130w

Wan­neer je, zoals ik, van mening bent dat het de hoog­ste tijd is voor een gron­di­ge schoon­maak van stof­fi­ge insti­tu­ten dan zit er niets anders op dan eerst zelf onder­deel te wor­den van zo’n insti­tuut om ver­vol­gens van bin­nen­uit te pro­be­ren de ver­an­de­ring in gang te zet­ten ten­ein­de op deze manier het beoog­de resul­taat te bereiken.

Aldus gere­de­neerd heb ik de afge­lo­pen jaren gestaag toe­ge­werkt naar een posi­tie als geres­pec­teerd ama­teur blog­ger zodat ik met een klei­ne maar trou­we aan­hang vol­gers in mijn kiel­zog ein­de­lijk het podi­um kan betre­den en mijn lang gekoes­ter­de slo­gan kan pro­mo­ten: “Neder­land voor­uit met 130 woor­den per blog!”

Met tien woor­den meer had ik per­fect kun­nen uit­leg­gen waar­om deze ver­an­de­ring zo posi­tief zal gaan uitpakken.

~ ~ ~

Mijn inzen­ding voor de 120 woor­den weds­tijd met als the­ma Verandering.

~ ~ ~