My name is Pelenaars. Peter Pelepelenaars!

Ooit, in een lang ver­vlo­gen tijd­perk werk­te ik als order­voor­be­rei­der bij Phi­lips op een afde­ling die gespe­ci­a­li­seerd was in kunst­stof­spuit­gie­ten. Op z’n Engels: Spe­ci­a­li­zed Pro­duc­ti­on Injec­ti­on Moul­ding. Vaak afge­kort met SPIM.
Op een mooie dag liet een col­le­ga mij een enve­lop­pe zien die gericht was aan Depart­ment S.P. Infec­ti­on Moul­ding. Slechts een let­ter­tje anders maar een wereld van ver­schil. Er werd een ver­gro­ting van gemaakt en in de kan­ti­ne opge­han­gen. Het zorg­de voor de nodi­ge hila­ri­teit die dag (en nog vaak daar­na), doch tege­lij­ker­tijd deed het mij den­ken aan de vele keren dat ik al brie­ven en faxen had ont­van­gen waar mijn ach­ter­naam fou­tief was gespeld. Ik besloot ze te gaan ‘spa­ren’. Van­daag vond ik ze terug bij het oprui­men van wat oude spul­len en ik wil ze hier graag met jul­lie delen:

Eerst de bewus­te enve­lop­pe gericht aan Depart­ment S.P. Infec­ti­on Moul­ding, ver­vol­gens in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de de vele vari­a­ties op mijn ach­ter­naam. Van elke vari­ant een voorbeeld.

Voor een cur­sus APICS die ik bij KPMG volg­de kreeg ik het cur­sus­ma­te­ri­aal toe­ge­stuurd aan de heer P.H.C. Pel­le­naar.

Van­uit Por­tu­gal ver­stuur­de Phi­lips een doos goe­de­ren for the atten­ti­on of Mr Peter Pal­len­ars.

Het Engel­se bedrijf Cen­tro­nic limi­ted bleef dicht in de buurt en maak­te er Mr P. Pel­la­naars van.

Bij de expe­di­tie op ons bedrij­ven­ter­rein bleek mijn naam ook pro­ble­men op te leve­ren. Een pak­ket voor Mark Luy­ten (fou­tief gespeld) kon niet bezorgd wor­den dus werd de naam door­ge­streept en ver­van­gen door het veel cre­a­tie­ve­re Dhr. Pel­len­haas. Inder­daad, sinds­dien kan ik ook met recht zeg­gen dat mijn naam haas is.

Een fou­tie­ve zen­ding door de fir­ma Egs­ton ging bij­na weer fout omdat ze de spul­len ter atten­tie van Hr. Bel­le­naars wil­den afleveren.

In ver­band met FORS-aan­pas­sin­gen, waar­van ik nu echt niet meer zou weten wat het bete­kent, kreeg ik een inter­ne mede­de­ling op naam van Pel­le­mans.

Een ver­za­melfac­tuur van­uit ons zus­ter­be­drijf in Lom­mel was gericht aan Dhr. B. Wuy­tes (fou­tief gespeld) en Dhr. P. Pel­le­naers.

Op een inter­ne door­be­las­ting van­uit Por­tu­gal is hand­ma­tig door Lina Lenos ver­meld dat de con­tact­per­soon Mr. Peter Pel­le­na­res zou zijn.

Via de fax een bericht uit Aachen voor de Ein­kaufsab­tei­lung an Hr. Pel­le­naaB.

En opnieuw een fax, en dit keer uit Wavre, Bel­gie voor een of ande­re Dear Mr Pel­le­maans.

Panaso­nic in Duits­land liet een pak­ket­je bezor­gen via Kin­tet­su. Die kwa­men er niet hele­maal uit en uit­ein­de­lijk werd er geko­zen voor Dhr. Elle­naars. Het zorg­de voor de nodi­ge ver­tra­ging en daar had ik de P in, natuurlijk.

In Amers­foort zit het bedrijf Pebe­pol. Zij deden schijn­baar ook veel zaken met Por­tu­gal, getui­ge hun adres­se­ring T.a.v. de heer Belen­ars.

Het Duit­se bedrijf Fri­wo, wat toch veel­vul­dig zaken met ons deed, had nog steeds gro­te moei­te met mijn naam. De Ringel‑S (B) werd wel­is­waar ver­me­den, maar Her­rn Pel­len­haars is toch nog steeds niet goed.

Om de regi­stra­tie voor een PC-LAN-trai­ning te beves­ti­gen, stuurt Span­jaard IT een brief aan De heer Pell­le­naars.

En waar hier­bo­ven men met LLL strooit, heeft San­yo er in deze fax een­tje te wei­nig voor­han­den gezien hun An: Mr. Peter Pele­naars.

Peek Traf­fic heeft het excuus dat ze mij die­zelf­de och­tend nog aan de tele­foon heb­ben gehad. Zoals wel vaker stel ik me dan voor als Dhr. Ped­de­ma. Gewoon. Voor de lol.

Opnieuw een poging uit Por­tu­gal. Het komt in de buurt. To: Mr. Peter Pel­len­ars. Ik ben tevreden!

Van AMP ont­vang ik een doos op mijn bureau. De stic­ker ver­meld Dhr P Pel­le­aars.

Om de fax door Robin Greer van het bedrijf Rus­sel uit Auch­ter­much­ty heb­ben we hard moe­ten lachen. Ik denk dat zijn toet­sen­bord is blij­ven han­gen tij­dens het tik­ken van mijn naam, getui­ge het mooi klin­ken­de To Peter Pele­pe­le­naars.

Een Spaan­se col­le­ga uit Madrid had het ook bij­na de eer­ste keer goed: Attn. Mr. Pel­len­aas.

Van een col­le­ga om de hoek in Eind­ho­ven die ik eer­der die dag nog per­soon­lijk ont­moet had om te ver­tel­len dat de Hr. Wuyts niet meer zijn zaken behar­tig­de, kreeg ik ’s mid­dags een gewij­zig­de inkoop­or­der. Mijn naam had hij blijk­baar toch niet goed ont­hou­den. En het over­schrij­ven van het visi­te­kaart­je was hem ook niet goed gelukt. We heb­ben lang getwij­feld of hij mij wel voor ogen had toen hij er t.a.v. Hr. Lepe­laars van maakte.

Als laat­ste een ont­vangst­be­ves­ti­ging door het Duit­se LB Maschi­ne­bau z. Hd. Her­rn Bael­len­ars. Rede­lijk exo­tisch voor onze oosterburen.

Op een gege­ven moment ben ik er mee gestopt deze ver­has­pe­lin­gen van mijn naam te bewa­ren, hoe­wel ik nog vaak vreem­de vari­an­ten zag voor­bij komen. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze niet had weg­ge­gooid. Ze waren goed voor een bre­de glim­lach op mijn gezicht. Hope­lijk ook bij jullie.

~ ~ ~

8 reacties op “My name is Pelenaars. Peter Pelepelenaars!”

  1. Ik weet niet of je beter afge­weest was als je naam Haas was. Geloog me, ik ken het feno­meen, ik heb alleen de bewijs­stuk­ken niet bewaard! 😉

  2. Ik denk dat ik je voort­aan inder­daad maar Pel­len­haas ga noe­men! Je hebt ook een naam die zich voor fou­tie­ve spel­ling leent. Ik zie het met die van mij nog zo snel niet gebeuren.

    1. En dan heb ik alleen nog de unie­ke geval­len getoond. Van alle geval­len heb ik meer­de­re voorbeelden…

Reacties zijn uitgeschakeld.