Ik heb de aftrap niet gemist

Sinds ik eerder dit jaar uit de kast ben gekomen had ik zek­er verwacht dat gedurende de zomer­vakantie de kriebels wel zouden komen. Maar ze bleven weg. En voor ik het wist was daar de aftrap van de Johan Crui­jff schaal. Gemist en niet gemist. Heb er een stuk­je van op tv gezien. Bij toe­val. Ben even bli­jven hangen, toen verder gezapt, toen de tv weer uit gezet. Over tot de orde van de dag.

De vol­gende dag las ik vluchtig door de artike­len en bericht­en met leed­ver­maak over Ajax en de gerechtigheid m.b.t. over­lop­er Theo Janssen.

Afgelopen vri­jdag dan de com­peti­ti­es­tart. Ook deze ging onge­merkt aan me voor­bij op wat geposte nos­teletekst screen­shots na die aan­gaven dat Fei­jeno­ord koplop­er was gewor­den. Break­ing news, zeg maar.
Gis­ter en van­daag de rest van de wed­stri­j­den op de eerste com­peti­tiedag. Niets van gezien. Voor- en nabeschouwin­gen kan ik dus ook met een gerust over­slaan. Plus alle voetbalpraatprogramma’s.
Niet dat ik dit de laat­ste jaren nog heel erg actief vol­gde. Maar er gin­gen toch heel wat uren in ver­loren. Die houd ik nu alle­maal voor mezelf en bli­jf ze aan andere zak­en best­e­den. Gewoon. Aan iets anders.

Eigen­lijk maakt het niet zo heel veel uit waar aan. Het zijn ook niet zozeer de vele uren die op deze manier vrij komen voor een andere beste­d­ing. Dat is de bonus. Eerder is het het com­plete cir­cus dat zich om de voet­bal­ler­ij heen gevor­md heeft en welke een eigen bestaan­srecht heeft ver­wor­ven. De zich jaar­lijks her­hal­ende rou­tine van trans­fers, train­er­swis­selin­gen, voor­spellin­gen, terug- en vooruit­b­likken, en vooral de erg­erniswekkende astronomis­che bedra­gen die in het voet­bal­w­ereld­je omgaan. Neem je er een tijd­je afs­tand van dan gaat het je steeds meer tegen staan. Althans zo beleef ik het.
En dan daar­bovenop natu­urlijk de vele fanatieke sup­port­ers die op de sociale media mee­doen om hun mening te ven­til­eren en niet-gelijkgestem­den onderuit te halen. Al dan niet op even sub­tiele wijze. Wil je het posi­tief duiden, dan mag je het wat mij betre­ft voet­bal­hu­mor noe­men. Het is wel een vorm van humor waar ik mij niet meer echt in kan vin­den. Ik kan er niet meer om lachen. Er zit teveel beledig­ing en minacht­ing voor de ander in. Vanu­it de onverzettelijke basis van clubliefde kan er nooit toe­nader­ing ontstaan. Uitein­delijk speelt je club op een gegeven moment alti­jd tegen de ‘vijand’ en dan gaat het erop of eron­der. Dan moeten de tegen­standers ‘afge­maakt’ wor­den.
Jouw club zal over­win­nen!
Is het niet dit jaar, dan wel vol­gend jaar. Of het daaropvol­gende. Of daar­na.
Ooit.

Ik wens iedere club bij deze alvast veel geluk bij het nas­treven van hun doel. En hun sup­port­ers veel sterk­te wan­neer hun club dit jaar niet in de pri­jzen valt. Voor de meesten zal dit hun lot zijn. En hoogst­waarschi­jn­lijk ook vol­gend jaar. En het daaropvol­gende. En daar­na.
Tot ooit…

Maar zon­der mij. Ik zal het hoogst­waarschi­jn­lijk niet mis­sen.

~ ~ ~

4 Comments

En nu heb je er alsnog een blog­post aan gewi­jd!
Verder houd ikzelf natu­urlijk stug vol met het sup­port­en van mijn grote voet­bal­liefde Feyeno­ord (met een Y!) én heb ik me min of meer ern­stig voorgenomen me wat min­der polaris­erend op te stellen, al kruipt het bloed natu­urlijk alti­jd op plekken waar het niet gaan kan.

Haha, Fei­jeno­ord = Feyeno­ord #stopde­ti­jd
#youdam­nau­to­cor­rect
De blog­post was ook gewoon om een beet­je te jen­nen 😉
En als ik er mee bereik dat som­mi­gen onder ons zich min­der polaris­erend gaan opstellen dan is het geen ver­keerde zet geweest.

.. ik heb dit jaar menig sneer naar mijn hoofd ges­lingerd gekre­gen toen ik vre­selijk zat te lachen om de tweets omtrent het spel­let­je. Ik hoefde niet eens te kijken. Via de tl kon ik de wed­stri­jd pre­cies vol­gen (en onder­tussen las ik wat blogs van jul­lie die waren bli­jven liggen..) Ook de voor­spellin­gen die ik deed (ik kon het niet helpen, ik zag Ned­er­land steeds ver­liezen) wer­den me niet in dank afgenomen.
‘Je hebt het gejinxed!’

Ja hoor.

Geef een reactie