My name is Pelenaars. Peter Pelepelenaars!

Ooit, in een lang vervlo­gen tijd­perk werk­te ik als order­voor­berei­der bij Philips op een afdel­ing die gespe­cialiseerd was in kun­st­stof­spuit­gi­eten. Op z’n Engels: Spe­cial­ized Pro­duc­tion Injec­tion Mould­ing. Vaak afgeko­rt met SPIM.
Op een mooie dag liet een col­le­ga mij een enveloppe zien die gericht was aan Depart­ment S.P. Infec­tion Mould­ing. Slechts een let­tert­je anders maar een wereld van ver­schil. Er werd een ver­grot­ing van gemaakt en in de kan­tine opge­hangen. Het zorgde voor de nodi­ge hilar­iteit die dag (en nog vaak daar­na), doch tegelijk­er­ti­jd deed het mij denken aan de vele keren dat ik al brieven en fax­en had ont­van­gen waar mijn achter­naam foutief was gespeld. Ik besloot ze te gaan ‘sparen’. Van­daag vond ik ze terug bij het opruimen van wat oude spullen en ik wil ze hier graag met jul­lie delen:

Eerst de bewuste enveloppe gericht aan Depart­ment S.P. Infec­tion Mould­ing, ver­vol­gens in willekeurige vol­go­rde de vele vari­aties op mijn achter­naam. Van elke vari­ant een voor­beeld.

Voor een cur­sus APICS die ik bij KPMG vol­gde kreeg ik het cur­sus­ma­te­ri­aal toeges­tu­urd aan de heer P.H.C. Pel­lenaar.

Vanu­it Por­tu­gal ver­stu­urde Philips een doos goed­eren for the atten­tion of Mr Peter Pal­lenars.

Het Engelse bedri­jf Cen­tron­ic lim­it­ed bleef dicht in de buurt en maak­te er Mr P. Pel­lanaars van.

Bij de expe­di­tie op ons bedri­jven­ter­rein bleek mijn naam ook prob­le­men op te lev­eren. Een pakket voor Mark Luyten (foutief gespeld) kon niet bezorgd wor­den dus werd de naam doorgestreept en ver­van­gen door het veel cre­atie­vere Dhr. Pel­len­haas. Inder­daad, sinds­di­en kan ik ook met recht zeggen dat mijn naam haas is.

Een foutieve zend­ing door de fir­ma Egston ging bij­na weer fout omdat ze de spullen ter atten­tie van Hr. Bel­lenaars wilden aflev­eren.

In ver­band met FORS-aan­passin­gen, waar­van ik nu echt niet meer zou weten wat het betekent, kreeg ik een interne med­edel­ing op naam van Pelle­mans.

Een verza­melfac­tu­ur vanu­it ons zusterbedri­jf in Lom­mel was gericht aan Dhr. B. Wuytes (foutief gespeld) en Dhr. P. Pel­lenaers.

Op een interne door­be­last­ing vanu­it Por­tu­gal is hand­matig door Lina Lenos ver­meld dat de con­tact­per­soon Mr. Peter Pel­lenares zou zijn.

Via de fax een bericht uit Aachen voor de Einkauf­s­abteilung an Hr. Pel­lenaaB.

En opnieuw een fax, en dit keer uit Wavre, Bel­gie voor een of andere Dear Mr Pelle­maans.

Pana­son­ic in Duit­s­land liet een pakket­je bezor­gen via Kin­tet­su. Die kwa­men er niet hele­maal uit en uitein­delijk werd er gekozen voor Dhr. Ellenaars. Het zorgde voor de nodi­ge ver­trag­ing en daar had ik de P in, natu­urlijk.

In Amers­foort zit het bedri­jf Pebe­pol. Zij deden schi­jn­baar ook veel zak­en met Por­tu­gal, getu­ige hun adresser­ing T.a.v. de heer Bele­nars.

Het Duitse bedri­jf Fri­wo, wat toch veelvuldig zak­en met ons deed, had nog steeds grote moeite met mijn naam. De Ringel‑S (B) werd weliswaar ver­me­den, maar Her­rn Pel­len­haars is toch nog steeds niet goed.

Om de reg­is­tratie voor een PC-LAN-train­ing te beves­ti­gen, stu­urt Span­jaard IT een brief aan De heer Pel­l­lenaars.

En waar hier­boven men met LLL strooit, heeft Sanyo er in deze fax een­t­je te weinig voorhan­den gezien hun An: Mr. Peter Pele­naars.

Peek Traf­fic heeft het excu­us dat ze mij diezelfde ocht­end nog aan de tele­foon hebben gehad. Zoals wel vak­er stel ik me dan voor als Dhr. Ped­de­ma. Gewoon. Voor de lol.

Opnieuw een poging uit Por­tu­gal. Het komt in de buurt. To: Mr. Peter Pel­lenars. Ik ben tevre­den!

Van AMP ont­vang ik een doos op mijn bureau. De stick­er ver­meld Dhr P Pel­leaars.

Om de fax door Robin Greer van het bedri­jf Rus­sel uit Auchter­muchty hebben we hard moeten lachen. Ik denk dat zijn toet­sen­bord is bli­jven hangen tij­dens het tikken van mijn naam, getu­ige het mooi klink­ende To Peter Pele­pe­le­naars.

Een Spaanse col­le­ga uit Madrid had het ook bij­na de eerste keer goed: Attn. Mr. Pel­lenaas.

Van een col­le­ga om de hoek in Eind­hoven die ik eerder die dag nog per­soon­lijk ont­moet had om te vertellen dat de Hr. Wuyts niet meer zijn zak­en behar­tigde, kreeg ik ’s mid­dags een gewi­jzigde inkooporder. Mijn naam had hij blijk­baar toch niet goed onthouden. En het over­schri­jven van het vis­itekaart­je was hem ook niet goed gelukt. We hebben lang getwi­jfeld of hij mij wel voor ogen had toen hij er t.a.v. Hr. Lep­elaars van maak­te.

Als laat­ste een ont­vangst­beves­tig­ing door het Duitse LB Maschinebau z. Hd. Her­rn Bael­lenars. Redelijk exo­tisch voor onze oost­er­bu­ren.

Op een gegeven moment ben ik er mee gestopt deze ver­haspelin­gen van mijn naam te bewaren, hoewel ik nog vaak vreemde vari­anten zag voor­bij komen. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze niet had wegge­gooid. Ze waren goed voor een brede glim­lach op mijn gezicht. Hopelijk ook bij jul­lie.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets