaal 43. Per­soon A is bevriend met B en C. Per­soon A heeft een hekel aan D. Per­soon A hoort op het school­plein dat veel klas­ge­noot­jes op D zul­len gaan stem­men. Per­soon A zit één dag voor­af aan de ver­kie­zin­gen op twitter.

Wat tweet per­soon A?

  1. Stem als­je­blieft op B of C, plz RT
  2. Mor­gen stem­men tel­len op school; ik zal mijn best moe­ten doen om geen stem­men op D te laten verdwijnen
  3. Ik voel me niet zo lek­ker, mis­schien dat ik mor­gen thuis blijf
  4. Ik plan mor­gen een ter­reur­aan­slag in lokaal 43 van mijn school
  5. Ik ben blij dat ik mor­gen kan mee­wer­ken aan een demo­cra­tisch pro­ces bij ons op school
  6. Over­mor­gen zal de school wak­ker wor­den met het besef wat voor fas­cist D eigen­lijk is

~ ~ ~