130w

Wan­neer je, zoals ik, van mening bent dat het de hoog­ste tijd is voor een gron­di­ge schoon­maak van stof­fi­ge insti­tu­ten dan zit er niets anders op dan eerst zelf onder­deel te wor­den van zo’n insti­tuut om ver­vol­gens van bin­nen­uit te pro­be­ren de ver­an­de­ring in gang te zet­ten ten­ein­de op deze manier het beoog­de resul­taat te berei­ken.

Aldus gere­de­neerd heb ik de afge­lo­pen jaren gestaag toe­ge­werkt naar een posi­tie als geres­pec­teerd ama­teur blog­ger zodat ik met een klei­ne maar trou­we aan­hang vol­gers in mijn kiel­zog ein­de­lijk het podi­um kan betre­den en mijn lang gekoes­ter­de slo­gan kan pro­mo­ten: “Neder­land voor­uit met 130 woor­den per blog!”

Met tien woor­den meer had ik per­fect kun­nen uit­leg­gen waar­om deze ver­an­de­ring zo posi­tief zal gaan uit­pak­ken.

~ ~ ~

Mijn inzen­ding voor de 120WEDSTRIJDVERANDERING => klik hier om mijn blogje van een wel­ge­meend duim­pje te voor­zien, zodat het in de race blijft voor een eer­ste of eer­vol­le posi­tie!

Een 120wedstrijd? Wat is dat? 120w organiseert voor de tweede maal een wedstrijd voor het beste, mooiste, grappigste, origineelste stukje tekst van (maximaal) 120 woorden binnen het thema Verandering. Meedoen is simpel en er valt te winnen!

Mee­doen
Mee­doen aan de 120wedstrijd is sim­pel. Schrijf een stuk­je van maxi­maal 120 woor­den bin­nen het the­ma “Ver­an­de­ring” en stuur dat in. Instu­ren kan hier (link) (ver­geet je email­adres niet te ver­mel­den!). De 120wedstrijd loopt van 1 maart tot 1 april 2011. Alle inge­zon­den stuk­jes bin­nen het the­ma doen auto­ma­tisch mee. Uiter­aard mag elke schrij­ver zo vaak mee­doen als hij/zij wil.

Prij­zen
Alle bezoe­kers van 120w kun­nen stem­men op hun favo­rie­te stukje(s). De drie best beoor­deel­de stuk­jes krij­gen, naast eeu­wi­ge roem, elk twee ‘nadenk­boek­jes’ van Frans Win­k­ler (“Inner­lij­ke bescha­ving geeft geluk” en “De men­sen­mas­sa laten naden­ken”, win­kel­waar­de €21,90)

~ ~ ~

Stei­ger­bou­wer is wat ik ben
Eten­tje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *