130w

Wan­neer je, zoals ik, van mening bent dat het de hoog­ste tijd is voor een grondi­ge schoon­maak van stof­fige insti­tuten dan zit er niets anders op dan eerst zelf onderdeel te wor­den van zo’n insti­tu­ut om ver­vol­gens van bin­nenu­it te proberen de veran­der­ing in gang te zetten teneinde op deze manier het beoogde resul­taat te bereiken.

Aldus gere­de­neerd heb ik de afgelopen jaren ges­taag toegew­erkt naar een posi­tie als gere­specteerd ama­teur blog­ger zodat ik met een kleine maar trouwe aan­hang vol­gers in mijn kiel­zog ein­delijk het podi­um kan betre­den en mijn lang gekoes­ter­de slo­gan kan pro­moten: “Ned­er­land vooruit met 130 woor­den per blog!”

Met tien woor­den meer had ik per­fect kun­nen uit­leggen waarom deze veran­der­ing zo posi­tief zal gaan uit­pakken.

~ ~ ~

Mijn inzend­ing voor de 120WEDSTRIJDVERANDERING => klik hier om mijn blog­je van een wel­ge­meend duim­p­je te voorzien, zodat het in de race bli­jft voor een eerste of eervolle posi­tie!

Een 120wedstrijd? Wat is dat? 120w organiseert voor de tweede maal een wedstrijd voor het beste, mooiste, grappigste, origineelste stukje tekst van (maximaal) 120 woorden binnen het thema Verandering. Meedoen is simpel en er valt te winnen!

Mee­doen
Mee­doen aan de 120wedstrijd is sim­pel. Schri­jf een stuk­je van max­i­maal 120 woor­den bin­nen het the­ma “Veran­der­ing” en stu­ur dat in. Ins­turen kan hier (link) (vergeet je emailadres niet te ver­melden!). De 120wedstrijd loopt van 1 maart tot 1 april 2011. Alle inge­zon­den stuk­jes bin­nen het the­ma doen automa­tisch mee. Uit­er­aard mag elke schri­jver zo vaak mee­doen als hij/zij wil.

Pri­jzen
Alle bezoek­ers van 120w kun­nen stem­men op hun favori­ete stukje(s). De drie best beo­ordeelde stuk­jes kri­j­gen, naast eeuwige roem, elk twee ‘nadenkboek­jes’ van Frans Win­kler (“Inner­lijke beschav­ing geeft geluk” en “De mensen­mas­sa lat­en nadenken”, winkel­waarde €21,90)

~ ~ ~

Geef een reactie