Categorieën
Blogpost

Blogcentrisch

Eer­der deze avond las ik een blog­post van Karin Rama­ker met als titel Je blog als cen­tra­le punt. Ik kan me hele­maal in die titel vin­den. En in de strek­king van haar blog. Gewoon ‘back to basic’. Mijn eigen plek­je op het wereld­wij­de net waar ik de ver­ha­len, erva­rin­gen, foto’s en films deel die ik de moei­te waard vind. En laat de men­sen dan maar tot mij komen.

Niks geen gedoe meer met het aan­ma­ken van aller­lei accounts om op aller­lei plek­ken foto’s en video’s te kun­nen pos­ten, die je dan weer moet zien te lin­ken naar ver­schil­len­de pro­fie­len op de vele beschik­ba­re soci­a­le media plat­forms. En dat je dan ver­vol­gens niet meer kunt inlog­gen bij je favo­rie­te foto­dienst omdat die onlangs is over­ge­no­men door die ambi­ti­eu­ze video­si­te waar je nog geen account had, wel­ke op zijn beurt inge­lijfd gaat wor­den door een nog ambi­ti­eu­ze­re soci­a­le media gigant. Die mis­schien hei­me­lijk het plan heeft opge­vat om hoge muren op te rich­ten tegen soort­ge­lij­ke soci­a­le media gigan­ten waar­door je de kans loopt afge­sne­den te wor­den van je ‘vrien­den’.

Nee. Dan geef ik toch de voor­keur aan een eigen domein waar je zelf de regels kunt bepalen.

Altijd aan­we­zig. Als een rots in de bran­ding. Waar ik kan doen en laten wat ik wil. Een beet­je als in mijn eigen huis. Waar het ieder­een vrij staat om op bezoek te komen. Net zoals ik graag bij jul­lie op bezoek kom. Mits ik daar zon­der account wel­kom ben.

8 reacties op “Blogcentrisch”

Dat­zelf­de zei ik gis­te­ren in een dis­cus­sie met iemand. ‘Het is mijn huis­je.’ De ander vroeg: ‘Maar dat is toch vreemd dat je dan wilt dat ieder­een naar jou toe komt?’ Ter­wijl ik juist de deur wagen­wijd open zet!

Ik zie het ook echt zo, als een huis wat moet uit­no­di­gen om te bezoe­ken en wat ik zelf hele­maal kan inrich­ten zoals ik het wil heb­ben. Mis­schien dat ik hoog­uit moet naden­ken waar ik alle­maal moet pro­mo­ten dat ik een ‘open huis’ beleid voer 😉

Dank voor je reac­tie, Jol­ka. Jam­mer genoeg beheers ik deze zeer plaat­se­lij­ke vari­ant van een bra­bants dia­lect geheel niet, dus de strek­king van je reac­tie ont­gaat me volkomen.

Ik (h)erken het pro­bleem. En het wordt er niet mak­ke­lij­ker op wan­neer naast het “werk aan je eigen blog(s)” ook nog eens het vol­gen van ande­re blogs komt. En dan wil ik nog eens com­men­taar leve­ren waar de blog­ger in kwes­tie wat mee kan… Per­soon­lijk heb ik tijd tekort om ieder­een de aan­dacht te geven die hij/zij ver­dient. We kun­nen in dit geval rus­tig spre­ken van een frustratie!

Ik pro­beer mijn eigen tem­po van blogschrij­ven en blog­le­zen te vol­gen. Plus pri­o­ri­teit­stel­ling. In de mees­te geval­len gaat schrij­ven voor lezen. Maar wan­neer ik lees en het idee heb dat ik moet rea­ge­ren, dan doe ik dat wel bij voor­keur onder het blog op het domein van de blogger.

Ik denk dat ik het, mede door mijn G+ dieet, toch wat anders zie. Al heeft dat ook weer te maken met het feit dat ik mijn blog­be­staan in twee stuk­ken heb geknipt sinds Don­der­steeg en Knet­ter. Daar moet ik toch nog eens goed over nadenken.

Hoe dan ook is mijn blog in prin­ci­pe de plek waar ik vrij­uit en uit­ge­breid kan ingaan op elk onder­werp wat ik maar wil. Maar ik zie het toch niet zozeer als mijn ‘huis’. Ik heb wat meer met de gedach­te dat je als onli­ne-indi­vi­du ook wel eens op de soci­a­le toer gaat en niet alleen maar men­sen bij je thuis uit­no­digt. Ik zie het dan ook meer als een flu­ï­de enti­teit, het onli­ne ego. (waar haalt ie het toch weer vandaan…)

Wat ik denk ik bedoel is dat ik zelf ook regel­ma­tig op de soci­a­le toer ga, om ande­re men­sen te ont­moe­ten ‘in hun eigen huis’ (hun eigen domein) of op ‘een ver­za­mel­plaats’ (facebook, goog­le+). Maar ik wil ook graag dat men naar mijn blogsite toe komt om hier mijn blogs te lezen (en foto’s en videos te bekij­ken die ik er ook ga plaat­sen) en even­tu­eel van com­men­taar te voor­zien. Wat ik steeds min­der doe is op meer­de­re plek­ken bij­voor­beeld het­zelf­de blog plaat­sen of lin­ken, waar­door het geheel ver­snip­perd raakt (incl. reac­ties) over het web.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *