Gelijkheidsbeginselverklaring

Dank U wel voor­zit­ter, dat ik hier de gele­gen­heid krijg om beter te for­mu­le­ren waar wij als par­tij voor staan. En laat ik maar met­een bena­druk­ken dat ik geloof in de begin­se­len der sta­tis­tiek. Dat daar geen mis­ver­stan­den meer over bestaan! Maar waar het van­daag om dient te gaan voor­zit­ter, zijn de onder­zoe­ken zoals die door de oppo­si­tie op tafel wor­den gelegd. Die neem ik nog steeds slechts ter kennisgeving.
Het is een samen­raap­sel van ver­schil­len­de onder­zoe­ken door ver­schil­len­de onder­zoe­kers die alle pre­cies pas­sen in de betoog­trant van die­ge­nen die het niet eens zijn met wat wij pro­be­ren aan te tonen, name­lijk dat je geen appels met peren kunt ver­ge­lij­ken. Wie kan dit nu met dro­ge ogen ontkennen?

Nog­maals. Appels zijn geen peren. Laat staan koei­en, voor­zit­ter. En het­zelf­de geldt voor de slech­te erva­ring van de ene PPV-er met een bui­ten­lan­der ver­ge­le­ken met die van een twee­de PVV-er met een ande­re bui­ten­lan­der. Niet altijd wordt een PVV-er agres­sief beje­gend. Het kan ook zijn dat er spra­ke is van mis­lei­ding en leu­gen­ach­tig gedrag ach­ter een faça­de van vrien­de­lijk­heid. Wij zeg­gen altijd: het ene hoofd­doek­je bedekt ande­re mis­da­den dan het ande­re hoofddoekje.

Dus nog­maals. Appels ver­ge­lij­ken wij niet met paar­den. Want we weten dat er veel ver­schil­len­de appels zijn. Denk maar aan Els­tar, Brae­burn en Gol­den Deli­cious. Alle­maal gezon­de appels van Neder­land­se bodem. Maar er zijn ook rot­te appels. En voor­zit­ter, nu zijn we aan­ge­ko­men bij de kern van mijn ver­haal, deze rot­te appels mag je wel ver­ge­lij­ken. In dit geval met scha­pen. Want als die een­maal over de spreek­woor­de­lij­ke dam zijn (of, wat wij altijd zeg­gen, de let­ter­lij­ke grens) dan vol­gen er meer. Veel meer. Een ware tsuna­mi. Daar kun je de klok op gelijk zet­ten. Zowaar het nu vier uur is. En daar­om, voorzitter…

Wat? Is het al zes uur? Zomer­tijd geweest? Maar dan zet je de klok toch een uur terug? Dat doen wij bij ons in de par­tij altijd. De klok terug­draai­en. Enfin, waar was ik gebleven.

Oja, als die rot­te appels dus over de grens zijn getrok­ken met in hun kiel­zog hor­des kans­lo­ze zoge­naam­de fami­lie­le­den die onder het mom van gezins­her­e­ni­ging ook hun geluk hier pro­be­ren te zoe­ken, dan voor­zit­ter, en ik rond af, dan wordt het tijd om die door de sta­tis­tiek aan­ge­toon­de diver­si­teit, waar ik hei­lig in geloof voor­zit­ter, om die diver­si­teit juist omdat ze zo divers is met het juis­te instru­ment aan te pak­ken! De scha­pen zul­len alle­maal over dezelf­de kam gescho­ren wor­den! De kam der gerech­tig­heid. Een kam die gelijk­ma­tig door de ver­schil­len­de woes­te haar­dos­sen vol luis zal gaan om de kaf­fer van de moor­de­naar te schei­den. Omdat wij geleerd heb­ben, ja voor­zit­ter wij leren hier wel dege­lijk elke dag in de kamer, dat de ene mos­lim de ande­re niet is. Onder­zoek toont aan dat de ene mos­lim steelt en bedriegt en de ande­re mos­lim moordt en bedreigt. Dat nu zijn onder­zoe­ken die er wel toe doen en de har­de rea­li­teit niet onder link­se voor­wend­se­len verhullen.

Ik ein­dig mijn betoog voor­zit­ter, door te pone­ren dat onze par­tij, die in zoveel zaken een afwij­ken­de mening ver­kon­digt dan de ove­ri­ge par­tij­en in de kamer, wat betreft het gelijk­heids­be­gin­sel niet ver af staat van de rest door te bewe­ren dat elke mos­lim in prin­ci­pe uniek is in de manier waar­op hij of zij de boel pro­beert te bela­ze­ren en ieder zijn of haar eigen mis­da­dig ver­le­den heeft en daar­om dus met een­zelf­de gelij­ke aan­pak opge­pakt, onder­zocht en uit­ge­we­zen dient te wor­den. Juist om recht te doen aan ieders individualiteit.

In die zin hul­di­gen wij het prin­ci­pe van gelij­ke mos­lims, gelij­ke kammen.

~ ~ ~