Intreding gemist

Han­gend in een posi­tie hoog in een hoek tegen het pla­fond had ik een goed over­zicht. Bene­den mij kab­bel­de de ver­ga­de­ring voort. De voor­zit­ter deed zijn best om actie­pun­ten op het kri­ti­sche pad extra urgen­tie mee te geven en de eige­na­ren eni­ge reac­tie te ont­lok­ken. Maar het kon mij en de ande­re aan­we­zi­gen niet boei­en. Het weer bui­ten was te mooi en het week­end lonk­te. De wild­ste plan­nen gin­gen door mijn hoofd. Nog enke­le uren en ik zou ergens in de bin­nen­stad op een ter­ras zit­ten met een glas koud bier voor me. Hoog­ste tijd om terug in te tre­den. Loom liet ik me naar bene­den zak­ken om met een schok te ont­dek­ken dat ieder­een al ver­dwe­nen was. Ikzelf ook.

~ ~ ~