Vakantiegevoel

Naakt sta ik onder de harde stralen van de douche. Het koude water doet me klap­per­tanden. Nor­maal gespro­ken duurt het enkele tellen voor­dat het kraan­wa­ter warm wordt. Van­daag niet.

Ik droog me af en kleed me weer aan. Op zold­er moet ik eerst alle spullen opruimen die voor de deur staan van het ver­warm­ing­shok. Dat had ik gis­ter ook al moeten doen om de mon­teur toe­gang te kun­nen geven voor de jaar­lijkse con­t­role. Een­maal bin­nen zie ik dat de waakvlam van de boil­er uit is. Na een half uur zoeken vind ik de gebruik­shan­dlei­d­ing. Er staat uiterst nauwkeurig beschreven met welke knop­pen en in welke vol­go­rde ik de ontstane sit­u­atie weer kan her­stellen. Met duidelijke plaat­jes. Echter het lukt me niet om de waakvlam per­ma­nent te lat­en bran­den.

Zodra ik de knop loslaat dooft het vlam­met­je onmid­del­lijk. Er zit niets anders op dan het instal­latiebedri­jf te bellen. Zoals verwacht op een niet-doorde­weekse dag kri­jg ik een antwo­or­dap­pa­raat aan de lijn. Na de piep spreek ik mijn bood­schap in. Ik bli­jf in de buurt voor als ze terug­bellen.

Na een uur zie ik bij toe­val dat het lam­p­je van ons antwo­or­dap­pa­raat knip­pert. Het instal­latiebedri­jf heeft een bericht inge­spro­ken. Dat ze ons niet kon­den bereiken. Ik bel terug en spreek na de piep mijn antwo­ord in. Deze keer neem ik de tele­foon mee in mijn broekzak tij­dens mijn klus­jes in huis. Wan­neer het dis­play oplicht maar er geen bel­gelu­id klinkt, herin­ner ik me dat de tele­foon aan ver­vang­ing toe is. Het staat op mijn to-do vakantieli­jst­je waar ik nog maar net aan begonnen ben op deze tweede dag van mijn vakantie.

Snel neem ik op en kri­jg nog net de mon­teur aan de lijn. Die van gis­ter. Hij legt me uit wat ik kan doen. Ik leg hem uit dat ik dat alle­maal al gedaan heb. Dan valt de verbind­ing weg. De andere reden om de tele­foon te ver­van­gen, naast het feit dat er geen gelu­id meer uit komt, is dat de bat­ter­ij steeds sneller lee­gloopt.

Ik bel terug en leg na de piep uit waarom de verbind­ing ver­bro­ken werd en geef het num­mer van mijn mobiel door. Na een kwarti­er belt de mon­teur terug. We zijn het er daar­na snel over eens dat er iemand langs moet komen om de stor­ing te ver­helpen. Dat zal dan maandag wor­den, zo zegt hij me toe. Wat te mak­en heeft met het feit dat we een A-con­tract hebben en geen B-con­tract. A is voor onder­houd en ser­vice. B is voor stor­ings­di­enst in het week­end en feestda­gen. Hij wenst me een pret­tig week­end en hangt op.

Ik kijk naar buiten en zie dat het begint te rege­nen. Op mijn gemak ont­doe ik me van alle kled­ing en loop naar buiten. Niets gaat deze vakantie ver­pesten.

~ ~ ~

6 Comments

Con­tract­soort wordt as we speak onder de loep genomen. En die foto is van alle tij­den. Op de een of andere manier begin­nen mijn vakanties alti­jd met regen.

Geef een reactie