Kopieerrecht

Laat ik allereerst maar begin­nen met te beken­nen dat ik fout ben geweest. Dan hebben we dat gehad. De overtred­ing: het plaat­sen van afbeeldin­gen op mijn blog zon­der ver­wi­jz­ing naar de recht­matige eige­naar. Want ik ben namelijk zo’n blog­ger die het noodza­ke­lijk vind om zijn schri­jf­sels op te moeten leuken met een passende afbeeld­ing. Het oog wil namelijk ook wat, niet­waar?
En daar­voor spendeer ik dan alti­jd ettelijke minuten op het inter­net nadat ik mijn verse blog heb klaargezet, op zoek naar in mijn ogen orig­inele illus­traties. Heb ik iets gevon­den dan aarzel ik niet om het bestand­je te down­load­en en ver­vol­gens in mijn post te plakken. Daar­na is het hopen dat je gedacht­e­spin­sel gelezen wordt en eventueel wordt voorzien van com­men­taar. Dat hoeft niet noodza­ke­lijk­er­wi­js posi­tief te zijn, maar wat ik toch zek­er niet verwacht is dat er reac­ties geplaatst zouden gaan wor­den wegens het onrecht­matig gebruik van een afbeeld­ing.
Tot van­daag…
Geheel terecht overi­gens, en ik heb de opmerk­ing van Karin Ramak­er dan ook meteen ter harte genomen en een passend onder­schrift toegevoegd. Het zette me wel aan het denken wat ik nu aan moet met de vele afbeeldin­gen die ik over de jaren verza­meld heb in mijn blogs. Moet ik ze zon­der par­don ver­wi­jderen? Of op zoek gaan naar de recht­matige eige­naars en die ver­vol­gens gaan ver­melden. Dat lijkt me een klus waar ik niet echt naar uitk­ijk. Voor­lop­ig heb ik besloten alles te lat­en zoals het nu is. Bij alle toekom­stige blogs ga ik natu­urlijk voor­taan wel bron­ver­meld­ing toevoe­gen, want ik heb miss­chien het recht om te kopiëren, maar tevens de plicht om de copy­right regels na te lev­en.

=====

Ik volg het blog van Karin Ramak­er alweer geruime tijd. Nooit was de illus­tratie die ik gebruikt had bij mijn blog ‘Daarom ik blog’ door mij gespot op haar site. Het was een toe­val­str­e­f­fer toen ik na het schri­jven van het blog op zoek ging m.b.v. Google naar afbeeldin­gen. Zon­der er verder bij na te denken plak­te ik het gevon­den plaat­je in mijn blog. Het vol­gende toe­val wilde dat ik gis­teren een nieuw blog­je schreef n.a.v. een blog door Karin. Omdat ik bij haar blog reageerde, en ook nog mijn blog link­te aan haar blog, lok­te ik haar min of meer naar mijn site. Daar stuitte zij weer wegens het nu onver­mi­jdelijke toe­val op het blog waar ik haar illus­tratie dus gebruik­te.
Geef er maar een beteke­nis aan.

=====

 • Ik haal idd, net zoals jou ook mijn pren­t­jes van google afbeeldin­gen nadat ik mijn post geschreven heb. Een hele tijd gele­den ben ik dan toch al begonnen met de orig­inele web­site onder­aan te ver­melden met een linkje. Het is een gewoonte die je jezelf aankweekt.

  • Het is eigen­lijk zo voor de hand liggend wan­neer je er langer bij stil­staat. Blijk­baar heb ik dat niet vol­doende gedaan. Maar ik heb mijn lev­en gebe­terd 😉

 • Daarom haal ik de plaat­jes die ik gebruik meestal eerst even door Pho­to­shop zodat ze niet meer direct herken­baar zijn. Miss­chien ben ik daar­door nog een veel grotere crim­i­neel.
  Al denk ik en vind ik dat het er pas toe doet als je daad­w­erke­lijk com­mer­cieel bezig bent met je blog.

 • @Robert: dat mag ook niet. Als je Cre­ative Com­mons door­leest zie je welke afbeeldin­gen welke recht­en hebben. Niet elke afbeeld­ing mag je bew­erken. De recht­matige eige­naar heeft dit met veel plezi­er, moeite gemaakt en jij haalt het door de man­gel voor je eigen gerief. Waarom ben je dan niet zo cre­atief om zelf iets te fab­riceren? Of zoek je bewust via advanced search via Google naar de afbeeldin­gen die wél bew­erkt mogen wor­den?

  Boven­di­en vind ik het niet meer dan nor­maal dat je afbeeldin­gen die jij niet gemaakt hebt of niet gebruikt, of wel gebruikt maar net­jes een naam erbij ver­meldt. Je hebt namelijk die foto of die afbeeld­ing niet zelf geaakt. Ga dan ook niet net doen alsof het wél zo is.

  @Peter: het was een enorme toe­val­str­e­f­fer. En je was, zoals ik lat­er uit­zocht, ook niet de enige. Blijk­baar gebeurt het wel vak­er. En ik was niet boos ofzo, en wilde je alleen erop atten­deren. 🙂

  • @Karin en Robert: Het aan­passen van een gevon­den illus­tratie heb ik tot nu toe alti­jd gezien als een han­del­ing om de illus­tratie meer met het blog of de bloglay­out in overeen­stem­ming te bren­gen. Wat mij betre­ft ligt het dus in het ver­lengde van het zoeken naar illus­traties en deze klakkeloos zon­der bron­ver­meld­ing te plaat­sen. Wan­neer je jezelf gaat realis­eren dat het laat­ste niet klopt, dan is het ver­vol­gens vanzelf­sprek­end dat het aan­passen van een illus­tratie ook niet meer kan.

 • @Robert: en boven­di­en ben je dan stiekem bezig. Je wist doel­be­wust de sporen van de mak­er; de vorige eige­naar. Wat vind ik dat vies zeg. Neem me even niet kwal­ijk!

  • @Karin
   Ik vind dat je een beet­je over­dreven reageert. Vies en stiekem nog wel. Ik heb een vrij mar­gin­aal blog­je zon­der com­mer­ciële doelein­den en wil daar af en toe een passende afbeeld­ing op zetten. Dan zoek ik iets als basis en geef er dan mijn eigen draai aan. Alsof ik daarmee iemand benadeel…

   Het wordt een ander ver­haal als ik geld wil/ga ver­di­enen met mijn blog. En dat realiseer ik me dan ook wel. Van­daar ook tot nu toe bewust geen google-ads en dat soort din­gen.

  • Ik ben ook niet zo’n ‘cre­abea’, maar ga d’r nu toch maar eens wat meer tijd in steken. Uitein­delijk geeft het ook meer bevredig­ing alles zelf te doen. En aan de andere kant vind ik het ook niet leuk wan­neer iemand mijn blog zomaar ergens anders klakkeloos neerzet zon­der bron­ver­meld­ing. Waarom zou het voor illus­traties dan anders zijn?

 • Com­mer­cieel of niet, een bron­ver­meld­ing is alti­jd net­jes, en, boven­di­en was dit toch de basis van Inter­net, HTML, waar­bij de H staat Hyper­link, het aan elka­ar linken van infor­matie ..

  Alhoewel ik eerlijk moet toegeven nog nooit een bron­ver­meld­ing voor een afbeeld­ing te hebben ver­meld, vanaf nu ga ik mijn lev­en beteren.

  • Bron­ver­meld­ing is zek­er alti­jd net­jes. Maar op de een of andere manier was dat bij het gebruik van illus­traties niet tot me doorge­dron­gen. Er was iemand anders (de eige­naar van een gebruik­te illus­tratie dus) voor nodig om me met mijn neus op de feit­en te drukken. Ik zit nu te dubben wat te doen met het grote aan­tal illus­traties wat ik zon­der bron­ver­meld­ing op mijn site heb staan. Ik wil namelijk ook mijn verleden beteren…

 • Ik doe het ook al een hele poos niet meer. Sim­pel­weg omdat het, wat mijn gevoel betre­ft, niets toevoegt. Als ik het niet vertellen kan zon­der plaat­jes, dan schri­jf ik niet goed genoeg.
  Ik begri­jp het wel; het is een lokker, teas­er, trek­pleis­ter. Zo’n passend plaat­je trekt wel aan.. of stoot af. Dat kan natu­urlijk ook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets