The Future is Now

… deur voor mij open. Mijn mond viel open van ver­baz­ing. Veel had ik er al over geho­ord, maar tot nu toe had ik alti­jd gedacht dat het pro­pa­gan­da was. Niet dat men daad­w­erke­lijk al zover was.

Nou, wat vind je er van? Indruk­wekkend, niet?” De ver­won­der­ing moest van mijn gezicht af te lezen zijn. Ik stamelde dat ik het niet verwacht had. De PR-vrouw begon te lachen.

Kom,” zei ze, “lat­en we het eens van dichter­bij bezien.” Ze nam me mee naar de voorste cap­sule van de eerste rij. Het groot­ste gedeelte was niet doorzichtig, maar aan het hoofdeinde kon men naar bin­nen kijken. Toen ik me voorover boog zag ik een jonge vrouw liggen. Het was moeil­ijk uit te mak­en of ze sliep of ver­doofd was.

Ze wor­den alle­maal kun­st­matig in slaap gehouden,” gaf de PR-vrouw aan. Alsof ze m’n gedacht­en ger­aden had. “Klopt,” liet ze er op vol­gen.

Ik keek haar niet­szeggend aan. In de stilte die vol­gde was alleen het licht zoe­mende gelu­id van de gen­er­a­toren hoor­baar. Aan het eind van elke rij, zo’n vijftig cap­sules lang, stond er een­t­je opgesteld.

Vijfen­vi­jftig cap­sules om pre­cies te zijn. En vijfen­twintig rijen. Alleen al in deze kamer. Op elke etage hebben we vijftig kamers. Dit gebouw bestaat uit twintig verdiepin­gen.” Haast mech­a­nisch was haar opsom­ming.

Ter­wi­jl ze verder ging met deze uit­leg liep ik gedachteloos tussen de rijen. Mijn rechter­hand liet ik over de cap­sules gli­j­den. Zoals ik vroeger alti­jd gedaan had bij alles waar ik aan voor­bij liep. Een tic die ik nooit ben kwi­jt­ger­aakt.

Af en toe keek ik naar bin­nen. Over­al dezelfde jonge vrouw als in de eerste cap­sule. Het enige ver­schil was de bolling van hun buik. Hoe verder ik naar achter liep in de helder ver­lichte kamer, hoe boller de buik. Tot barstens toe. Ik hoorde de PR-vrouw mij vanachter naderen.

Er is een toen­e­mende vraag …

=====

Nige­ri­aanse ‘baby­fab­riek’ met tiener­meis­jes opgerold

ANP/Redactie − 01/06/11,

De poli­tie van Nige­ria heeft in de stad Aba een ‘baby­fab­riek’ opgerold waar tiener­meis­jes wer­den ged­won­gen om kinderen te kri­j­gen. De baby’s waren waarschi­jn­lijk bestemd voor mensen­han­de­laars en rit­ue­len. Dat meld­den de autoriteit­en van­daag.

We hebben 3 dagen gele­den 32 zwan­gere meis­jes gered en de eige­naar van het pand gear­resteerd’, aldus de poli­tiechef van de zuidelijke deel­staat Abia. De opsporings­di­en­sten wer­den getipt over de locatie waar de meis­jes in de leefti­jd van 15 tot 17 jaar vastza­t­en.
Enkele van de meis­jes vertelden onder­zoek­ers dat ze hun kinderen kon­den afs­taan voor een bedrag tot 30.000 naira (ongeveer 133 euro). Vol­gens het Nige­ri­aanse bureau tegen mensen­han­del (NAPTIP) bren­gen baby’s uitein­delijk tussen de 1300 en de 4400 euro op.
Boerder­i­jen
‘Kinder­fab­rieken’ zijn niet onge­woon in Nige­ria. In 2008 werd een ver­meend netwerk van baby­fab­rieken opgerold. In de lokale pers wor­den ze ook wel ‘boerder­i­jen’ genoemd. Vol­gens NAPTIP is kinder­han­del en mensen­han­del een groot prob­leem in het West-Afrikaanse land.
Han­de­laars kopen kinderen van hun fam­i­lie, waar­na die te werk wor­den gesteld op plan­tages, in mij­nen en fab­rieken of als huishoudelijke hulp. Andere kinderen komen in de pros­ti­tu­tie terecht. In som­mige gevallen wor­den ze zelfs gemarteld of gedood tij­dens rit­ue­len voor zwarte magie. NAPTIP ziet dat ook ille­gale adop­tie in opmars is.
Vol­gens de VN-organ­isatie Unesco is mensen­han­del na fraude en drugshan­del de meest voorkomende vorm van crim­i­naliteit in Nige­ria.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets