Norwegian Wood — Haruki Murakami

Nor­we­gi­an Wood is mijn eer­ste ken­nis­ma­king geweest met Haruki Mura­kami. Ergens heb ik al gele­zen dat dit boek niet hele­maal type­rend is voor zijn schrijf­stijl, maar dat heeft me niet belet al weer een vol­gend boek (after the qua­ke) van hem te bestel­len. Mocht het tegen­val­len, wat ik me eigen­lijk niet kan voor­stel­len, dan lees ik gewoon Nor­we­gi­an Wood nog een keer. Of ik bestel een ander boek van hem (keu­ze genoeg). Want het lijkt me stug dat iemand die een boek als Nor­we­gi­an Wood geschre­ven heeft, niet in staat zou zijn een ander, even goed, boek te schrijven.

En mocht dat toch het geval zijn, nou, dan is er altijd nog Nor­we­gi­an Wood. Want, u begrijpt, ik ben onder de indruk van dit boek.

Het is inmid­dels enke­le dagen gele­den dat ik het boek uit­ge­le­zen heb, maar de figu­ren van Toru, Nao­ko, Rei­ko en Mido­ri spo­ken nog dage­lijks door mijn hoofd. Hun bele­ve­nis­sen brach­ten mij jaren terug in tijd. Niet dat ik een stu­den­ten­tijd heb mee­ge­maakt zoals die van Toru. Maar jong zijn we alle­maal geweest. Dat is uni­ver­seel. Ook de daar­mee gepaard gaan­de onze­ker­he­den op het vlak van vriend­schap, lief­de en (soms) dood. Dat nu beschrijft Mura­kami op een voor mij uni­ver­se­le manier met veel rake obser­va­ties en wij­ze les­sen. Wat te den­ken van:

“No truth can cure the sad­ness we feel from los­ing a loved one. No truth, no sin­ce­ri­ty, no strength, no kind­ness, can cure that sor­row. All we can do is see that sad­ness through to the end and learn some­thing from it, but what we learn will be no help in facing the next sad­ness that comes wit­hout warning.”
[p.360–361]

Het boek was voor mij tij­dens lezing al inspi­ra­tie voor enke­le blogs, en ik weet zeker dat ik er in de toe­komst nog vaker naar zal grij­pen om uit te cite­ren of naar te ver­wij­zen. Of dat naar aan­lei­ding zal zijn van de film die er inmid­dels van is gemaakt weet ik niet. Wel dat ik de film ga kij­ken en hoogst­waar­schijn­lijk weer de voor­spel­ba­re ver­zuch­ting zal sla­ken dat het boek beter was dan de film.

 ~ ~ ~

Eén reactie

Monique 7 maart 2011 Reageer

Ja, ik lees het al, ik moet er toch ook maar eens aan geloven.

Geef een antwoord