Gelijkheidsbeginselverklaring

Dank U wel voorzit­ter, dat ik hier de gele­gen­heid kri­jg om beter te for­muleren waar wij als par­tij voor staan. En laat ik maar meteen benadrukken dat ik geloof in de begin­se­len der sta­tistiek. Dat daar geen mis­ver­standen meer over bestaan! Maar waar het van­daag om dient te gaan voorzit­ter, zijn de onder­zoeken zoals die door de opposi­tie op tafel wor­den gelegd. Die neem ik nog steeds slechts ter ken­nis­gev­ing.
Het is een samen­raapsel van ver­schil­lende onder­zoeken door ver­schil­lende onder­zoek­ers die alle pre­cies passen in de betoog­trant van diege­nen die het niet eens zijn met wat wij proberen aan te tonen, namelijk dat je geen appels met peren kunt vergelijken. Wie kan dit nu met droge ogen ontken­nen?

Nog­maals. Appels zijn geen peren. Laat staan koeien, voorzit­ter. En het­zelfde geldt voor de slechte ervar­ing van de ene PPV-er met een buiten­lan­der vergeleken met die van een tweede PVV-er met een andere buiten­lan­der. Niet alti­jd wordt een PVV-er agressief beje­gend. Het kan ook zijn dat er sprake is van mis­lei­d­ing en leu­ge­nachtig gedrag achter een façade van vrien­delijkheid. Wij zeggen alti­jd: het ene hoofd­doek­je bedekt andere mis­daden dan het andere hoofd­doek­je.

Dus nog­maals. Appels vergelijken wij niet met paar­den. Want we weten dat er veel ver­schil­lende appels zijn. Denk maar aan Elstar, Brae­burn en Gold­en Deli­cious. Alle­maal gezonde appels van Ned­er­landse bodem. Maar er zijn ook rotte appels. En voorzit­ter, nu zijn we aangekomen bij de kern van mijn ver­haal, deze rotte appels mag je wel vergelijken. In dit geval met schapen. Want als die een­maal over de spreek­wo­ordelijke dam zijn (of, wat wij alti­jd zeggen, de let­ter­lijke grens) dan vol­gen er meer. Veel meer. Een ware tsuna­mi. Daar kun je de klok op gelijk zetten. Zowaar het nu vier uur is. En daarom, voorzit­ter…

Wat? Is het al zes uur? Zomer­ti­jd geweest? Maar dan zet je de klok toch een uur terug? Dat doen wij bij ons in de par­tij alti­jd. De klok terug­draaien. Enfin, waar was ik gebleven.

Oja, als die rotte appels dus over de grens zijn getrokken met in hun kiel­zog hordes kansloze zoge­naamde fam­i­liele­den die onder het mom van gezin­sh­erenig­ing ook hun geluk hier proberen te zoeken, dan voorzit­ter, en ik rond af, dan wordt het tijd om die door de sta­tistiek aange­toonde diver­siteit, waar ik heilig in geloof voorzit­ter, om die diver­siteit juist omdat ze zo divers is met het juiste instru­ment aan te pakken! De schapen zullen alle­maal over dezelfde kam geschoren wor­den! De kam der gerechtigheid. Een kam die gelijk­matig door de ver­schil­lende woeste haar­dossen vol luis zal gaan om de kaf­fer van de moor­de­naar te schei­den. Omdat wij geleerd hebben, ja voorzit­ter wij leren hier wel degelijk elke dag in de kamer, dat de ene moslim de andere niet is. Onder­zoek toont aan dat de ene moslim steelt en bedriegt en de andere moslim moordt en bedreigt. Dat nu zijn onder­zoeken die er wel toe doen en de harde realiteit niet onder linkse voor­wend­se­len ver­hullen.

Ik eindig mijn betoog voorzit­ter, door te poneren dat onze par­tij, die in zoveel zak­en een afwijk­ende mening verkondigt dan de overige par­ti­jen in de kamer, wat betre­ft het gelijkhei­ds­be­gin­sel niet ver af staat van de rest door te bew­eren dat elke moslim in principe uniek is in de manier waarop hij of zij de boel probeert te belaz­eren en ieder zijn of haar eigen mis­dadig verleden heeft en daarom dus met een­zelfde gelijke aan­pak opgepakt, onder­zocht en uit­gewezen dient te wor­den. Juist om recht te doen aan ieders indi­vid­u­aliteit.

In die zin huldigen wij het principe van gelijke moslims, gelijke kam­men.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets