Kopieerrecht

Laat ik aller­eerst maar begin­nen met te beken­nen dat ik fout ben geweest. Dan heb­ben we dat gehad. De over­tre­ding: het plaat­sen van afbeel­din­gen op mijn blog zon­der ver­wij­zing naar de recht­ma­ti­ge eige­naar. Want ik ben name­lijk zo’n blog­ger die het nood­za­ke­lijk vind om zijn schrijf­sels op te moe­ten leu­ken met een pas­sen­de afbeel­ding. Het oog wil name­lijk ook wat, nietwaar?

En daar­voor spen­deer ik dan altijd ette­lij­ke minu­ten op het inter­net nadat ik mijn ver­se blog heb klaar­ge­zet, op zoek naar in mijn ogen ori­gi­ne­le illu­stra­ties. Heb ik iets gevon­den dan aar­zel ik niet om het bestand­je te down­lo­a­den en ver­vol­gens in mijn post te plak­ken. Daar­na is het hopen dat je gedach­te­spin­sel gele­zen wordt en even­tu­eel wordt voor­zien van com­men­taar. Dat hoeft niet nood­za­ke­lij­ker­wijs posi­tief te zijn, maar wat ik toch zeker niet ver­wacht is dat er reac­ties geplaatst zou­den gaan wor­den wegens het onrecht­ma­tig gebruik van een afbeelding.

Tot van­daag…1

Geheel terecht ove­ri­gens, en ik heb de opmer­king van Karin Rama­ker dan ook met­een ter har­te geno­men en een pas­send onder­schrift toe­ge­voegd. Het zet­te me wel aan het den­ken wat ik nu aan moet met de vele afbeel­din­gen die ik over de jaren ver­za­meld heb in mijn blogs. Moet ik ze zon­der par­don ver­wij­de­ren? Of op zoek gaan naar de recht­ma­ti­ge eige­naars en die ver­vol­gens gaan ver­mel­den. Dat lijkt me een klus waar ik niet echt naar uit­kijk. Voor­lo­pig heb ik beslo­ten alles te laten zoals het nu is. Bij alle toe­kom­sti­ge blogs ga ik natuur­lijk voort­aan wel bron­ver­mel­ding toe­voe­gen, want ik heb mis­schien het recht om te kopi­ë­ren, maar tevens de plicht om de copy­right regels na te leven.


 1. Ik volg het blog van Karin Rama­ker alweer gerui­me tijd. Nooit was de illu­stra­tie die ik gebruikt had bij mijn blog­post Daar­om ik blog door mij gespot op haar site. Het was een toe­vals­tref­fer toen ik na het schrij­ven van de blog­post op zoek ging m.b.v. Goog­le naar afbeel­din­gen. Zon­der er ver­der bij na te den­ken plak­te ik het gevon­den plaat­je in mijn blog­post. Het vol­gen­de toe­val wil­de dat ik gis­te­ren een nieu­we blog­post schreef n.a.v. een blog­post door Karin. Omdat ik onder haar blog­post rea­geer­de, en ook nog mijn blog­post link­te aan haar blog, lok­te ik haar min of meer naar mijn site. Daar stuit­te zij weer wegens het nu onver­mij­de­lij­ke toe­val op de blog­post waar ik haar illu­stra­tie dus gebruikte. 
  Geef er maar een bete­ke­nis aan. 


Reacties

 1. Jolka

  .. al doen­de leert men..

  1. Peter

   Klopt, en ik heb de hoop allang opge­ge­ven dat ik ooit ben uitgeleerd…

 2. smiley

  Ik haal idd, net zoals jou ook mijn prent­jes van goog­le afbeel­din­gen nadat ik mijn post geschre­ven heb. Een hele tijd gele­den ben ik dan toch al begon­nen met de ori­gi­ne­le web­si­te onder­aan te ver­mel­den met een lin­kje. Het is een gewoon­te die je jezelf aankweekt.

  1. Peter

   Het is eigen­lijk zo voor de hand lig­gend wan­neer je er lan­ger bij stil­staat. Blijk­baar heb ik dat niet vol­doen­de gedaan. Maar ik heb mijn leven gebeterd 😉

 3. Robert

  Daar­om haal ik de plaat­jes die ik gebruik meest­al eerst even door Pho­to­shop zodat ze niet meer direct her­ken­baar zijn. Mis­schien ben ik daar­door nog een veel gro­te­re crimineel.
  Al denk ik en vind ik dat het er pas toe doet als je daad­wer­ke­lijk com­mer­ci­eel bezig bent met je blog.

  1. Peter

   Cri­mi­neel vind ik een groot woord. Het is wel bewust ver­doe­ze­len van iets waar je je schijn­baar toch schul­dig over voelt.

 4. karin r.

  @Robert: dat mag ook niet. Als je Cre­a­ti­ve Com­mons door­leest zie je wel­ke afbeel­din­gen wel­ke rech­ten heb­ben. Niet elke afbeel­ding mag je bewer­ken. De recht­ma­ti­ge eige­naar heeft dit met veel ple­zier, moei­te gemaakt en jij haalt het door de man­gel voor je eigen gerief. Waar­om ben je dan niet zo cre­a­tief om zelf iets te fabri­ce­ren? Of zoek je bewust via advan­ced search via Goog­le naar de afbeel­din­gen die wél bewerkt mogen worden? 

  Boven­dien vind ik het niet meer dan nor­maal dat je afbeel­din­gen die jij niet gemaakt hebt of niet gebruikt, of wel gebruikt maar net­jes een naam erbij ver­meldt. Je hebt name­lijk die foto of die afbeel­ding niet zelf geaakt. Ga dan ook niet net doen als­of het wél zo is. 

  @Peter: het was een enor­me toe­vals­tref­fer. En je was, zoals ik later uit­zocht, ook niet de eni­ge. Blijk­baar gebeurt het wel vaker. En ik was niet boos ofzo, en wil­de je alleen erop attenderen. 🙂

  1. Peter

   @Karin en Robert: Het aan­pas­sen van een gevon­den illu­stra­tie heb ik tot nu toe altijd gezien als een han­de­ling om de illu­stra­tie meer met het blog of de blog­lay­out in over­een­stem­ming te bren­gen. Wat mij betreft ligt het dus in het ver­leng­de van het zoe­ken naar illu­stra­ties en deze klak­ke­loos zon­der bron­ver­mel­ding te plaat­sen. Wan­neer je jezelf gaat rea­li­se­ren dat het laat­ste niet klopt, dan is het ver­vol­gens van­zelf­spre­kend dat het aan­pas­sen van een illu­stra­tie ook niet meer kan.

 5. karin r.

  @Robert: en boven­dien ben je dan stie­kem bezig. Je wist doel­be­wust de spo­ren van de maker; de vori­ge eige­naar. Wat vind ik dat vies zeg. Neem me even niet kwalijk!

  1. Robert

   @Karin
   Ik vind dat je een beet­je over­dre­ven rea­geert. Vies en stie­kem nog wel. Ik heb een vrij mar­gi­naal blogje zon­der com­mer­ci­ë­le doel­ein­den en wil daar af en toe een pas­sen­de afbeel­ding op zet­ten. Dan zoek ik iets als basis en geef er dan mijn eigen draai aan. Als­of ik daar­mee iemand benadeel…

   Het wordt een ander ver­haal als ik geld wil/ga ver­die­nen met mijn blog. En dat rea­li­seer ik me dan ook wel. Van­daar ook tot nu toe bewust geen goog­le-ads en dat soort dingen.

 6. Merel

  Ik voeg om die reden zel­den afbeel­din­gen toe. Bij m’n eigen blog wil ik dan eigen­lijk ook een ‘eigen afbeel­ding’ en zo cre­a­bea ben ik dus niet…

  1. Peter

   Ik ben ook niet zo’n ‘cre­a­bea’, maar ga d’r nu toch maar eens wat meer tijd in ste­ken. Uit­ein­de­lijk geeft het ook meer bevre­di­ging alles zelf te doen. En aan de ande­re kant vind ik het ook niet leuk wan­neer iemand mijn blog zomaar ergens anders klak­ke­loos neer­zet zon­der bron­ver­mel­ding. Waar­om zou het voor illu­stra­ties dan anders zijn?

 7. Raoul

  Com­mer­ci­eel of niet, een bron­ver­mel­ding is altijd net­jes, en, boven­dien was dit toch de basis van Inter­net, HTML, waar­bij de H staat Hyper­link, het aan elkaar lin­ken van informatie ..

  Alhoe­wel ik eer­lijk moet toe­ge­ven nog nooit een bron­ver­mel­ding voor een afbeel­ding te heb­ben ver­meld, van­af nu ga ik mijn leven beteren.

  1. Peter

   Bron­ver­mel­ding is zeker altijd net­jes. Maar op de een of ande­re manier was dat bij het gebruik van illu­stra­ties niet tot me door­ge­dron­gen. Er was iemand anders (de eige­naar van een gebruik­te illu­stra­tie dus) voor nodig om me met mijn neus op de fei­ten te druk­ken. Ik zit nu te dub­ben wat te doen met het gro­te aan­tal illu­stra­ties wat ik zon­der bron­ver­mel­ding op mijn site heb staan. Ik wil name­lijk ook mijn ver­le­den beteren…

 8. Jolka

  Ik doe het ook al een hele poos niet meer. Sim­pel­weg omdat het, wat mijn gevoel betreft, niets toe­voegt. Als ik het niet ver­tel­len kan zon­der plaat­jes, dan schrijf ik niet goed genoeg.
  Ik begrijp het wel; het is een lok­ker, tea­ser, trek­pleis­ter. Zo’n pas­send plaat­je trekt wel aan.. of stoot af. Dat kan natuur­lijk ook!