T-Mobile Travel and Surf, no service

Wat mijn vriendin al meteen voor­speld had wat niet zou gebeuren, gebeurde dus ook niet. T-Mobile belde niet terug. Niet dat ik het zelf verwacht had. Maar wel een een beet­je gehoopt. Een heel klein beet­je.
Helaas, het bleef stil. Ze gin­gen me niet verder helpen. Ondanks dat ik klant was. En con­tact had opgenomen met de klantenser­vice. Lijkt me geen ver­keerde han­del­ing, toch?

Het prob­leem is namelijk dat ik mijn pre­paid kaart­je niet verder kan opladen. In het gelukkige bez­it van een iPad (zo’n eerste gen­er­atie, u weet wel, van heel lang gele­den) met wifi, had ik ook een pre­paid kaart­je aangeschaft voor die zeldzame plekken in NL waar geen wifi bereik is. Ik zal u de beslom­merin­gen besparen die gepaard gin­gen met het activ­eren van dit kaart­je en de extra opwaard­ing van 10,- euro die bij de aan­bied­ing inbe­grepen was. Er brak een tijd aan dat ik daad­w­erke­lijk gebruik kon mak­en van het 3G netwerk. Tot­dat ik enkele maan­den gele­den zag dat er nog maar 0,10 euro­cent bel­te­goed over was. Actie was gebo­den!

Op de web­site van T-Mobile ging ik naar de spe­ciale ont­vangstru­imte voor betal­ende klanten: My T-Mobile genaamd. Daar klik­te ik mij door aller­lei menu’s en zag ik af van vele niet ter zake doende aan­biedin­gen voor­dat ik bij de optie was gekomen om een betaal­trans­ac­tie op te starten. Ik koos het juiste bedrag wat mij hoogst­waarschi­jn­lijk weer enkele jaren zoet zou houden en ver­vol­gens de betaal­meth­ode: via mijn Rabo­card. Daar ging het mis. Ik zou gebruik moeten mak­en van een Ran­dom Read­er en een pin­code. En die had ik niet. Dus een andere betaal­meth­ode gekozen: via Rabobank inter­net­bankieren. Daar ging het ook mis. Er ver­scheen een meld­ing dat wegens tech­nis­che prob­le­men er geen trans­ac­tie plaats kon vin­den. Ik besloot me er bij neer te leggen en het op een lat­er tijd­stip nog eens te proberen. Tenslotte gebruik­te ik dat 3G nu ook weer niet zo fre­quent.

Vanaf dat moment kwam ik regel­matig terug naar de web­site van T-Mobile met telkens het­zelfde resul­taat: geen trans­ac­tie mogelijk van­wege tech­nis­che storin­gen. Ik besloot te bellen met de klantenser­vice. Na een kwarti­er in de virtuele rij te hebben ges­taan werd ik geholpen door een aardi­ge jonge­man (denk ik) die rustig mijn ver­haal aan­ho­orde. Na wat rugge­spraak (tij­dens welke ik dezelfde oud­bol­lige muziek als tij­dens het kwartiert­je wacht­en moest aan­horen) verzek­erde hij mij dat het prob­leem doorgegeven was aan de tech­nis­che dienst en die zouden zo snel mogelijk met mij con­tact opne­men. Tevre­den zette ik de tele­foon terug in de houd­er. Mijn vriendin keek mij mee­warig aan.

Ga terug naar de eerste ali­na…

Van­daag kreeg ik een ingev­ing. Ik heb ook een cred­it­card van het werk. Ander merk, maar met pin­code. Miss­chien dat ik op deze manier wel mijn betal­ing kan ver­richt­en.
Met hernieuwde hoop log ik in met mijn ooit zo moeiza­am verkre­gen My T-Mobile account en zie het vol­gende scherm:

Mijn belge­drag met de T-Mobile klantenser­vice bleek tegoed van vertrouwen, maar dat is nu ook op. Komende week ga ik eens bij Voda­fone of KPN shop­pen voor een nieuw pre­paid kaart­je.

~ ~ ~

Inmid­dels heb ik het T-Mobile kaart­je net­jes in stuk­jes geknipt en bij het oud vuil gezet. Nadat ik na deze ontluis­terende ervar­ing nog wat verder had rondgekeken op de T-Mobile site blijkt er trouwens veel meer mis te zijn met die kaart­jes. Ze wor­den ron­dom de vakantiepe­ri­ode met bosjes verkocht aan argeloze con­sumenten die het ‘Trav­el and Surf’ aspect wel zien zit­ten, maar na aankoop op geen enkele wijze hun abon­nement geac­tiveerd weten te kri­j­gen. Lees hier hun wed­er­waardighe­den en ver­baas je over de stan­daardreac­tie van T-Mobile:

“Er zijn momenteel prob­le­men met het reg­istr­eren via de web­site www.t-mobile.nl/ipad ter­wi­jl je gebruik maakt van 3G en alle instellin­gen goed staan. Er wordt aan gew­erkt om dit op te lossen. Mijn excus­es voor het onge­mak.”

Het onge­mak schi­jnt al vanaf april te spe­len…

Mocht iemand trouwens nog wat verder willen lezen over mijn trou­ble­some relatie met tele­fonie aan­bieders, dan kan ik u van harte het blog Een pri­ma foon aan­beve­len. Tenslotte is leed­ver­maak nog alti­jd het beste ver­maak.

~ ~ ~

 

  • en dus hebben ze niets geleerd van de actie van Youp. Een schrale troost is natu­urlijk dat niet alleen bij T- Mobile din­gen fout gaan, wat zeg ik?, niet gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets