T‑Mobile Travel and Surf, no service

Wat mijn vrien­din al met­een voor­speld had wat niet zou gebeu­ren, gebeur­de dus ook niet. T‑Mobile bel­de niet terug. Niet dat ik het zelf ver­wacht had. Maar wel een een beet­je gehoopt. Een heel klein beetje.
Helaas, het bleef stil. Ze gin­gen me niet ver­der hel­pen. Ondanks dat ik klant was. En con­tact had opge­no­men met de klan­ten­ser­vi­ce. Lijkt me geen ver­keer­de han­de­ling, toch?

Het pro­bleem is name­lijk dat ik mijn pre­paid kaartje niet ver­der kan opla­den. In het geluk­ki­ge bezit van een iPad (zo’n eer­ste gene­ra­tie, u weet wel, van heel lang gele­den) met wifi, had ik ook een pre­paid kaartje aan­ge­schaft voor die zeld­za­me plek­ken in NL waar geen wifi bereik is. Ik zal u de beslom­me­rin­gen bespa­ren die gepaard gin­gen met het acti­ve­ren van dit kaartje en de extra opwaar­ding van 10,- euro die bij de aan­bie­ding inbe­gre­pen was. Er brak een tijd aan dat ik daad­wer­ke­lijk gebruik kon maken van het 3G net­werk. Tot­dat ik enke­le maan­den gele­den zag dat er nog maar 0,10 euro­cent bel­te­goed over was. Actie was geboden!

Op de web­si­te van T‑Mobile ging ik naar de spe­ci­a­le ont­vangst­ruim­te voor beta­len­de klan­ten: My T‑Mobile genaamd. Daar klik­te ik mij door aller­lei menu’s en zag ik af van vele niet ter zake doen­de aan­bie­din­gen voor­dat ik bij de optie was geko­men om een betaal­trans­ac­tie op te star­ten. Ik koos het juis­te bedrag wat mij hoogst­waar­schijn­lijk weer enke­le jaren zoet zou hou­den en ver­vol­gens de betaal­me­tho­de: via mijn Rabo­card. Daar ging het mis. Ik zou gebruik moe­ten maken van een Random Rea­der en een pin­co­de. En die had ik niet. Dus een ande­re betaal­me­tho­de geko­zen: via Rabo­bank inter­net­ban­kie­ren. Daar ging het ook mis. Er ver­scheen een mel­ding dat wegens tech­ni­sche pro­ble­men er geen trans­ac­tie plaats kon vin­den. Ik besloot me er bij neer te leg­gen en het op een later tijd­stip nog eens te pro­be­ren. Ten­slot­te gebruik­te ik dat 3G nu ook weer niet zo frequent.

Van­af dat moment kwam ik regel­ma­tig terug naar de web­si­te van T‑Mobile met tel­kens het­zelf­de resul­taat: geen trans­ac­tie moge­lijk van­we­ge tech­ni­sche sto­rin­gen. Ik besloot te bel­len met de klan­ten­ser­vi­ce. Na een kwar­tier in de vir­tu­e­le rij te heb­ben gestaan werd ik gehol­pen door een aar­di­ge jon­ge­man (denk ik) die rus­tig mijn ver­haal aan­hoor­de. Na wat rug­ge­spraak (tij­dens wel­ke ik dezelf­de oud­bol­li­ge muziek als tij­dens het kwar­tier­tje wach­ten moest aan­ho­ren) ver­ze­ker­de hij mij dat het pro­bleem door­ge­ge­ven was aan de tech­ni­sche dienst en die zou­den zo snel moge­lijk met mij con­tact opne­men. Tevre­den zet­te ik de tele­foon terug in de hou­der. Mijn vrien­din keek mij mee­wa­rig aan.

Ga terug naar de eer­ste alina…

Van­daag kreeg ik een inge­ving. Ik heb ook een cre­dit­card van het werk. Ander merk, maar met pin­co­de. Mis­schien dat ik op deze manier wel mijn beta­ling kan verrichten.
Met her­nieuw­de hoop log ik in met mijn ooit zo moei­zaam ver­kre­gen My T‑Mobile account en zie het vol­gen­de scherm:

Mijn bel­ge­drag met de T‑Mobile klan­ten­ser­vi­ce bleek tegoed van ver­trou­wen, maar dat is nu ook op. Komen­de week ga ik eens bij Voda­fo­ne of KPN shop­pen voor een nieuw pre­paid kaartje.

~ ~ ~

Inmid­dels heb ik het T‑Mobile kaartje net­jes in stuk­jes geknipt en bij het oud vuil gezet. Nadat ik na deze ont­luis­te­ren­de erva­ring nog wat ver­der had rond­ge­ke­ken op de T‑Mobile site blijkt er trou­wens veel meer mis te zijn met die kaart­jes. Ze wor­den rond­om de vakan­tie­pe­ri­o­de met bos­jes ver­kocht aan arge­lo­ze con­su­men­ten die het ‘Tra­vel and Surf’ aspect wel zien zit­ten, maar na aan­koop op geen enke­le wij­ze hun abon­ne­ment geac­ti­veerd weten te krij­gen. Lees hier hun weder­waar­dig­he­den en ver­baas je over de stan­daard­re­ac­tie van T‑Mobile:

“Er zijn momen­teel pro­ble­men met het regi­stre­ren via de web­si­te www.t‑mobile.nl/ipad ter­wijl je gebruik maakt van 3G en alle instel­lin­gen goed staan. Er wordt aan gewerkt om dit op te los­sen. Mijn excu­ses voor het ongemak.”

Het onge­mak schijnt al van­af april te spelen…

Mocht iemand trou­wens nog wat ver­der wil­len lezen over mijn trou­bleso­me rela­tie met tele­fo­nie aan­bie­ders, dan kan ik u van har­te het blog Een pri­ma foon aan­be­ve­len. Ten­slot­te is leed­ver­maak nog altijd het bes­te vermaak.