Tekenen van beschaving

Ze had­den er zin in. Alle­maal hun best gedaan de afge­lo­pen week. Maar nu was het vrij­dag­mid­dag. Het week­end stond voor de deur en duur­de tot dins­dag want maan­dag was het een vrije dag. Ide­aal voor een trip­je naar Neder­land. Zui­pen, hoe­ren en snoe­ren. Dat was het mot­to. Voor mij in de wacht­rij ston­den ze luid­ruch­tig plan­nen te maken. Over­vloe­dig geta­toe­ëerd en rood­ha­rig. Spier­wit­te Brit­se eiland­be­wo­ners op weg naar pret­park Amster­dam. Met het zui­pen waren ze in het vlieg­tuig al begon­nen. De ste­war­des­sen had­den moei­te gehad om hen dui­de­lijk te maken dat sek­su­e­le inti­mi­tei­ten niet op prijs wer­den gesteld anders was het hoe­ren en snoe­ren ook al ingezet.

Daar­voor moesten ze toch echt op de Wal­len zijn. Nog enkel de pas­poort­con­tro­le pas­se­ren. Jam­mer genoeg werd hun wei­ni­ge geduld op de proef gesteld door een keu­rig gekamd gezin uit min­der geci­vi­li­seer­de con­trei­en. Met vier pas­poor­ten in de hand stond de man nede­rig de uit­ge­brei­de bevra­ging door de dou­a­ne­be­amb­ten te onder­gaan. Aan zijn ande­re hand een jon­ge­tje. Af en toe keek het hei­me­lijk ach­ter­om naar de hor­de hoo­li­gans die in zijn nek ston­den te hij­gen. De geslui­er­de vrouw met baby in draag­zak kroop dich­ter tegen haar echt­ge­noot. Steeds lui­der wer­den er door de wach­ten­den oplos­sin­gen gebo­den hoe om te gaan met deze spel­be­der­vers, waar­bij het ope­nen van een twee­de loket wel het meest onschul­di­ge was. Uit­ein­de­lijk werd het gezin onder bege­lei­ding van twee bewa­kers en instem­mend gejoel afge­voerd naar een klein kan­toor waar de onder­vra­ging zou wor­den voortgezet.

Nu ging het vlot­jes. Al snel stond de groep eiland­be­wo­ners bui­ten te schreeu­wen om een taxi. Nog slechts een kwes­tie van tijd voor­dat de slacht­of­fers van de seks­in­du­strie een vol­gen­de golf ver­krach­tin­gen zou onder­gaan. Mijn trein had een ver­tra­ging van slechts enke­le minu­ten. Dat viel dan weer mee.