Norwegian Wood — Haruki Murakami

Nor­we­gian Wood is mijn eerste ken­nis­mak­ing geweest met Haru­ki Muraka­mi. Ergens heb ik al gelezen dat dit boek niet hele­maal type­r­end is voor zijn schri­jf­sti­jl, maar dat heeft me niet belet al weer een vol­gend boek (after the quake) van hem te bestellen. Mocht het tegen­vallen, wat ik me eigen­lijk niet kan voorstellen, dan lees ik gewoon Nor­we­gian Wood nog een keer. Of ik bestel een ander boek van hem (keuze genoeg). Want het lijkt me stug dat iemand die een boek als Nor­we­gian Wood geschreven heeft, niet in staat zou zijn een ander, even goed, boek te schri­jven.

En mocht dat toch het geval zijn, nou, dan is er alti­jd nog Nor­we­gian Wood. Want, u begri­jpt, ik ben onder de indruk van dit boek.

Het is inmid­dels enkele dagen gele­den dat ik het boek uit­gelezen heb, maar de fig­uren van Toru, Naoko, Reiko en Midori spo­ken nog dagelijks door mijn hoofd. Hun belevenis­sen bracht­en mij jaren terug in tijd. Niet dat ik een stu­den­ten­ti­jd heb meege­maakt zoals die van Toru. Maar jong zijn we alle­maal geweest. Dat is uni­verseel. Ook de daarmee gepaard gaande onzek­er­he­den op het vlak van vriend­schap, liefde en (soms) dood. Dat nu beschri­jft Muraka­mi op een voor mij uni­verse­le manier met veel rake obser­vaties en wijze lessen. Wat te denken van:

No truth can cure the sad­ness we feel from los­ing a loved one. No truth, no sin­cer­i­ty, no strength, no kind­ness, can cure that sor­row. All we can do is see that sad­ness through to the end and learn some­thing from it, but what we learn will be no help in fac­ing the next sad­ness that comes with­out warn­ing.”
[p.360–361]

Het boek was voor mij tij­dens lez­ing al inspi­ratie voor enkele blogs, en ik weet zek­er dat ik er in de toekomst nog vak­er naar zal gri­jpen om uit te citeren of naar te ver­wi­jzen. Of dat naar aan­lei­d­ing zal zijn van de film die er inmid­dels van is gemaakt weet ik niet. Wel dat ik de film ga kijken en hoogst­waarschi­jn­lijk weer de voor­spel­bare verzucht­ing zal slak­en dat het boek beter was dan de film.

 ~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets